Gå direkte til innhold
 

65 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer

NANO2021 lyser ut midler innenfor alle de tematiske prioriteringene i programplanen. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 65 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Formål med utlysningen

Formålet med utlysningen er å bygge kunnskap innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer med høy kvalitet, som har en tydelig relevans for fremtidige anvendelser. Prosjekter skal være på såkalt TRL nivå 2 eller høyere (denne definisjonen kan dere lese mer om i programplanen til Horisont 2020).

Søknader må primært være relevant for én eller flere av følgende tematiske prioriteringer:

 • fornybar energi
 • miljø- og klima
 • bedre helse og medisinsk teknologi
 • økt verdiskapning og innovasjon basert på nasjonale naturressurser
 • økt kunnskap om effekter av nanomaterialer på mennesker og økosystemer

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) er en faglig prioritering i NANO2021.  Det er et krav at alle forskerprosjekter i NANO2021 skal integrere RRI som forskningspraksis. Konkretiseringen av RRI som forskningspraksis skal inngå som en del av prosjektbeskrivelsen. Se programplanen for NANO2021s konkretisering av RRI. Søknader kan ha søkelys på RRI som forskningstema forutsatt at relevanskravet til tematiske prioriteringer også ivaretas.

Vi oppfordrer dere til å knytte kontakt med aktører/interessenter – nasjonale og/eller internasjonale – som har interesse for resultatene fra forskningen. Disse kan komme fra næringslivet, offentlig sektor eller andre grupperinger. Dersom dere ikke anser slik kontakt å være relevant for prosjektet, må dette begrunnes i søknaden. Kontakten med aktører/interessenter kan organiseres i rådgivende grupper, planlagte konferanser eller andre tiltak. Det er krav om intensjonsavtale kun når det skal opprettes en rådgivende gruppe. 

NB! Bedrifter kan IKKE motta støtte fra prosjektet.

Vi anbefaler dere å anvende nasjonalt finansiert forskningsinfrastruktur (NORFAB, NORTEM og ESRF, SNBL, NcNeutron, MiMAC o.a ) der dette er relevant.

I det obligatoriske vedlegget "Relevans for utlysningen" (se del 3 av utlysningen) skal dere argumentere for hvordan søknaden oppfyller formålene for utlysingen. Referer til aktuell omtale i prosjektbeskrivelsen.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

NANO2021 prioriterer

 • prosjekter med best faglig kvalitet
 • blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans:
  • prosjekter som til sammen gir en tematisk og faglig balansert og bred portefølje innenfor utlysningens formål
  • prosjekter hvor det beskrives godt hvordan nanoteknologi, mikroteknologi eller avanserte materialer har en utløsende effekt på målsettingen i prosjektet
  • prosjekter som har kvinnelig prosjektleder

Dokumenter

Kontaktpersoner