Gå direkte til innhold
 

Støtte for etablering av Knowledge and Innovation Communities (KIC)

Norske FoU-institusjoner og bedrifter kan søke om støtte til tiltak som kan gjøre dem til attraktive partnere i EITs Knowledge and Innovation Communities (KIC).

Prosjektetableringsstøtte Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

1,5 mill kr.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

European Institute of Innovation and Technology (EIT) er det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, og vil inngå i EUs rammeprogram Horisont 2020. Følgende tre Knowledge and Innovation Communities (KIC) er allerede etablert:

• Climate KIC
• EIT ICT Labs
• KIC InnoEnergy

Det forventes videre at EU lyser ut midler i 2014 til oppstart av to nye KICs med følgende tema:

• Sunne og aktive år
• Råmaterialer

I 2016 forventes utlysning på:

• Food4future – sustainable supply chain from resources to consumers
• Added-value manufacturing

Og i 2018:

• Urban mobility

For de to siste utlysningene kan man søke om midler for aktiviteter frem mot KIC-søknadsfrist i 2014. POS-midler etter den tid er ikke avklart. Posisjoneringsmidler for perioden etter søknadsfrist i 2014 stilles derfor inntil videre i bero. 

KICs er «public-private partnerships». Målet er å styrke entreprenørskap gjennom samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon i Europa. Gjennom å initiere samarbeid mellom aktører i kunnskapstriangelet, skal KICs bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. EUs finansierer maksimalt 25% av KICs-budsjettet. EU-støtten er å anse som investeringsmidler siden KICs er ment å bli selvforsørgende på sikt.

Ingen norske aktører er involvert i de eksisterende KICs. Forskningsrådet ønsker å stimulere sterke aktører til å delta i de aktive KICS-prosjektene, og videre til at norske aktører engasjerer seg i konsortier som konsolideres opp mot fremtidige KICs. Derfor lyser Forskningsrådet ut 1,5 mill kr i posisjoneringsmidler for dette formålet.

Mål med satsingen
Forskningsrådet tilbyr støtte for å stimulere til økt norsk deltagelse i europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid. Posisjoneringsstøtten for KICs kan benyttes til å innlede samarbeid med eksisterende KICs, eller til å utvikle involvering med konsortier som vil søke til nye utlysninger. Søkerens ambisjoner vil avgjøre hvor stor søknaden blir: Noen kan satse på å bli partner i en node av en KIC, andre vil være med å lede konsortier. Den høyeste grad av involvering vil være rollen som samlokaliseringssenter (co-location centre), der det er snakk om nasjonale initiativ med aktører fra utdannings- og forskningsinstitusjoner, og aktiv involvering av næringslivet på høyt nivå. I tilfeller der det er snakk om å etablere KIC-noder/samlokaliseringssentre, vil Forskningrådet kunne støtte maks. én søknad per EIT temaområde. En slik søknad om støtte til samlokaliseringssenter må koordineres av en sentral part.

Faktaark om KIC og EIT

Kontaktpersoner