Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD)

Frist Utlysning
Løpende Utenlandsstipend for Offentlig sektor-ph.d. Velg
Løpende Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad Velg

Mål for programmet:

Ordningens overordnede målsettinger er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter. Det ligger en klar forventning fra myndighetene om at Forskningsrådet skal bidra til å øke offentlig sektors bruk av kunnskap, blant annet gjennom rekruttering av doktorgradskandidater.

Offentlig sektor-ph.d.-ordningen er ingen ny doktorgrad, men skal ivareta langsiktig forskning med samme vitenskapelig kvalitetsnivå som gjelder for den generelle doktorgradsutdanningen. Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere og utvikle praksis i offentlig sektor for å finne nye og bedre løsninger. Det er viktig at doktorgradsprosjektet framskaffer kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store, og støtter opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi. Ved å styrke samspillet mellom offentlig sektor og akademia kan kunnskapen som produseres både nasjonalt og internasjonalt utnyttes bedre i offentlig sektor.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra OFFPHD-ordningen. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Ordningen tar imot søknader fra virksomheter i offentlig sektor, dvs. virksomheter som er statlige, regionale eller lokale myndigheter, offentligrettslige organer, eller sammenslutninger dannet av slike og som utfører oppgaver på vegne av det offentlige (jfr. Forskningsrådets definisjon av offentlig sektor - se lenke til høyre). Se nærmere spesifisering i del II Om utlysningen.

Organisasjoner som er godkjent av Forskningsrådet som forskningsinstitusjon kan ikke søke offentlig sektor-ph.d.-prosjekter (jfr. Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon - se lenke til høyre). Dette inkluderer også TTO. Helseforetak kan ikke søke støtte til medisinske og helsefaglige doktorgradsprosjekter. De kan imidlertid søke støtte til prosjekter der problemstillingen er endring, omstilling og innovasjon i helsetjenestene, både innad i den enkelte tjenesten og mellom tjenester og tjenestenivåer.

Varighet:

x

Kontaktpersoner