Gå direkte til innhold
 

Inntil 41 millioner kroner til forskerprosjekter innen nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer

Utlysningen omfatter alle temaer i programplanen. Prosjekter om effekt av nanomaterialer på helse og økosystemer og andre RRI-tilknyttede problemstillinger blir særskilt prioritert.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
24.05.2017 18:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Budsjettet på inntil 41 millioner kroner skal tildeles prosjekter med en prosjektperiode på to til fire år. Rammen skal dekke hele prosjektperioden.

Prosjekter med tema 5 "Kunnskap om ulike effekter av nanomaterialer på helse og økosystemer og andre tema knyttet til ansvarlig teknologiutvikling (RRI)" vil bli prioritert med minimum 8,5 millioner kroner, under forutsetning av at søknaden oppnår hovedkarakter 6 (svært godt) eller bedre.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Prosjektene kan ha tema fra én eller flere av fem tematiske prioriteringene i programplanen:

Nanoteknologi, mikroteknologi  og avanserte materialer for

Tema 1 - anvendelser innen energi
Tema 2 - redusert miljø- og klimapåvirkning
Tema 3 - bedre helse og ny medisinsk teknologi
Tema 4 - økt verdiskaping basert på naturressurser
Tema 5 - kunnskap om ulike effekter av nanomaterialer på helse og økosystemer

Responsible Research and Innovation - RRI

Ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, (RRI)) er et viktig perpektiv for Forskningsrådet generelt og en strategisk prioritering i NANO2021. I RRI-sammenheng foregår forskning, teknologiutvikling og innovasjon i samspill og dialog med samfunnet, og ikke som parallelle eller isolerte utviklingsløp. NANO2021 tilstreber maksimalt positive bidrag fra forskning og innovasjon til beste for samfunnet og vil bidra til å unngå negative og utilsiktede effekter og risikoer i kjølvannet av forskning, teknologiutvikling og innovasjon.

Søknaden skal belyse hvordan prosjektet etterlever RRI-perspektivene. I dokumentet Krav og veiledning til RRI i søknader til NANO2021 DOCX - 23 KB har vi beskrevet hva søknaden må og eventuelt kan inneholde av informasjon knyttet til RRI. Søkerne kan finne tips og eksempler i dokumentet Ofte stilte spørsmål om RRI i søknader til NANO2021 DOCX - 33 KB . Forskningsrådets RRI-plakat gir en overordnet beskrivelse av temaet.

Krav til prosjektleder

  • Du kan bare være prosjektleder for én søknad med utgangspunkt i denne utlysningen.
  • Du kan bare søke som prosjektleder hvis du ikke allerede leder ett eller flere pågående forskerprosjekter med NANO2021-finansiering ut over 01.9.2018.

Generelle føringer

  • Vi oppfordrer søkere til å knytte kontakt med potensielle aktører som vil ha interesse av resultatene av forskningen (nasjonale og/eller internasjonale). Interessentene kan tilhøre næringslivet eller offentlig sektor eller ha andre roller. Kontakten kan for eksempel etableres via en rådgivende gruppe, planlagte konferanser, eller andre tiltak. Legg ved Letter of intention (LOI) eller annen dokumentasjon som bekrefter intensjonen fra interessenten(e). Dersom dere ikke anser kontakt med fremtidige interessenter som relevant for prosjektet, må dere begrunne dette.
  • Søkeren bør kort evaluere og beskrive planene for potensiell kommersialisering av resultatene fra prosjektet, på kort eller lengre sikt. Dersom kommersialisering ikke er relevant for prosjektet, må det begrunnes kort.
  • Vi oppfordrer søkerne til å anvende nasjonal forskningsinfrastruktur (NORFAB, NORTEM og andre) når det er relevant. Forskningsrådet godkjenner kostnader til bruk av forskningsinfrastruktur som del av prosjektbudsjettet.
  • Under ellers like forhold vil søknader med kvinnelig prosjektleder bli prioritert i den endelige rangeringen av søknadene.

Søknader som ligger utenfor de prioriterte temaområdene og/eller som ikke bruker riktige maler eller mangler obligatoriske vedlegg, vil bli avvist.

Kontaktpersoner