Gå direkte til innhold
 

Strategisk posisjonering rettet mot Horisont 2020

Forskningsrådet lyser ut fem millioner kroner for å gi norske fagmiljøer mulighet til å inngå strategisk samarbeid og allianser med sentrale internasjonale aktører, bl. a. for å kunne påvirke FoU-agendaen i H2020 og sikre de norske fagmiljøene gode posisjoner i forhold til rammeprogrammet og Det europeiske forsknings- og innovasjonsområdet (ERA). Søkere innen human helse og medisin vil bli prioritert i utlysningen i 2015, men utlysningen er også åpen for søkere fra områder som ikke kan søke om støtte til posisjonering fra fagprogrammer i Forskningsrådet.

Prosjektetableringsstøtte Velg
Søknadsfrist:
15.04.2015 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

5 mill. kr.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Formålet med posisjoneringsstøtten
Forskningsrådet lyser med dette ut en sentral pott på fem mill kr til posisjonering rettet mot Horisont 2020. Denne potten kommer i tillegg til posisjoneringsmidlene lyst ut fra fagprogrammene MAROFF, BIA, ENERGIX, BIOTEK2021 og VERDIKT, jfr denne oversikten, og posisjoneringsstøtten som fra 2015 gis til søkere som har rammebevilgning fra PES2020. Den sentrale potten lyst ut i 2015 retter seg spesielt mot søkere som arbeider med human helse og medisin, men søkere fra programområder uten egne posisjoneringsmidler vil også bli vurdert.

Fra 2016 forventer Forskningsrådet økte budsjetter til posisjonering. En mer koordinert utlysning av posisjoneringsmidler fra relevante programmer og fra den sentrale potten i Forskningsrådet antas å være på plass innen 2016.    

Midlene i denne utlysningen skal bidra til medvirkning i strategiske prosesser rettet mot H2020. Støtten forutsetter et aktivt nasjonalt koordineringsarbeid som kan omfatte etablering/drift av en nasjonal «EU-skyggegruppe» eller lignende for fagområdet. Dersom det allerede finnes en nasjonal gruppe for informasjons- og koordineringsarbeid på fagområdet kan midlene benyttes til å orientere denne gruppen inn på EU-arenaen. Prosjektene som støttes må ivareta det nasjonale helhetsperspektivet.

Støtten skal blant annet stimulere norske aktører til å delta i faglige fora og interesseorganisasjoner som opererer som innspillsarena for forskjellige initiativ innenfor den europeiske forskningsarenaen (ERA). Dette kan f. eks være rammeprogrammet (Horisont 2020), teknologiplattformer, «Joint Programming Initiatives», «Public-Private-Partnerships» og lignende.

Formålet er å fremme norske prioriteringer og forskningsagenda i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen. Ordningen skal derfor fremme koordinering og deltakelse av norske aktører inn mot europeiske strategiske prosesser, og stimulere til økt og aktiv deltagelse i relevante EU-fora.

Søkere
Norske forskningsinstitusjoner, universiteter/høyskoler, næringslivsaktører, interesseorganisasjoner med nasjonal gjennomslagskraft og grupperinger av disse. Enkeltbedrifter kan ikke søke om midler til egne aktiviteter. Forskningsinstitusjoner som har søkt rammebevilgning fra PES2020 kan også søke den sentrale potten dersom søknaden gjelder oppgaver institusjonen utfører på vegne av flere norske aktører.

Aktiviteter som kan støttes
Støtten kan dekke følgende kostnader:
• Reise-, møte- og arrangementskostnader
• Timekostnader beregnet etter Forskningsrådets vanlige satser for bedrifter og institutter. Lønnskostnader for ansatte ved offentlige universiteter, høyskoler eller andre offentlige institusjoner dekkes ikke.
• Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning
• Frikjøp av personale (ved universiteter og høyskoler)

Støttenivå
Støtten fra Forskningsrådet kan utgjøre inntil 50 % av støtteberettigede kostnader.

Vedlegg til søknaden

Kontaktpersoner