Gå direkte til innhold
 

20 millioner kroner til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor geopolitikk og samfunnsutvikling i nordområdene

Vi lyser ut midler til prosjekter som omhandler enten geopolitikk og internasjonale relasjoner i nord eller som har problemstillinger tilknyttet bo- og levekår i det sirkumpolare nord. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Unge forskertalenter Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

20.02.:Vi har oppdatert listene over krav til søknaden og avvisningsgrunner.

12.02.: Vi har justert reglene for fratrekk på alder og erfaring for Unge forskertalenter.

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 20 millioner kroner tilgjengelig for forskning på nordområdene innen følgende temaer:
- Geopolitikk og styring i nord
- Bærekraftig samfunnsutvikling i nord

Det lyses ut inntil 12 millioner kroner til Forskerprosjekt og 8 millioner kroner til Unge forskertalenter. Beløpet kan bli justert på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Formålet med utlysningen er å belyse hvilke muligheter og utfordringer man møter i  samfunns- og næringsutvikling i nordområdene. Drivere av utviklingen er blant annet klimaendringer, økt internasjonal interesse og en mer spent internasjonal situasjon.

Utlysningen knytter seg til punkt 4.1 i NORRUSS' programplan, med særlig vekt på punkt 4.1 A og 4.1 C. Dere finner programplanen til høyre på siden.
Forskningen er forventet å kunne gi verdifull kunnskap for politikkutforming og samfunnsutvikling, og dere bør i prosjektene legge opp til god kontakt med relevante brukere.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt og Unge forskertalenter må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hvilke søknadstyper lyser NORRUSS ut midler til?

NORRUSS lyser nå ut midler til disse søknadstypene:

Søknadstype Krav til prosjektleder Prosjekt-
­periode
Støtte­beløp
Forskerprosjekt Godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse. 3-6 år 4-12 mill. kroner
Unge
forskertalenter
2-7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Kan ikke ha fylt 40 år.  3-4 år 4-8 mill. kroner


Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen for den søknadstypen som er aktuell for deg). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

Forutsatt at søknadene som er aktuelle for finansiering, er sammenliknbare med hensyn til faglig kvalitet, vil NORRUSS prioritere søknader til finansiering som

  • til sammen gir en tematisk og faglig balansert og bred portefølje innenfor utlysningens formål
  • er grensesprengende og nyskapende
  • har en god plan for kommunikasjon med relevante brukergrupper

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner