Gå direkte til innhold
 

Prosjektetableringsstøtte til søkere av finansielle instrumenter i H2020

I H2020 er det en rekke finansielle instrumenter under merkenavnet «InnovFin – EU-finansiering for innovatører». Norske aktører har tilgang til disse instrumentene gjennom Norges deltakelse i programmet. Gjennom Forskningsrådets PES2020-ordning kan relevante aktører som søker InnovFin-instrumentene søke om finansiell støtte til prosessen med Den europeiske investeringsbanken og Det europeiske investeringsfondet.
Innovasjon Norge er kontaktpunkt for risikokapital i programmet.

Prosjektetableringsstøtte Velg

Meldinger:

Forskningsrådet får nye nettsider, og alle løpende utlysninger fra PES2020 stenges 5. april 2019. Nye PES2020-utlysninger vil bli publisert ca 15. mai 2019. I perioden 5. april – 15. mai 2019 kan du ikke sende inn søknader til PES2020-ordningen. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Midler til denne utlysningen tas fra det årlige PES2020- budsjettet

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Bagatellmessig støtte
Bedrifter vil få utbetalt midler fra PES2020 som "bagatellmessig støtte". Det betyr at en virksomhet maksimalt kan få utbetalt 200.000 € i løpet av en tre-årsperiode.

Søknadsfrist
Søkere oppfordres til å sende PES-søknad til Forskningsrådet så tidlig som mulig, det vil si så snart et planlagt prosjekt begynner å ta form. Bare kostnader påløpt etter at PES-søknad er sendt Forskningsrådet kan inngå i støttegrunnlaget.

Hvem kan søke om støtte?
Alle norske kandidater til InnovFin-instrumentene kan søke støtte. Dette gjelder både aktører som søker å bli finansielle mellomledd eller ko-investorer, på lån- og egenkapitalsiden, og bedrifter som søker direkte låneordninger.

Aktiviteter som kan støttes
Støtten kan dekke følgende kostnader:

  • Reise- og møtekostnader
  • Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning
  • Timekostnader beregnet etter Forskningsrådets vanlige satser for bedrifter og institutter.
  • Frikjøp av personale (ved universiteter og høyskoler)

 

Lønnskostnader for ansatte ved offentlige universiteter, høyskoler eller andre offentlige institusjoner dekkes ikke.

Støttebeløp
Maksimalt støttebeløp er 150 000 kr. Støttebeløpet består av to deler: inntil 100 000 kr til posisjonering, utvikling av søknad og prosesser knyttet til finansiell, teknisk og juridisk due diligence og inntil 50 000 kr for kontraktsforhandlinger. Støtten utbetales dersom det anses at søkeren med sitt prosjekt har en reell mulighet for avtaleinngåelse med EIB-gruppen. Midler til kontraktsforhandlinger utbetales dersom innsendte søknaden blir formelt godkjent (eligible) av EIB-gruppen og man etter due diligence innleder en forhandlingsprosess.

Støttenivå
Innenfor rammen, på maksimalt 150 000 kr, vil relevante aktører kunne få dekket opp til 50% av sine kostnader. Bedrifter vil få utbetalt midler fra PES2020 som "bagatellmessig støtte" (se over).

Dette må legges ved PES-søknaden:
Vedlegg 1:  PES2020 - vedlegg til søknad - finansielle instrumenter DOCX - 26 KB
Vedlegg 2: Siste tilgjengelige årsregnskap.
Vedleggene kobles til det elektroniske søknadsskjemaet som pdf-filer.

Vurderingskriterier
- Har søker sendt inn nødvendige opplysninger?
- Er aktører en reell kandidat for instrumentet det er aktuelt å søke på?
- Har søker de nødvendige økonomiske, kompetanse- eller kapasitetsmessige forutsetninger for å oppnå en avtale med EIB-gruppen?
- Har søker de nødvendige økonomiske, kompetanse- eller kapasitetsmessige forutsetninger for å gjennomføre det planlagte forskningsprosjektet på en tilfredsstillende måte?

Et mål med PES-ordningen er å senke terskelen for norske søkere som vil være med i et europeisk forskningsprosjekt. Av erfaring vet vi at kravene som stilles for å oppnå EU-finansiering er høye. Forskningsrådet kan derfor ikke gi incitamenter til søkere som ikke har de nødvendige forutsetninger for å få EU-finansiering eller for å gjennomføre forskningsprosjekter på en tilfredsstillende måte. Mangelfulle søknader vil bli avvist.

 

Utlysningen er løpende, men vil kunne bli oppdatert fortløpende dersom vi finner det hensiktsmessig.

 

Kontaktpersoner