Gå direkte til innhold
 

13 mill kr. til forskning på biogass fra landbruket og mikroalger til bioenergi og karbonfangst.

Utlysning innen temaene biogass fra landbruket og mikroalger. Åpent for KMB og BIP prosjekter (biogassutlysningen) og Forsker-, KMB og BIP prosjekter (mikroalger).

Forskerprosjekt Velg
Brukerstyrt innovasjonsprosjekt Velg
Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning Velg
Søknadsfrist:
21.04.2010 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca. 13 millioner kroner på årsbasis. Prosjektperiode normalt 3-4 år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Bioenergi

Biogass fra landbruket
Utlysningen har som formål å støtte forskning som kan gi et bidrag til å realisere målsettingen om reduksjon av klimagassutslippene fra landbruket i tråd med mål i LMD sin klimamelding i tråd med klimaforliket. For å nå de nasjonale utslippsmålene vil forskningen måtte omfatte samarbeid mellom jordbruk, avfall- og VA bransje.

På kort sikt vil det være nødvendig å styrke forskningen på utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon, slik at et antall anlegg kan bli realisert. Biogassatsingen er motivert ut fra en miljø- og klimagevinst. Derfor bør forskningen se teknologi, biologi, klimaregnskap, logistikk, økonomi og virkemidler i sammenheng.

Videre er det viktig å initiere FoU knyttet til bruk av husdyrgjødsel i kombinasjon med andre råstoff, særlig matavfall. Viktige problemstillinger er knyttet til råvarenes sammensetning og kvalitet samt optimale blandingsforhold og prosesseringsteknikker av ulike typer avfall for størst mulig utbytte av biogass. I denne sammenheng er det viktig å kunne utnytte kompetanse innen VA bransjen.

Forskning som muliggjør en bærekraftig utnyttelse av bioresten er viktig. Dette innebærer alle ledd i kjeden fra avfallshåndtering, produksjonsprosessen, transport, spredning, avrenning og opptak i f. eks. planter og trær. Hygieneforhold knyttet både til human-, plante- og dyrehelse vil være viktig.

Det understrekes betydningen av at prosjektsøknadene er godt forankret og koordinert i ledelsen ved de aktuelle virksomheter og forskningsmiljøer og at grenseoppganger mot eksisterende FoU innsats (f. eks. FME) kommer tydelig fram. Internasjonalt samarbeid vil bli tillagt stor betydning i søknadsvurderingen.

Ved senere utlysninger vil det kunne bli aktuelt å prioritere prosjekt som tar for seg sluttbruk og marked for biogass.

I denne omgang er det åpent for KMB- og BIP- prosjekter innenfor temaet.

Mikroalger

Forskning på mikroalger som ledd i økt bruk av bioenergi og karbonfangst/lagring vokser internasjonalt. Norge må delta i denne forskningen gjennom økt egen satsing, særlig med sikte på å få økt kompetanse på prosess- og råstoffsiden, samt dokumentasjon på klimaeffektene.

Det er åpent for Forsker-, KMB- og BIP-prosjekter innenfor temaet.
 

Kontaktpersoner