Gå direkte til innhold
 

25 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor nøytronforskning

NANO2021 lyser ut midler til kompetansebygging innenfor nøytronforskning. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 25 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Formålet med utlysningen er å bygge nasjonale kompetanse på nøytronfeltet og legge et godt grunnlag for fremtidig utnyttelse av norsk medlemskap i European Spallation Source (ESS).

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) er en faglig prioritering i NANO2021.  Det er et krav at alle forskerprosjekter i NANO2021 skal integrere RRI som forskningspraksis. Konkretiseringen av RRI som forskningspraksis skal inngå som en del prosjektbeskrivelsen. Se programplanen for NANO2021s konkretisering av RRI.

For øvrig er det ingen andre faglige eller tematiske begrensninger i utlysningen.
Prosjektene skal  bygge kompetanse slik at norske forskningsmiljø er godt posisjonert til å utnytte medlemskapet i ESS når anlegget etter planen står klart for brukere i 2025.

Vi oppfordrer derfor både søkere som allerede har etablert aktivitet og de som ønsker å etablere ny aktivitet innenfor nøytronforskning, til å sende inn søknad.
Vi krever en egeninnsats fra søkerinstitusjonen på minimum 25 prosent av totalbudsjettet i søknaden. 

I det obligatoriske vedlegget "Relevans for utlysningen" (se del 3 av utlysningen) skal dere argumentere for hvordan søknaden oppfyller formålene for utlysingen. Referer til aktuell omtale i prosjektbeskrivelsen.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

NANO2021 prioriterer

  • søknader der prosjektledere  fortsatt har en lang forskningskarriere foran seg også etter at ESS åpnes for brukere i 2025
  • prosjekter med høy faglig kvalitet
  • blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans:
    • prosjekter som til sammen gir en faglig balansert portefølje innenfor utlysningens formål
    • prosjekter som har kvinnelig prosjektleder

Dokumenter

Kontaktpersoner