Gå direkte til innhold
 

Støtte for etablering av Knowledge and Innovation Communities (KIC)

Norske FoU-institusjoner og bedrifter kan søke om støtte til tiltak som kan gjøre dem til attraktive partnere i EITs Knowledge and Innovation Communities (KIC).

Prosjektetableringsstøtte Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

1,5 mill kr.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

EIT er det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, og inngår i EUs rammeprogram Horisont 2020,  der budsjettet på 2,7 milliarder euro trekkes ut av de to pilarene "Konkurransedyktig næringsliv" og "Samfunnsutfordringene". Følgende fem Knowledge and Innovation Communities (KIC) er allerede etablert:

  • Climate KIC
  • EIT ICT Labs
  • KIC InnoEnergy
  • EIT Health
  • EIT Raw Materials

I 2016 forventes en ny utlysning på følgende to temaer:

  • Food4future – sustainable supply chain from resources to consumers
  • Added-value manufacturing

Og i 2018:

  • Urban mobility

KICs er dynamiske «public-private partnerships». Målet er å styrke entreprenørskap gjennom samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon i Europa. Gjennom å initiere samarbeid mellom aktører i kunnskapstriangelet, skal KICs bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. EU finansierer maksimalt 25% av KICs-budsjettet. EU-støtten er derfor å anse som investeringsmidler siden KICs er ment å bli selvforsørgende på sikt. Dynamikken i partnerskapene understrekes av at de hele tiden er under utvikling, og kan ta inn nye relevante deltakere i konsortiet.

Norge har så langt ingen deltakelser i KICs-konsortier,  men ønsker å stimulere norske aktører til at dette skjer fordi KICs av sin rene størrelse er viktige aktører for å påvirke forsknings- og innovasjonsagendaen på sine områder. Det er dessuten et mål at norske miljøer engasjerer seg i konsortier som konsolideres opp mot fremtidige KICs. Derfor lyser Forskningsrådet ut posisjoneringsmidler for dette formålet. Det er avsatt et budsjett på 1,5 millioner kroner.

Mål med satsingen
Forskningsrådet tilbyr støtte for å stimulere til økt norsk deltagelse i europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid. Posisjoneringsstøtten kan benyttes til å innlede samarbeid med eksisterende KICs, eller til å utvikle involvering med konsortier som vil søke til nye utlysninger (i 2016 og 2018). Søkerens ambisjoner vil avgjøre hvor stor søknaden blir: Noen kan satse på å bli partner i en node av en KIC, andre vil være med og lede konsortier. Den høyeste grad av involvering vil være rollen som samlokaliseringssenter (co-location centre), der det er snakk om nasjonale initiativ med aktører fra utdannings- og forskningsinstitusjoner, og aktiv involvering av næringsliv og offentlig sektor på høyt nivå. I tilfeller der det er snakk om å etablere KIC-noder/samlokaliseringssentre, vil Forskningrådet kunne støtte maks. én søknad per EIT temaområde. En slik søknad om støtte til samlokaliseringssenter må koordineres av en sentral part.

Faktaark om KIC og EIT

Kontaktpersoner