Gå direkte til innhold
 

Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad

Det lyses ut midler til å støtte nye kandidater som tar offentlig sektor-ph.d. med oppstart 2017. Utlysningen er begrenset til søknader som tilfredsstiller føringer fra tre tematiske programmer i Forskningsrådet.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Utlysningen av midler til offentlig ph.d. prosjekter er endret fom 5.4.2017: Utlysningen holdes fortsatt åpen, men vil kun ta i mot søknader som tilfredsstiller føringer fra tre tematiske programmer i Forskningsrådet. Dette omtales under "Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen" og under "Behandlingsprosedyre".

Status:

Gjennomført

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Virksomheter i offentlig sektor kan gjennom denne ordningen søke om å få støtte for en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad. Doktorgradsarbeidet skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde og langsiktige kompetansebehov. Doktorgraden skal gjennomføres over tre eller fire år.

En virksomhet kan normalt ikke få støtte til flere enn to nye kandidater per år, men det kan bli gjort unntak for store virksomheter.

Utlysningen av midler til offentlig ph.d. prosjekter holdes fortsatt åpen, men vil kun ta i mot søknader som tilfredsstiller følgende føringer fra tre tematiske programmer i Forskningsrådet:

 • Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL). Programmet vil finansiere inntil tre offentlig sektor ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til HELSEVEL. Det er et krav at prosjektene skal være forankret i de kommunale helse- og omsorgstjenestene eller arbeids- og velferdstjenestene. Programplan for HELSEVEL finner du på denne siden. 
 • Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Programmet vil finansiere inntil fem offentlig sektor ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til FINNUT. Det er et krav at prosjektene skal være forankret i de kommunale eller fylkeskommunale utdanningstjenestene. Programplan for FINNUT finner du på denne siden.
 • IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS). Programmet vil finansiere inntil tre offentlig sektor ph.d.-prosjekter som er relevante i forhold til programplanen til IKTPLUSS som du finner på denne siden. 

Prosjektene vil bli vurdert av programmene med hensyn på relevans for programmene og føringene som er gjengitt her. Søknader som ikke er innenfor de tre programmenes tematiske områder, vil bli avvist. 
For øvrig gjelder de samme kravene og føringene som for offentlig sektor ph.d.-ordningen.
 

Ordningen støtter ikke ferdigstilling av påbegynte doktorgrader.
Dette innebærer at tildelingen av offentlig sektor-ph.d. skal være utløsende for doktorgradsprosjektet det søkes midler til.

Alle virksomheter som inngår kontrakt med Forskningsrådet vil bli bedt om å stille på et oppstartsmøte for å gjennomgå prosjektets rammer og rapporteringsforpliktelser.

Krav til søknaden:

Den offentlige virksomheten skal:

 • være søker og mottaker av midler, og arbeidsgiver for kandidaten
 • utarbeide prosjektet i samarbeid med gradsgivende institusjon
 • bidra med finansiering
 • dokumentere
  - doktorgradens relevans for virksomhetens langsiktige kompetansebehov,
  - doktorgradens forankring i virksomhetens planer for eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • ha planer for eget FoU- og innovasjonsarbeid
 • kunne tilby kandidaten et faglig miljø i virksomheten eller sammen med nære samarbeidspartnere
 • ha tilstrekkelig kapasitet til å veilede kandidaten i virksomheten
 • sannsynliggjøre økonomisk evne til å gjennomføre prosjektet
 • inngå et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon og undertegne en skriftlig samarbeidsavtale om gjennomføring av doktorgraden
 • være innforstått med at kandidaten skal tilbringe minst ett år ved gradsgivende institusjon og minst ett år i virksomheten.

Kandidaten skal:

 • være ansatt i virksomheten ved søknadstidspunktet eller blir ansatt i virksomheten før virksomheten skriver kontrakt med Forskningsrådet
 • være kvalifisert til et doktorgradsprogram ved doktorgradsgivende institusjon
 • fordele sin tid mellom virksomheten og gradsgivende institusjon med minst 1 år ved hver av dem, men ikke nødvendigvis sammenhengende
 • jobbe 100 % med doktorgraden gjennom tre år, eller minst 75 % med doktorgraden gjennom fire år
 • ha veileder både fra gradsgivende institusjon og virksomheten der kandidaten er ansatt, eller hos virksomhetens nære samarbeidspartnere
 • ikke ha doktorgrad/ph.d. fra før.

Gradsgivende institusjon skal:

 • inngå et forpliktende samarbeid med den offentlige virksomheten og undertegne en skriftlig samarbeidsavtale om gjennomføring av doktorgradsarbeidet
 • være innforstått med at kandidaten skal tilbringe minst ett år i den offentlige virksomheten
 • gi opptak til organisert doktorgradsprogram etter vanlige kriterier. Et offentlig sektor-ph.d. prosjekt skal utarbeides i tett samarbeid mellom offentlig virksomhet, gradsgivende institusjon og kandidat
 • gjennomføre den faglige godkjenningen av doktorgradsprosjektet.

Krav til samarbeidet med gradsgivende institusjon

Virksomheten kan sende søknad om midler til Forskningsrådet før opptak til doktorgradsprogram er endelig godkjent og samarbeidsavtale er undertegnet, men prosessen med å få disse dokumentene på plass må være igangsatt på søknadstidspunktet. Forskningsrådet kan behandle søknaden og eventuelt gi tilsagn om finansiering før disse dokumentene er ferdigstilt, men Forskningsrådet signerer ikke kontrakt med virksomheten før samarbeidsavtale med gradsgivende institusjon er inngått og bekreftelse på opptak er mottatt. Kandidatens ansettelse i virksomheten skal også være på plass før kontrakt kan signeres av Forskningsrådet. Det forutsettes at kandidatens arbeidsforhold er i tråd med norsk lovverk.

Det må inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom virksomheten og gradsgivende institusjon. Denne avtalen må inneholde følgende punkter:

 • Spørsmål om rettigheter må være avklart.
 • Kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved hhv. gradsgivende institusjon og virksomhet.
 • Både veileder i virksomheten og hos gradsgivende institusjon skal navngis i avtalen.
 • Avhandlingen skal forsvares offentlig.
 • Avtalen skal ikke hindre kandidaten i å publisere resultatene og disputere på dem.
 • Arbeidsplikt må være avklart mellom partene.

Samarbeid mellom flere offentlige virksomheter

Offentlig sektor-ph.d. er i utgangspunktet rettet mot enkeltvirksomheter. Det er likevel mulig for flere virksomheter å gå sammen om å finansiere en offentlig sektor-ph.d., men kravene i utlysningen gjelder også her. Ytterligere må følgende krav være tilfredsstilt:

 • Én virksomhet må stå som søker og kandidaten skal være ansatt i denne virksomheten.
 • Alle parter i samarbeidet må inngå en forpliktende samarbeidsavtale, hvor alle relevante forhold avklares, herunder IPR og økonomiske forhold.

Se også Forskningsrådets retningslinjer for samarbeidsprosjekter.

Hva kan støtten dekke?

Forskningsrådet skal gjennom Offentlig sektor-ph.d. ordningen bidra til å dekke kostnader direkte knyttet til gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. Dette inkluderer:

 • lønn- og personalkostnader for kandidat,
 • lønn- og personalkostnader for intern veileder,
 • det som eventuelt skal betales til gradsgivende institusjon og
 • andre driftskostnader som laboratorieforsøk, litteraturinnkjøp, konferansereiser etc.

Utstyr kan ikke inkluderes i budsjettet, se retningslinjer for utstyr og avskrivning.

Forskningsrådet kan støtte inntil 50 % av gjeldende stipendiatsats på søknadstidspunktet, med en beregnet vekst på 3 % per år. Støtten kan imidlertid ikke overskride 50 % av de totale, godkjente prosjektkostnadene. Oppdaterte satser finnes på Forskningsrådets nettsider.

Støtten beregnes per måned fra oppstartdato. Støtten gis ikke som en rundsumsbevilgning, men er basert på faktiske prosjektkostnader. Støtten gis ikke som personlig stipend til kandidaten, men som prosjektstøtte til den offentlige virksomheten.

Virksomheten må sette opp et reelt budsjett som viser alle kostnader knyttet til gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. Det er utarbeidet en mal for budsjettet, som skal benyttes i søknaden. Malen finnes til høyre på denne siden.

Det er kun kostnader til doktorgradsprosjektet som skal tas med, andre tilgrensende eller overordnede FoU-aktiviteter i virksomheten skal ikke inkluderes i budsjettet.

Viktig informasjon om budsjettet

I det elektroniske søknadsskjemaet angis samlede kostnadstall for prosjektet. I vedlegget "Mal for budsjett" XLSX - 51 KB  skal det angis hvilke personer som er inkludert i beregningen av kostnadene og hvilke timesatser som er brukt i beregningen. Kostnader påløpt før prosjektstart dekkes ikke.

Alle kostnadsposter i kostnadsplanen skal spesifiseres, det vil si at man skal oppgi hva som er inkludert i kostnadsberegningen, helt ned på timesats og antall arbeidstimer for kandidat og intern veileder. Posten Personal- og indirekte kostnader skal dekke kandidatens lønn, kostnader til kontorhold, og lignende, samt intern veiledning. Personal- og indirekte kostnader beregnes i en timesats for hver prosjektmedarbeider i virksomheten. Dette er som regel kandidaten og én veileder i virksomheten. Man skal alltid ta utgangspunkt i faktiske kostnader.

Retningslinjene for kostnadsberegning finnes her

Kostnader som påløper for veiledning og opphold ved gradsgivende institusjon og som blir fakturert herfra skal føres under innkjøp av FoU-tjenester så sant den gradsgivende institusjonen er norsk. Kostnader for veiledning i utlandet føres under andre driftskostnader og spesifiseres i kommentarfeltet.

I det elektroniske søknadsskjemaet angis den samlede finansieringsplanen for prosjektet. Det vanlige er at offentlig sektor-ph.d-prosjekter finansieres av virksomheten selv og Forskningsrådet. Dersom andre bidrar inn i prosjektet, skal dette også spesifiseres her.

Vær oppmerksom på:

 • Prosjektansvarlig skal føre et eget prosjektregnskap over prosjektfinansiering og prosjektkostnader. Prosjektfinansieringen og prosjektkostnadene skal framgå av prosjektansvarliges offisielle regnskap og skal skal være grunnlag for årlig framdriftsrapportering. Prosjektet kan kun belastes med kostnader som er nødvendige og direkte knyttet til gjennomføringen av prosjektet, og som er i henhold til kostnadsplanen. Regnskapsføringen skal holdes løpende à jour. Opplysninger som har betydning for utarbeiding av pliktig rapportering, som framdrifts- og sluttrapportering, skal uansett være registrert innen de tidsfristene som gjelder for slik rapportering.
 • Tabeller for kostnadsplan, kostnadssted og finansieringsplan som fylles ut i det elektroniske søknadskjemaet blir en del av kontrakten med Forskningsrådet. Finansieringen fra Offentlig sektor-ph.d. ordningen kan ikke overstige 50 % av godkjente, innrapporterte kostnader. Dersom innrapporterte kostnader ved årsoppgjøret blir lavere enn budsjettert kan Forskningsrådets utbetaling begrenses til maksimalt 50 %.

Forskningsrådet anbefaler søker å kontakte virksomhetens lønns- eller økonomiavdeling for å utarbeide budsjettet.

Kontaktpersoner