Gå direkte til innhold
 

Rammebevilgning for PES2020 for 2015, inkludert posisjoneringsaktiviteter

Universiteter, høgskoler, institutter og regionale helseforetak kan søke om en årlig rammebevilgning fra PES2020. I 2015 åpnes det for at deler av rammebevilgningen kan brukes til posisjoneringsarbeid.

Prosjektetableringsstøtte Velg
Søknadsfrist:
11.02.2015 13:00 CET

Meldinger:

Søknader om rammebevilgning for år 2015 kan dekke etablering av søknader rettet mot H2020, og posisjoneringsaktiviteter. Fem mill kr vil bli lyst ut til strategisk posisjonering seinere i 2015, med særlig oppfordring til søknader hvor hovedfokuset er (human) medisin og helse.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

PES2020 vil i 2015 ha et totalt budsjett på 60 mill kr. 55 mill kr skal dekke både enkeltsøknader som sendes inn fortløpende til ordningen og søknader om rammebevilgninger.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke om støtte
Universiteter, forskningsinstitutter , offentlige høyskoler og helseforetak kan selv vurdere om de vil sende inn enkeltsøknader om støtte til PES-ordningen, eller om de vil søke om en årlig rammebevilgning. Velger en institusjon å sende inn enkeltsøknader, kan den maksimalt få utbetalt 500.000 kr i støtte i 2015 til prosjektetablering. Støtte til posisjoneringsaktiviteter kan ikke inkluderes i enkeltsøknader.

Hva kan PES2020-midlene brukes til
MIdler fra PES2020 kan brukes til å etablere søknader rettet mot utlysninger fra H2020, jfr oversikt på forsiden. En rammebevilgning fra PES2020 kan i 2015 også inkludere generelle posisjoneringsaktiviteter, jfr neste avsnitt.

Støtte til posisjonering
PES2020 kan i 2015 også dekke posisjoneringsaktiviteter. Søknaden om rammebevilgning må gjøre rede for hvilke posisjoneringsaktiviteter som planlegges gjennomført i 2015, og hva dette forventes å koste. Maks 15% av tildelt rammebevilgning vil kunne benyttes til dette formålet, med mindre det er spesielle grunner til å bruke mer. Dette må i så fall spesifiseres og begrunnes i søknaden. Det er først og fremst institusjonens egne posisjoneringsaktiviteter som skal dekkes av rammebevilgningen. Posisjoneringsaktiviteter som støttes gjennom faglige programmer i Forskningsrådet kan ikke inkluderes i rammebevilgningen.

Hva menes med posisjonering?
Posisjonering handler om å bli synlig, å bli hørt og å være en aktør som de beste miljøene i Europa ønsker å samarbeide med. Effekter av posisjoneringstiltak vil styrke norske aktørers evne til å lykkes i Horisont 2020. Med posisjonering menes for eksempel tiltak  som retter seg mot

  • å komme i inngrep med gode europeiske miljøer (Nettverksbygging)
  • å styrke institusjonens innsats (Tiltak internt)
  • å delta på arenaer som medvirker til å sette den europeiske FoI-agendaen (Strategisk arbeid)
  • kortsiktig posisjonering for å komme inn i eksisterende konsortier

Støtte til posisjonering lyses ut fra flere programmer i Forskningsrådet, jfr denne oversikten.  Fra PES2020 kommer det en egen utlysning på 5 mill kr i 2015 til strategisk posisjonering på områder uten programmidler, med særlig oppfordring til søknader  hvor hovedfokuset er (human) medisin og helse.

Støtte til prosjektetablering
Rammebevilgningen skal dekke arbeid med prosjektforslag rettet mot utlysninger fra H2020, eller fra programmer som mottar finansiering fra H2020, slik som Eurostars, Joint Techology Initiatives, Ambient Assisted Living og COST. Søknader rettet mot ERA-NET og Joint Programming Initiatives kan også støttes dersom prosjektene mottar delfinansiering fra H2020.

Forskningsrådets sentrale PES2020-ordning skal legges til grunn for lokal forvaltning av PES2020-midler i institusjonene. Innenfor tildelt ramme, kan institusjonene likevel fastsette andre interne satser enn de Forskningsrådet benytter for enkeltsøknader. Ved utbetaling av midler fra Forskningsrådet, vil antall innsendte H2020-søknader og relevant beløp for enkeltsøknader legges til grunn for å beregne total støtte. Midlene skal dekke institusjonens egne kostnader. Øvrige norske aktører som deltar i prosjektforslagene kan sende separat søknad til Forskningsrådet dersom de ikke har egen rammebevilgning.

Støtten kan dekke følgende kostnader:
• Reisekostnader
• Timekostnader beregnet etter Forskningsrådets satser for institutter.
• Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning
• Frikjøp av personale (ved universiteter og høyskoler)

Lønnskostnader for ansatte ved offentlige universiteter, høyskoler eller andre offentlige institusjoner dekkes ikke. Total støtte fra Forskningsrådet kan maksimalt utgjøre 50% av relevante, påløpte kostnader.

Hva skal søknaden inneholde:
I tillegg til elektronisk søknadsskjema skal følgende spørsmål besvares i eget vedlegg (maks 5 sider):
• Hvilke H2020-prosjektforslag planlegger institusjonen å delta i eller koordinere i 2015?
• Hvilke rutiner har institusjonen for utarbeidelse og kvalitetssikring av egne søknader?
• Har institusjonen enegen strategi for deltakelse i H2020
• Hvilke posisjoneringsaktiviteter planlegger institusjonen å gjennomføre i 2015, og hva forventes dette å koste?
• Hvilke fagområder eller forskergrupper ønsker institusjonen spesielt å profilere/posisjonere  i H2020-sammenheng?
• Har institusjonen søkt om eller planlegger den å søke om støtte til posisjonering fra andre Forskningsrådsprogrammer enn PES2020 for 2015?

Hvilke kriterier vurderes for tildeling av støtte
- Generell kvalitet på søknaden om rammebevilgning
- Relevans av beskrevne posisjoneringsaktiviteter
- Institusjonens evne til å gjennomføre og nå målsetning om deltakelse i H2020-prosjekter, og behov for støtte til dette.
Søkere med liten erfaring og lav deltakelse i EU-prosjekter vil bli prioritert.

Forskningsrådet oppfordrer for øvrig alle søkere til å legge vekt på kjønnsbalansen ved valg av prosjektledere for H2020-prosjekter.

Rapportering om bruk av PES2020-midler
Støtten fra Forskningsrådet utbetales på grunnlag av rapportering fra prosjektene. Økonomisk rapportering skal gjøres på et overordnet nivå. Forskningsrådets standard skjema for prosjektregnskapsrapport skal benyttes for å få utbetalt støtte.

Regnskapsrapporter kan sendes inn flere ganger årlig, men minst 1 gang per år og seinest 20. januar for forutgående år. Forskningsrådets samlede støtte skal maksimalt utgjøre 50% av godkjente kostnader. Regnskapsrapporten skal innehold vedlegg som spesifiserer følgende:

EU-prosjektnummer for alle prosjektforslag som har mottatt PES2020-midler, navn på intern prosjektdeltaker, tematisk EU-program og søknadsfrist, prosjekttype samt institusjonens rolle i søknaden. Oversikten må vise totale kostnader påløpt for den enkelte søknaden.

Støtte utbetales kun for prosjektforslag som er formelt godkjent (eligible). Evalueringsresultat for alle enkeltsøknader må kunne fremlegges dersom Forskningsrådet ber om det.

Det må i tillegg gjøres rede for gjennomføring og kostnader knyttet til posisjoneringsaktiviteter.

Vedlegg til søknad om rammebevilgning

Kontaktpersoner