Gå direkte til innhold
 

2 mill kr lyses ut til etablering av norske EU-nettverk

Forskningsrådet ønsker å støtte etablering og drift av inntil fire EU-nettverk. Overordnet mål er å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av "good practice" og utvikling av allianser

Annen støtte Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca 2 mill. kroner årlig, over en periode på tre år. Tilgjengelige midler pr. nettverk vil være inntil 500 000 kroner pr. år i inntil 3 år.

Økonomisk støtte gis for ett år av gangen. En videreføring forutsetter framdrift i tråd med nettverkets handlingsplan samt innlevering av handlingsplan for neste periode.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det er viktig at nettverkene
• har en regionalt eller nasjonalt samlende effekt
• bidrar til kompetanseøkning blant nettverkets medlemmer
• stimulerer til EU-deltakelse ut over nettverkets egne medlemmer

Søknaden vil bli avvist dersom følgende krav ikke er oppfylt:
• Søknadene må sendes inn elektronisk via Forskningsrådets søknadssystem.
• Mal for prosjektbeskrivelse for EU-nettverk skal benyttes og samtlige punkter må besvares. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige fem sider.
• Søknaden skal skrives på norsk eller engelsk.
• Handlingsplan for første år skal vedlegges.
 

Formål
Forskningsrådet ønsker å styrke norsk deltagelse i Horisont 2020. For å oppnå dette målet utlyses det nå midler til tverrsektorielle EU-kompetansenettverk som et verktøy for å ta ut synergier mellom ulike deltakergrupper, bygge opp under den nasjonale kompetansen innenfor Horisont 2020, og bidra til å etablere koblinger på tvers av deltakergrupper. Nettverkene skal rettes inn mot ett eller flere av de overordnete målsettingene:
• økt kompetanse
• bedre samarbeid mellom nøkkelaktører
• læring og deling av "good practice"
• utvikling av allianser.

Forskningsrådet ønsker å se nettverkene som viktige støttespillere for mobilisering til økt norsk deltakelse i Horisont 2020. 
 
Hvordan nettverkene måles:
EU-nettverket vil bli målt på aktivitetsnivå i forhold til milepæler definert i søknadens aktivitetsplan. De vil også måles på den merverdi som nettverkets virksomhet gir for sine medlemmer. Hva hvert enkelt nettverk skal måles på kan derfor variere avhengig av nettverkets fokusområder. Nedenfor er noen eksempler på hvordan nettverkene kan måles:
– Gode møteplasser for deling og videreutvikling av kunnskap er etablert
– Økt suksessrate/deltakelse for norske miljøer i Horisont 2020
– Nye aktører deltar i Horisont 2020
– Nye samarbeidskonstellasjoner oppstår
– Økt samarbeid mellom forskningsmiljøene og næringslivet, økt kompetanse i næringsliv og offentlig sektor til å utnytte resultater og delta i EU-samarbeid med forskningsmiljøene
– Bidrag til samlede innspill til prioriteringer i Horisont2020
Nettverkene må rapportere årlig i forhold til om mål er nådd og hvordan midlene er disponert. Resultatet vil ligge til grunn for en vurdering av om nettverket fungerer etter intensjonen og har den ønskelige effekt, samt være grunnlag for revurdering av prosjektets planer og fortsatt støtte fra Forskningsrådet.

Arbeidsform og organisering:
EU-nettverkene må finne sin egen arbeidsform som fungerer for alle parter og som bidrar til at det skapes en vinn-vinn situasjon for deltakerne. En viktig oppgave er å skape møteplasser, både fysiske (workshops/seminarer) og virtuelle. Nettverkene oppfordres derfor til å se på muligheten for å ta i bruk ulike former for samhandlingsteknologi og digitale/sosiale medier for deling av informasjon og kunnskap.

Nettverkets deltakere:
EU-nettverkene forventes å ha deltakere på tvers av institusjonsgrenser, gjerne med koblinger av aktører på tvers av sektorer: universiteter, høgskoler, institutter, bedrifter og offentlige etater, evt. andre brukere, samt ha en internasjonal kontaktflate mot Europa.

Hvilke aktiviteter dekker Forskningsrådet:
Midlene fra Forskningsrådet skal dekke kostnader til planlegging og gjennomføring av aktiviteter nødvendig for å nå nettverkets målsetting.

Eksempler på kostnader som kan dekkes med disse midlene:
• partnersøk og etablering av prosjektkonsortier
• kostnader knyttet til nettverk og møter mellom norske aktører
• reisekostnader
• timekostnader
• ekstern assistanse og rådgivning i forbindelse med kurs etc.
Støtten utbetales etterskuddsvis for ett år av gangen, på grunnlag av godkjent framdriftsrapportering og en spesifisert prosjektregnskapsrapport. Forskningsrådets kan kun dekke kostnader som er påløpt etter at søknad er mottatt.

Støttebeløp:
Høyeste støttebeløp pr. nettverk er 500.000 kr. Innenfor denne rammen vil deltakende bedrifter kunne få dekket opp til 50% av sine kostnader. Øvrige deltakere vil kunne få dekket 100% av sine utgifter.

Krav til nettverksledelse:
Nettverkets leder bør selv ha nettverk både i forskningsmiljøer og i næringslivet. Vedkommende skal ha dokumentert relevant kompetanse og erfaring som er nødvendig i forhold til hovedoppgavene, samt evne til å motivere og samle deltakerne. Nettverkets ledelse kan styrkes ved å ha flere deloppgaver som ledes av personer med relevant kompetanse og erfaring i forhold til deloppgavene, men nettverket skal ha bare en leder.
 

Dokumenter