Gå direkte til innhold
 

2 millioner kroner i forprosjekt til små og mellomstore bedrifter

Vi lyser ut midler til forberedende forskning/utredning innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. Forprosjektene skal danne grunnlaget for en søknad om innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Forprosjekt Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Vi stenger denne utlysingen når beløpsgrensen på bevilgninger har nådd 2 millioner kroner.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

2 millioner kroner for 2019.

Det kan søkes om inntil 200 000 kroner per forprosjekt. Forskningsrådets støtte kan maksimalt utgjøre 50 prosent av godkjente prosjektkostnader.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hensikten med støtte til forprosjekt til små og mellomstore bedrifter (SMB), er å sette bedriften bedre i stand til å utforme en søknad om innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), primært til utlysningen høsten 2019. Innovasjonsprosjektet skal bidra til økt nasjonal verdiskaping gjennom utvikling av produkter, prosesser og tjenester basert på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. Forprosjektet skal være starten på et lengre utviklingsløp med forskning og teknologiutvikling. Forprosjekter med mål om å bygge opp under ren produktutvikling, vil ikke være i målgruppen til denne ordningen.

Hvem kan søke?

Små og mellomstore, norske bedrifter kan søke.

Forutsetning for støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Føringer og viktige forhold i utlysningen:

Søknader om forprosjekt må primært være relevant til én eller flere av følgende tematiske prioriteringer:
• fornybar energi
• miljø- og klima
• bedre helse og medisinsk teknologi
• økt verdiskapning og innovasjon basert på nasjonale naturressurser
• økt kunnskap om effekter av nanomaterialer på mennesker og økosystemer

Ansvarlig forskning og innovasjon

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI-Responsible Research and Innovation) er en faglig prioritering i NANO2021. RRI i gjennomføringen av et forskningsprosjekt, handler om hvordan prosjektet i tillegg til å ha søkelys på positive og ønskede effekter og virkninger til beste for samfunnet, også er oppmerksom på mulige problematiske og utilsiktede effekter og risiko, både på kort og lengre sikt.

Det er et minstekrav at forprosjektet ivaretar aktuelle problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet. I dokumentet Krav og veiledning til RRI i søknader til NANO2021 PDF - 362 KB er det gitt mer utfyllende beskrivelse av denne føringen for forprosjekter. Det er positivt om forprosjektet har et spesifikt mål om å finne ut av hovedproblemstillingene innenfor RRI for et fullstendig innovasjonsprosjekt.

Krav om minst én samarbeidspartner

Det er et krav at forprosjektet skal omfatte minst én partner som er etablert med forsknings- eller næringsvirksomhet i Norge, i tillegg til søker.

Se for øvrig programplanen for NANO2021 PDF - 942 KB  for mer om programmets prioriteringer.

Kontaktpersoner