Gå direkte til innhold
 

Støtte til norsk deltagelse i utlysning fra ERA-NET EuroNanoMed III innenfor nanomedisin

NANO2021 er den norske finansierende partneren og vil gi støtte til prosjektdeltagelse som ligger innenfor NANO2021s tema "Bedre helse og ny medisinsk teknologi". Søknadsprosessen består av to trinn og dere kan få rådgiving av oss i prosessen. Søker må være en del av et internasjonalt konsortium.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
31.01.2019 17:00 CET

Meldinger:

Konsortiet skal kun sende inn én felles søknad for prosjektet. Søknaden skal ikke sendes til Forskningsrådet, men til EuroNanoMed via deres nettside, se lenke til høyre. Dette gjelder både for første og andre trinn i søknadsprosessen. Alle dokumenter som tilhører utlysningen ligger også på nettsidene til EuroNanoMed.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

For norske søkere: inntil 1,5 mill. euro. Rammen skal dekke en prosjektperiode på inntil tre år. Totalt for utlysningen: ca. 11 mill. euro.

Norske partnere kan søke om finansiering på til sammen 600 000 euro pr. prosjekt og maks 400 000 euro pr. partner. Dersom norsk søker er en bedrift kan støtten utgjøre inntil 40 prosent av egne prosjektkostnader.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

NANO2021 er den norske finansierende partneren  i ERA-NET EuroNanoMed III. EuroNanoMed III skal fremme samarbeid mellom forskningspartnere og næringsliv i Europa innenfor området nanoteknologi for medisinske formål  (ofte omtalt som nanomedisin). EuroNanoMed III støtter innovative prosjektforslag innenfor grunnleggende, klinisk og industriell nanomedisin. EuroNanoMed III oppfordrer til samarbeid mellom UoH- og instituttsektor, helseforetak og næringsliv. NANO2021 åpner for norsk deltagelse i alle de tre temaene for utlysningen:

a) Regenerative medicine
b) Diagnostics
c) Targeted delivery systems

NANO2021 vil finansiere norsk prosjektdeltagelse som ligger innenfor NANO2021s tema Bedre helse og ny medisinsk teknologi. NANO2021 finansierer prosjekter fra og med Technology Readiness Levels (TRL-nivå) 2, se programplanen til høyre på siden. Søknader som ligger utenfor NANO2021s prioriteringer vil bli avvist.

Hvem kan søke?
Utlysningen er åpen for norske søkere fra UoH-sektoren, forskningsinstitutter, offentlig sektor og næringslivet

Krav til det internasjonale konsortiumet
Et konsortium må bestå av minimum tre og maksimum fem deltagende partnere fra minimum tre land  som deltar i denne utlysningen. Ikke flere enn to partnere fra samme land kan delta i ett konsortium. Det maksimale antall partnere vil i noen tilfeller kunne økes fra fem til opptil syv.

Godkjente kostnader
Søker skal bruke Forskningsrådets gjeldende satser og regler for finansiering for sin andel av søknaden. Retningslinjer er gitt på Forskningsrådets nettsider. Grunnlag for søkt budsjettet for norske søkere er i norske kroner, men alle beløp skal være omregnet fra norske kroner til euro i søknaden til EuroNanoMed III. Dersom søknaden innvilges, vil valutakursen ved søknadsfristen for første trinn gjelde ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet.

Behandlingsprosedyre
Første trinn:
Forskningsrådet vurderer søknadens relevans for våre føringer. Alle relevante søknader vil bli evaluert av internasjonale eksperter utnevnt av EuroNanoMed III-sekretariatet. Antall søkere som blir invitert til å sende inn søknad til andre trinn vil bli tilpasset det tilgjengelige budsjettet.
Andre trinn:
Alle søknader vil bli evaluert av internasjonale eksperter utnevnt av EuroNanoMed III-sekretariatet. Styringskomiteen for EuroNanoMed III utarbeider en rangert liste med anbefaling om finansiering.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen er medio november 2019.

Søknadsfrister:

  • Første trinn: 31. januar 2019 kl. 17:00 Brussel time
  • Andre trinn: 1. juli 2019 kl. 17:00 Brussel time

Den fullstendige utlysningen fra EuroNanoMed III (Call announcement) med tilhørende dokumenter og søknadsskjemaet finner du her.
Én felles søknad for det internasjonale konsortiet sendes inn via en egen nettside.
Søknadsskjema ligger også på Call announcement-siden.

Det er IKKE anledning til å søke Prosjektetableringsstøtte (PES) siden det ikke er en cofund-utlysning med Horisont 2020.

Kontakt
Norske søkere kan ta kontakt med Forskningsrådets seniorrådgiver Cecilie A. Mathiesen for å få hjelp med forberedelse til søknad, se kontaktinformasjon til høyre.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Forskningsrådets nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner