Gå direkte til innhold
 

NOP-HS - Publiseringsstøtte til vitenskapelige tidsskrift for 2012-2014

Nordisk publiseringsnemnd for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (NOP-HS) lyser ut inntil 400 000 EUR til nordiske tidsskrift. Det kan søkes om støttefor 2012 eller for perioden 2012-14. (Velg "Annen støtte")

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
31.08.2011 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

NOP-HS forventer å fordele støtte for et samlet beløp på ca. 400.000 EUR.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hva kan det søkes støtte til?

 • Trykte og/eller elektroniske tidsskrifter
 • Abonnementsbasert eller Open Access
 • Et engangsbeløp til dekning av ekstrautgifter for papirbaserte tidsskrifter som ønsker overgang til elektronisk publisering (maksimum 10.000 EUR)

Det kan søkes om støtte for ett eller tre år fra og med budsjettåret 2012. Treårige bevilgninger kan gis til etablerte tidsskrift med en stabil og ordnet økonomi. Ved eventuelle flerårige bevilginger vil bevilget beløp normalt ikke kunne endres i løpet av perioden.

For å kunne søke om støtte og bli behandlet av NOP-HS må følgende krav være oppfylt:
Hvem kan søke

 • Nordisk baseret humanistiske og samfundsvitenskapelige tidsskrift, som har en bred nordisk redasjonell sammensætning og en bred nordisk spredning av både artikelforfattere og abonnenter.
 • NOP-HS oppfordrer til at redaksjonerne har medlemmer fra alle land som er representert i NOP-HS (Danmark, Finland, Norge og Sverige).
 • Dersom ikke alle nordisk land er representert i redaksjonen, bør tidsskriftet ha et redaksjonsråd (editorial board) med en sammensetning fra alle nordisk land. 

Ekstern fagfellevurdering/peer review

 • Tidsskrift som mottar støtte fra NOP-HS skal anvende ekstern fagfellevurdering/peer review. 
 • NOP-HS krever at alle artikler bedømmes av minst en uavhengig ekspert utenfor redaksjon og redaksjonsråd.

Evaluering af tidsskrifter 
NOP-HS evaluerer regelmessig tidsskriftene som mottar støtte. 

 • Hvis et tidsskrift tidligere er blitt evaluert av NOP-HS, skal det i søknaden (Vedlegg A punkt 21) gjøres rede for hvordan tidsskriftet har innarbeidet eventuelle anbefalinger.

Abstract

 • For å understøtte muligheten for internasjonal indeksering skal samtlige hovedartikler i NOP-HS-finansierte tidsskrift inneholde en engelsk oversettelse av artikkelens tittel, et engelsk resymé (abstract) og 5-10 stikkord.  Abstract og stikkord skal, om mulig, plasseres på artikkelens første side. 
 • Artikkelens første side skal ytterligere inneholde følgende informasjon: Title of the journal, volume, issue, year, page numbers, publisher, author(s): name and affiliation, original title of the article and a translation into English.

Abonnementer/lesere
Tidsskriftet skal tilstrebe størst mulig gjennomslag i sitt forskningsmiljø gjennom planlagte målrettede tiltak. Det stilles som krav at tidsskriftet har en potensiell vitenskapelig leserkrets på minst 200 lesere. Omfanget av aktiv leserkrets kan dokumenteres gjennom abonnementstall eller registrert relevant nettrafikk. Det kan beregnes maksimalt 50 stk frieksemplarer.

Økonomi 

 • NOP-HS dekker ikke underskudd. Et budsjettert underskudd for de(t) år som søknaden gjelder, kan imidlertid aksepteres hvis tidsskriftet har et overskudd fra det foregående år som dekker underskuddet. 
 • Bidrag fra NOP-HS må ikke anvendes til oppbygging av overskudd
 • NOP-HS dekker honorar til redaksjonssekretær med maksimum 7.000 EUR. Utgiften skal begrunnes. NOP-HS dekker ikke honorar til redaktører eller redaksjonsmedlemmer. 
 • NOP-HS dekker kostnader til språklig bearbeiding. Bidrag kan også omfatte oversettelse fra finsk til et skandinavisk språk. Utover dette gir NOP-HS ikke bidrag til oversettelse. For engelskspråklige tidsskrift forutsettes det at artikler innleveres på engelsk.
 • For øvrige berettigede utgiftsposter henvises til Vedlegg B.

Søknadene vil bli vurdert i henhold til følgende kriterier:

 • Tidsskriftets faglige nivå
 • Bred nordisk redaksjonel sammensetning
 • Bred nordisk spredning av artikelforfattere og abonnenter

 

Dokumenter

Kontaktpersoner