Gå direkte til innhold
 

Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020

Planlegger du å delta i et prosjekt som skal søke om midler fra H2020? Da kan du få økonomisk støtte fra Forskningsrådet. Gjennom PES2020 kan du også få støtte til å skrive søknader rettet mot andre programmer som mottar prosjektfinansiering fra H2020, slik som Eurostars, JTI, AAL, COST,etc.

Prosjektetableringsstøtte Velg

Meldinger:

Utlysningsteksten ble justert 1. april 2016. Blant annet er beløpsgrensen på 500 000 kr per år fjernet for bedrifter og erstattet med utbetalingsvilkårene som gjelder for bagatellmessig støtte. Offentlige aktører kan fra 2016 få dekket 100% av påløpte kostnader, men får fremdeles ikke dekket vanlige lønnsutgifter. Det åpnes for at deler av PES-støtten kan komme utenlandske aktører til gode, dersom det bidrar til å styrke norsk H2020-deltakelse. Det er også presisert at lønnskostnader i bedrifter må innberettes for å kunne bli godkjent som en prosjektkostnad.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

For 2016 er budsjettet på 124 mill kr. Det skal fordeles på søkere som sender inn:
- Enkeltsøknader, gjennom løpende utlysning
- Søknader om rammebevilgning, fra institutter, universiteter, høyskoler og regionale helseforetak
- Søknader om posisjonering

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Skal du sende inn enkeltsøknader eller skal du søke om rammebevilgning?

Universiteter, forskningsinstitutter, offentlige høyskoler og helseforetak kan selv vurdere om de vil sende inn enkeltsøknader om støtte til PES-ordningen, eller om de vil søke om en årlig rammebevilgning. Støtte til egne posisjoneringsaktiviteter kan ikke inkluderes i enkeltsøknader. Søkere fra disse sektorene som velger å sende inn enkeltsøknader til PES2020, kan maksimalt få utbetalt 500.000 kr gjennom ordningen i løpet av ett kalenderår til prosjektetablering.

Bedrifter  må sende inn enkeltsøknader om støtte til PES-ordningen. Fra 2016 er det ikke lenger et årlig maksimalbeløp for utbetaling av støtte fra PES2020 til bedrifter. Bedriftene må forholde seg betingelsene som gjelder for bagatellmessig støtte.

Offentlige aktører og øvrige søkere må sende inn enkeltsøknader til PES2020.

Det skal bare sendes én PES-søknad per prosjektforslag. Dersom flere deltakere søker samlet, forutsetter det at støtten fordeles mellom de norske søkerne i henhold til faktisk arbeidsfordeling.

Søknadsfrist for enkeltsøknader:
Søkere oppfordres til å sende PES-søknad til Forskningsrådet så tidlig som mulig, dvs så snart et planlagt prosjekt begynner å ta form. PES-søknaden bør være Forskningsrådet i hende i god tid før aktuell EU-søknadsfrist går ut. Sender du inn en PES-søknad før H2020-utlysning er publisert, vil imidlertid ikke PES-søknaden bli behandlet og besvart før den aktuelle utlysningen er kunngjort. Sender du inn PES-søknaden til Forskningsrådet etter at aktuell EU-frist er gått ut, vil søknaden bli avvist. Bare kostnader påløpt etter at PES-søknad er sendt Forskningsrådet kan inngå i støttegrunnlaget.

Hva kan støtten dekke

  • Reise- og møtekostnader
  • Prosjektrelevante personal- og indirekte kostnader budsjettert i henhold til Forskningsrådets standard retningslinjer. Bedrifter kan beregne timesats med opp til 1,2 promille av nominell årslønn, og maks 1 100 kr timen. Les mer om retningslinjer for personal- og indirekte kostnader her. Merk at  personal- og indirekte kostnader for bedrifter skal beregnes med utgangspunkt i innberettet lønn.
  • Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning
  • Frikjøp av personale (ved universiteter og høyskoler)

Lønnskostnader for ansatte ved offentlige universiteter, høyskoler eller andre offentlige institusjoner dekkes ikke.

Dersom det anses som formålstjenlig og dersom det bidrar til å styrke norsk deltakelse i H2020, kan deler av PES-støtten også komme utenlandske prosjektdeltakere til gode.

"Bagatellmessig støtte"
Bedrifter vil fra 2015 få utbetalt midler fra PES2020 som "bagatellmessig støtte". Det betyr at søker maksimalt kan motta 200.000 Euro i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på tre regnskapsår. Dette vil gjelde for søknader mottatt i PES2020 fra og med 1. januar 2015. Les mer om reglene her  Last ned PDF - 408 KB

Støttebeløp i PES2020
Støttebeløpene varierer, og henger sammen med søkers rolle og budsjett i det planlagte hovedprosjektet, antall norske aktører som deltar i søknaden og hva slags prosjekt som skal utarbeides.
For bedrifter og institutter kan støtten fra Forskningsrådet maksimalt utgjøre 50 % av påløpte kostnader. Offentlige aktører kan fra 2016 få dekket 100% av påløpte kostnader, men får fremdeles ikke dekket vanlige lønnsutgifter. Støtten utbetales dersom det innsendte prosjektforslaget blir formelt godkjent (eligible). Ekstra støtte innvilges dersom søknaden er kvalifisert for støtte (over threshold). Det vil også bli gitt tilleggsstøtte til ferdigstilling av kontrakt.
 

Støttebeløp når PES-søker er KOORDINATOR for følgende H2020-prosjektformer:

Prosjektform Maksbeløp når EU-søknad er eligible Tilleggsstøtte når EU-søknaden er over threshold Ferdigstilling av kontrakt 
Research & Innovation Action
Innovation Action

(støtte fra 150.000 til 200.000 kr, avhengig av hovedprosjektets budsjett)
 
200.000 kr 50.000 kr 50.000 kr
SMB Instrumentet Fase 1
spesielle betingelser

40.000 kr

0 kr

0 kr

SMB Instrumentet Fase 2
spesielle betingelser

0 kr

150.000 kr

0 kr

Fast Track to Innovation
 
120.000 kr 30.000 kr 50.000 kr
MSCA Innovative Training Networks (ITN) 120.000 kr 30.000 kr 50.000 kr
Coordination & Support Action
Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)
Pre-Commercial procurement (PCP)
COST (opprette nytt nettverk)

 
 75.000 kr  25.000 kr  20.000 kr
MCSA - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
MSCA - Co-Funding of regional, national and international programs (COFUND)
 40.000 kr  10.000 kr  10.000 kr
MSCA Individual Fellowships (IF)  15.000 kr    

ERC Starting Grant
ERC Consolidator Grant

 40.000 kr  20.000 kr
(Til runde 2)
 25.000 kr
ERC Advanced Grant  50.000 kr  25.000 kr
(Til runde 2)
 25.000 kr
Prizes (søknadsskriving) 50.000 kr 0 kr 0 kr


Støttebeløp når PES-søker er DELTAKER  i ulike H2020-prosjektformer:

Prosjektform            Maksbeløp når EU-søknad er eligible Tilleggsstøtte når EU-søknaden er over threshold Ferdigstilling av kontrakt 
Deltaker 40.000 kr 10.000 kr 10.000 kr
Arbeidspakkeleder 40 - 60.000 kr 10.000 kr 10.000 kr
Flere deltakere i samme PES-søknad Vurderes individuelt Vurderes individuelt Vurderes individult

 
Støttebeløp for søknader rettet mot andre EU-programmer :

Prosjektform          Maksbeløp når EU-søknad er eligible Tilleggsstøtte når EU-søknaden er over threshold Ferdigstilling av kontrakt 

Eurostars - lederrolle

JTI- lederrolle

120.000 kr 30.000 kr 0 kr
Active and Assisted Living Programme (AAL) 60.000 kr 15.000 kr 0 kr

Eurostars - deltaker

JTI-deltaker

60.000 kr 15.000 kr 0 kr

ERANET-Cofund - deltaker

JPI-Cofund - deltaker

40.000 kr 10.000 kr 0 kr

 

Støtte til ny innsending av tidligere EU-søknad (resubmission) kan vurderes dersom prosjektet må omarbeides vesentlig, og dersom nye deltakere skal være med. Maksimalt vil det bli gitt 20.000 – 25.000 kr i støtte til slike søknader.

Spesielle betingelser for støtte til SMB Instrumentet Fase 1 og Fase 2 gjelder fra 15.9.2014:
- Samme bedrift kan få PES-støtte bare en gang i løpet av H2020-perioden, enten til Fase 1 eller til Fase 2.
- PES-søknader rettet mot Fase 1 og Fase 2 vurderes mht bedriftens gjennomføringsevne og prosjektets TRL-nivå, som bør være på minst på 6.
- PES-støtte til Fase 2 utbetales kun dersom innsendt H2020-søknad oppnår total score over threshold.

Utfylling av søknadsskjemaet og vedlegg til søknaden
Du må opprette og fylle ut elektronisk søknadsskjema. Budsjettet skal kun gjelde for etableringsfasen. Prosjektperioden er fra den dagen du sender inn PES-søknaden til EU-prosjektforslaget er levert. 

I vedlegget skal du beskrive det planlagte prosjektet -   PES2020-vedlegg (oppdatert 2016) DOCX - 26 KB . Du må opplyse om hvilken utlysning søknaden retter seg mot, hva som er fristen, hvilken prosjektform det gjelder, hvem som skal være med i søknaden, hvilken rolle din bedrift eller institusjon skal ha, og hvor stort budsjettet forventes å bli. Du må også kort skissere det faglige innholdet i EU-søknaden.

Dette må lastes opp som pdf-filer i den elektroniske PES-søknaden
Vedlegg 1:
   PES2020-vedlegg til søknad DOCX - 26 KB : Beskrivelse av det planlagte H2020-prosjektet (2 - 5 sider)
Vedlegg 2: Siste tilgjengelige årsregnskap dersom søker er en bedrift.


Hvilke kriterier vurderes ved tildeling av støtte?
Hver søknad vurderes av Forskningsrådets kontaktperson for det aktuelle fagområdet (NCP). Følgende kriterier vurderes:

- Har søker sendt inn nødvendige opplysninger?
- Er det planlagte prosjektet i tråd med utlysningen det er aktuelt å søke på?
- Er søker riktig aktør i forhold til aktuell prosjektform?
- Har søker de nødvendige økonomiske, kompetanse- eller kapasitetsmessige forutsetninger for å oppnå EU-finansiering?
- Har søker de nødvendige økonomiske, kompetanse- eller kapasitetsmessige forutsetninger for å gjennomføre det planlagte forskningsprosjektet på en tilfredsstillende måte?

Et mål med PES-ordningen er å senke terskelen for norske søkere som vil være med i et europeisk forskningsprosjekt. Av erfaring vet vi at kravene som stilles for å oppnå EU-finansiering er høye. Forskningsrådet kan derfor ikke gi incitamenter til søkere som ikke har de nødvendige forutsetninger for å få EU-finansiering eller for å gjennomføre forskningsprosjekter på en tilfredsstillende måte. Mangelfulle søknader vil bli avvist.

Merk at Statsstøtteregelverket stiller spesielle krav til bedrifter som mottar prosjektfinansiering fra Eurostars. Bedrifter som faller inn under definisjonen "foretak i vanskeligheter" kan ikke regne med å få PES-støtte for å skrive Eurostars-søknader.

Når får du svar på søknaden?
Søknadene behandles av NCP-ene, som i noen tilfeller vil kunne gi veiledning til søker med utgangspunkt i PES-søknaden. Normalt vil du få tilsendt et svarbrev fra Forskningsrådet seinest fire uker etter at søknaden er mottatt.

Rapportering og utbetaling av støtte
Når selve EU-søknaden er sendt inn, skal det ta maksimalt fem måneder før søknaden er ferdig evaluert av EU. Ettersom PES-støtten knyttes til evalueringsresultatet, må du vente til evalueringsrapporten foreligger før du sender oss rapport og regnskap. All rapportering til Forskningsrådet skal skje elektronisk. Rapporten må inneholde følgende vedlegg:

1) Skjemaet "prosjektregnskapsrapport": fylles ut og signeres for å dokumentere påløpte kostnader i prosjektperioden. Timelister og annen dokumentasjon behøver ikke vedlegges, men må kunne fremlegges på forespørsel.
2) Evaluation Summary Report (ESR) eller tilsvarende dokumentasjon som viser evalueringsresultatet for den innsendte EU-søknaden.
3) For bedrifter: utfylt og signert egenerklæringsskjema for bagatellmessig støtte.

Dersom søknaden får EU-finansiering, vil du få ekstra støtte til å ferdigstille kontrakten.  Denne støtten beregnes av Forskningsrådet og utbetales sammen med øvrige PES-midler etter at prosjektet har rapportert  påløpte kostnader.

(Oppdatert april 2016)
 

Kontaktpersoner