Gå direkte til innhold
 

Rammebevilgning 2014 under PES2020-ordningen

Universiteter, høgskoler, institutter og regionale helseforetak kan søke om PES2020-rammebevilgning for 2014 for EU-søknader med frist i 2014. Søker man om rammebevilgning kan man ikke sende inn enkeltsøknader om støtte.

Prosjektetableringsstøtte Velg
Søknadsfrist:
12.02.2014 13:00 CET

Meldinger:

Midlene som lyses ut under "Rammebevilgning for 2014" skal dekke arbeid med H2020-søknader med frist i 2014.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

PES2020-budsjettet for 2014 utgjør 39 MNOK. Dette budsjettet skal fordeles på søkere som sender inn enkeltsøknader direkte til ordningen gjennom løpende utlysning, og på søkere som ber om rammebevilgning.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke om støtte
Alle universiteter skal søke om rammebevilgning gjennom PES. Det skal også forskningsinstitutter som planlegger å være koordinator for minst tre søknader i løpet av 2014. Offentlige høyskoler og øvrige forskningsinstitutter kan selv vurdere om de vil sende inn enkeltsøknader om støtte, eller som de vil søke om en årlig rammebevilgning. Velger man å sende inn enkeltsøknader, kan man maksimalt få utbetalt 500.000 kr i støtte i 2014.

Hvilke programmer gjelder PES2020 for
Se hovedutlysning for PES2020 for å få oversikt over hvilke EU-programmer PES2020 gjelder for. PES2020-midler kan ikke benyttes til generelle posisjoneringsaktiviteter.

Hva kan støtten dekke
Rammebevilgningen skal dekke arbeid med prosjektforslag rettet mot utlysninger fra H2020, eller fra programmer som mottar finansiering fra H2020, slik som Eurostars, Joint Techology Initiatives, Ambient Assisted Living og COST. Søknader rettet mot ERA-NET og Joint Programming Initiatives kan også støttes dersom prosjektene mottar delfinansiering fra H2020.

Forskningsrådets sentrale PES2020-ordning skal legges til grunn for lokal forvaltning av PES2020-midler i institusjonene. Innenfor tildelt ramme, kan institusjonene likevel fastsette andre interne satser enn de Forskningsrådet benytter for enkeltsøknader. Ved utbetaling av midler fra Forskningsrådet, vil antall innsendte H2020-søknader og relevant beløp for enkeltsøknader legges til grunn for å beregne total støtte. Midlene skal dekke institusjonens egne kostnader. Øvrige norske aktører som deltar i prosjektforslagene kan sende separat søknad til Forskningsrådet dersom de ikke har egen rammebevilgning.

Støtten kan dekke følgende kostnader:
• Reisekostnader
• Timekostnader beregnet etter Forskningsrådets vanlige satser for bedrifter og institutter. Lønnskostnader for ansatte ved offentlige universiteter, høyskoler eller andre offentlige institusjoner dekkes ikke.
• Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning
• Frikjøp av personale (ved universiteter og høyskoler)
• Støtte til arbeid med å utforme H2020-kontrakter

Total støtte fra Forskningsrådet kan maksimalt utgjøre 50% av relevante, påløpte kostnader.

Hva skal søknaden inneholde:
I tillegg til vanlig, elektronisk søknadsskjema skal søknaden inneholde et vedlegg som gjør rede for følgende punkter (maks 5 sider):

 • Hvilke nye muligheter ser institusjonen i H2020 når det gjelder egen prosjektdeltakelse ?
 • Hvor mange H2020-prosjekter planlegger institusjonen å koordinere eller delta i i  løpet av 2014?
 • Hva anses som de største utfordringene med å etablere og delta i H2020-prosjekter ? 
 • Har institusjonen  rutiner for utarbeidelse og kvalitetssikring av egne søknader?

Hvilke kriterier vurderes for tildeling av støtte
Ved vurdering av søknadene vil det legges vekt på følgende:

 • Institusjonens evne til å gjennomføre og nå målsetning om deltakelse i H2020-prosjekter, og behov for støtte til dette.
 • Generell kvalitet på søknaden om rammebevilgning
 • Søkere med liten erfaring og lav deltakelse i EU-prosjekter vil bli prioritert.
   

Rapportering om bruk av PES2020-midler
Støtten fra Forskningsrådet utbetales på grunnlag av rapportering fra prosjektene. Økonomisk rapportering skal gjøres på et overordnet nivå. Forskningsrådets standard skjema for prosjektregnskapsrapport skal benyttes for å få utbetalt støtte.

Regnskapsrapporter kan sendes inn flere ganger årlig, men minst 1 gang per år og seinest 20. januar for forutgående år. Forskningsrådets samlede støtte skal maksimalt utgjøre 50% av godkjente kostnader. Regnskapsrapporten skal innehold vedlegg som spesifiserer følgende:

 • Ecorda- eller tilsvarende referanse for alle prosjektforslag som har mottatt PES2020-midler
 • Navn på intern prosjektdeltaker, tematisk EU-program og søknadsfrist, prosjekttype samt institusjonens rolle i søknaden.
 • Oversikten må vise totale kostnader påløpt for den enkelte søknaden.

Støtte utbetales kun for prosjektforslag som er formelt godkjent (eligible). Evalueringsresultat for alle enkeltsøknader må kunne fremlegges dersom Forskningsrådet ber om det.

 

Vedlegg til søknad om ramme for 2014

Kontaktpersoner