Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

PES2020 - prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Forskningsrådet får nye nettsider, og alle løpende utlysninger fra PES2020 stenges 5. april 2019. Nye PES2020-utlysninger vil bli publisert ca 15. mai 2019. I perioden 5. april – 15. mai 2019 kan du ikke sende inn søknader til PES2020-ordningen. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Mål for programmet:

PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra H2020. Konkurransen om midler er stor, og utforming av gode søknader krever kunnskap, tid og ressurser. PES2020 skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag. PES2020 skal videre bidra til generell kompetanseheving om deltakelse i H2020 blant norske søkere, og til
• at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre
• at antall søknader med norsk deltakelse går opp
• at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter

Hvilke H2020-programmer skal PES2020 dekke:
Du kan søke om PES2020-midler dersom du skal etablere et forsknings- eller innovasjonsprosjekt rettet mot en utlysning fra følgende programmer:

HORISONT2020
Excellent Science

European Research Council (ERC)
Future and Emerging Technologies (FET)
Marie Sklodowska-Curie actions on skills, training and career development
Research Infrastructures (including e-Infrastructures)

Industrial Leadership
Leadership in enabling and industrial technologies : ICT, nanotechnologies, advanced materials, biotechnologies, advanced manufacturing and processing, space.

Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
Secure, clean and efficient energy
Smart, green and integrated transport
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Europe in a changing world, inclusive, innovative and reflective societies
Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Science with and for Society
Formidling, mobilitet, kjønnsperspektivet, etikk

Spreading excellence and widening participation
Utjevning av regionale ulikheter innen F&U&I, Samhandling med strukturfondene

European Innovation Council (EIC, fra 2018)
SME Instrument Phase 1 og 2
Fast Track to Innovation (FTI)
Prizes

InnovFin - EU-finansiering for innovatører

I tillegg kan du få støtte til å utarbeide søknader rettet mot følgende programmer som mottar finansiering fra H2020 (dersom Norge deltar):

EUROSTARS

Active and Assisted Living Programme (AAL)

The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)

Joint Technology Initiatives (JTI)

COST (opprettelse av nytt nettverk)

Utlysninger fra ERA-NET eller JPI-er dersom disse delfinansieres fra H2020. 
Andre EU-initiativer enn de som er nevnt her støttes ikke med PES-midler. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, universiteter, høyskoler og regionale helseforetak kan søke om årlig rammebevilgning fra PES2020 for å få støtte til prosjektetablering og posisjonering. Søkere fra disse sektorene som velger å sende inn enkeltsøknader til PES2020, kan maksimalt få utbetalt 500.000 kr gjennom ordningen i løpet av ett kalenderår. Bedrifter og andre aktører kan fortløpende søke PES2020 om støtte til prosjektetablering og reisestøtte/profilering.
Dette kan du søke om støtte til fra PES2020:
* Arbeid og reiser som gjelder en konkret H2020-søknad rettet mot en bestemt frist: søk om økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020
* Reiser for å finne nye nettverk, nye partnere, profilere seg på relevante møteplasser for aktører uten årlig rammebevilgning: søk om reisestøtte og profilering
* Arbeid for å fremme og koordinere norske interesser i strategiske prosesser og relevante fora innenfor det europeiske forsknings- og innovasjonspolitiske samarbeidet: søk om støtte til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area
* Arbeid knyttet til søknad om finansiell støtte til prosessen med Den europeiske investeringsbanken og Det europeiske investeringsfondet: søk prosjektetableringsstøtte til søkere av finansielle instrumenter i H2020

Varighet:

2014-2020

Totalbudsjett:

Budsjettet for 2018 er på 119,5 millioner kroner
Budsjettet for 2017 er på 128,5 millioner kroner
Budsjettet for 2016 er på 124 millioner kroner
Budsjettet for 2015 er på 65 millioner kroner
Budsjettet for 2014 er på 39 millioner kroner

Kontaktpersoner