Gå direkte til innhold
 

Institutter - PES2020-rammebevilgning for 2016, inkludert posisjoneringsaktiviteter (frist 1.3.2016)

Forskningsinstitutter kan søke om en årlig rammebevilgning for 2016 fra PES2020. Deler av den årlige rammen kan benyttes til posisjoneringsaktiviteter. Søknadsfrist er 1. mars 2016 kl 13.00.

Prosjektetableringsstøtte Velg

Meldinger:

Forskningsinstitutter kan søke om støtte til sine kostnader på samme betingelser som tidligere. Søknadsfrist er 1. mars 2016 kl 13.00.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

PES2020 vil i 2016 ha et totalt budsjett på ca 124 mill. kr. Dette er en økning på 61 mill kroner sammenlignet med 2015. Budsjettet skal dekke støtte til enkeltsøknader som sendes inn fortløpende til ordningen fra bedrifter og aktører uten rammebevilgning, og støtte til søknader om rammebevilgning fra institutter, universiteter, høgskoler og helseforetak.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke om støtte
Forskningsinstitutter kan søke om en årlig rammebevilgning fra PES2020. Det er opp til det enkelte institutt å velge om det vil søke om en årlig ramme, eller om det vil sende inn enkeltsøknader til PES2020-ordningen. Velger man det siste, kan instituttet maksimalt få utbetalt 500.000 kr i støtte i 2016 til prosjektetablering. Støtte til posisjoneringsaktiviteter kan ikke inkluderes i enkeltsøknader.

Støtte til prosjektetablering
Rammebevilgningen skal dekke arbeid med prosjektforslag rettet mot utlysninger fra H2020, eller fra programmer som mottar finansiering fra H2020, slik som Eurostars, Joint Techology Initiatives, Active and Assisted Living Programme (AAL) og COST. Søknader rettet mot ERA-NET og Joint Programming Initiatives kan også støttes dersom prosjektene mottar delfinansiering fra H2020.

Forskningsrådets sentrale PES2020-ordning skal  legges til grunn for lokal bruk av PES2020-midler i instituttene. Innenfor tildelt ramme, kan instituttene likevel fastsette andre interne satser enn de Forskningsrådet benytter for enkeltsøknader. Ved utbetaling av midler fra Forskningsrådet, vil antall innsendte H2020-søknader og støttesatser for enkeltsøknader legges til grunn for å beregne total PES-støtte. Midlene skal dekke instituttets egne kostnader. Øvrige norske aktører som deltar i prosjektforslagene kan sende separat søknad til Forskningsrådet dersom de ikke har egen rammebevilgning.

Forskningsrådet oppfordrer alle søkere til å legge vekt på kjønnsbalansen ved valg av prosjektledere for H2020-prosjekter. Spesielt gjelder dette for H2020-prosjektsøknader med norsk koordinator.

Støtten kan dekke følgende kostnader:

 • Reisekostnader
 • Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning
 • Posisjonering av institusjonen
 • Timekostnader for ansatte beregnes etter Forskningsrådets satser for institutter.
 • Andre relevante tiltak som spesifiseres i søknaden

For institutter kan total støtte fra Forskningsrådet maksimalt utgjøre 50% av godkjente, påløpte kostnader.

Støtte til posisjonering
PES2020 kan dekke posisjoneringsaktiviteter, i tillegg til kostnader knyttet til etablering av H2020-søknader. Søknaden om rammebevilgning må gjøre rede for hvilke posisjoneringsaktiviteter som planlegges gjennomført i 2016, og hva dette forventes å koste. Inntil 15% av tildelt rammebevilgning vil kunne benyttes til dette formålet, med mindre det er spesielle grunner til å bruke mer. Dette må i så fall spesifiseres og begrunnes i søknaden, eller eventuelt avtales med Forskningsrådet i løpet av året. Det er instituttenes egne posisjoneringsaktiviteter som skal dekkes av rammebevilgningen. Posisjoneringsaktiviteter som støttes fra tematiske programmer i Forskningsrådet kan ikke inkluderes i rammebevilgningen.

Hva menes med posisjonering?
Posisjonering handler om å bli synlig, bli hørt og være en aktør som de beste miljøene i Europa ønsker å samarbeide med. Effekter av posisjoneringstiltak vil styrke norske aktørers evne til å lykkes i Horisont 2020. Med posisjonering menes for eksempel tiltak som retter seg mot

 • å bygge relasjoner med ledende europeiske miljøer (nettverksbygging)
 • å styrke institusjonens innsats (tiltak internt)
 • å delta på arenaer som medvirker til å sette den europeiske forsknings- og innovasjonsagendaen (strategisk arbeid)
 • kortsiktig posisjonering for å komme inn i eksisterende konsortier

Vær ellers oppmerksom på at støtte til strategisk og faglig posisjonering lyses ut fra flere programmer i Forskningsrådet, jfr denne oversikten.  

Hva skal søknaden inneholde:

I tillegg til elektronisk søknadsskjema skal følgende punkter besvares i Vedlegg til søknad DOCX - 25 KB
• Gi et anslag over hvilke H2020-prosjektforslag instituttet planlegger å delta i eller koordinere i 2016
• Hvilke posisjoneringsaktiviteter planlegger instituttet å gjennomføre i 2016, og hva forventes dette å koste?
• Hvilke fagområder eller forskergrupper ønsker instituttet spesielt å profilere/posisjonere i H2020-sammenheng?

Hva vektlegges for tildeling av PES-støtte for 2016

 • Antall søknader instituttet har sendt til H2020
 • Innvilget støtte til H2020-prosjekter så langt i rammeprogrammet
 • Relevans av beskrevne posisjoneringsaktiviteter
 • Potensial for å oppnå økt profilering og nye deltakelser i H2020-prosjekter
 • Kvalitet på søknaden om rammebevilgning

Ved fordeling av midler vil det legges vekt på resultater fra rammeprogrammet så langt. Samtidig vil vi sikre at søkere med liten erfaring og lav deltakelse i H2020-prosjekter tildeles midler som gjør det mulig å styrke sin deltakelse. Forskningsrådet vil benytte egen, oppdatert statistikk over norsk H2020-deltakelse i forbindelse med søknadsbehandlingen.

Rapportering om bruk av PES2020-midler
Støtten fra Forskningsrådet utbetales på grunnlag av rapportering fra instituttet. Rapporten skal inneholde:

 1. Forskningsrådets standard skjema for prosjektregnskapsrapport.
  Rapporten kan sendes inn flere ganger årlig, men minst 1 gang per år og seinest 20. januar for forutgående år. Forskningsrådets samlede støtte kan utgjøre 50% av godkjente kostnader, men begrenset til årlig bevilgning.
 2. Et vedlegg som viser innsendte H2020-søknader i løpet av 2016, og kostnader knyttet til disse
 3. Et vedlegg som gjør rede for gjennomførte posisjoneringstiltak i løpet av 2016, og kostnader knyttet til disse

Støtte utbetales kun for innsendte, formelt godkjente H2020-prosjektforslag. Evalueringsresultat for alle enkeltsøknader må kunne fremlegges dersom Forskningsrådet ber om det. Kontakt gjerne Forskningsrådet for å få tilsendt eksempel på hvordan rapporteringen kan gjøres.

 

Obligatorisk vedlegg til søknaden

Kontaktpersoner