Gå direkte til innhold
 

12 millioner kroner til Forskerprosjekt som omhandler Russlands internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Vi lyser ut midler til forskning som omhandler Russlands internasjonale ambisjoner og handlemåter samt de utfordringer og muligheter som blant annet globalisering, digitalisering og urbanisering skaper for landets internasjonale relasjoner og handlekraft.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

20.02.:Vi har oppdatert listene over krav til søknaden og avvisningsgrunner.

23.01.: Satser for personalkostnader er korrigert.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 12 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter til forskning på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt på landets internasjonale relasjoner og internasjonale handlekraft.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Formålet med utlysningen er å belyse russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og de faktorene som er med på å forme Russlands handlemåte nasjonalt og internasjonalt.

Utlysningen følger programplanens kapittel 4.2 og dekker underpunktene

  • Generelle trender, geopolitikk og utenrikspolitikk
  • Geoøkonomi, utenriksøkonomiske relasjoner
  • Myke og harde maktstrategier
  • Russlands naboregioner

Dere kan laste ned programplanen til høyre på siden.

Vi forventer at forskningen skal kunne gi oss verdifull kunnskap for politikkutforming og samfunnsforståelse, og i prosjektet bør dere legge opp til god kontakt med relevante brukere.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen for den søknadstypen som er aktuell for deg). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.
Forutsatt at søknadene som er aktuelle for finansiering, er sammenliknbare med hensyn til faglig kvalitet, vil NORRUSS prioritere søknader til finansiering som

  • vil bidra til å bygge opp forskningsmiljøet innenfor dette fagfeltet i Norge
  • har en god plan for kommunikasjon med relevante brukermiljø
  • er grensesprengende og nyskapende

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner