Gå direkte til innhold
 

Inntil 35 millioner til næringsrelevant forskning innenfor nanoteknologi

Det inviteres til kompetansebyggende forskningsprosjekter innenfor nanoteknologi med oppstart i 2017. Utlysningen gjelder alle temaer i programmet.

Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
12.10.2016 13:00 CEST

Meldinger:

• Det tas forbehold om eventuelle justeringer av utlysningsteksten frem til 31.08.2016
• Parallelt med denne utlysningen planlegger NANO2021en utlysning av Innovasjonsprosjekter for næringslivet med samme søknadsfrist.
• Parallelt med denne utlysningen planlegger BIONÆR og NANO2021 felles utlysninger av Innovasjonsprosjekter i næringslivet og Kompetanseprosjekter for næringslivet med samme søknadsfrist.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en ramme på ca. 25-35 mill. kroner. Rammen dekker utlysning av både Kompetanseprosjekter for næringslivet og Innovasjonsprosjekter i næringslivet (se egen utlysning) med oppstart fra 2017. Rammen skal dekke en prosjektperiode på inntil fire år. Prosjektene kan søke om inntil 10 mill. kroner i støtte fra Forskningsrådet over prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Kompetanseprosjekter for næringslivet.

Om programmet

 • NANO2021 finansierer strategisk forskning innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer. NANO2021s virkeområde framgår av programplanen (Programplan NANO2021). Hovedmålet er å utvikle fremragende kunnskap og bærekraftige løsninger som møter samfunnets og næringslivets behov. Grunnleggende kunnskapsutvikling og innovative teknologiske løsninger skal styrke norsk næringsutvikling og bidra til løsninger på brede samfunnsutfordringer som energi, miljø, naturressurser og helse.

Generelt om Kompetanseprosjekter for næringslivet
Et Kompetanseprosjekt for næringslivet skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor utlysningens tema for utviklingen av næringslivet i Norge. Prosjektene skal bidra til gode koblinger mellom FoU-institusjoner og næringsliv.

Målgruppe
Forskningsinstitusjon, i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv.

Prosjektene har vanligvis en varighet på 3-4 år.

Tematiske føringer
Denne utlysningen åpner for Kompetanseprosjekter for næringslivet innenfor én eller flere av følgende tematiske prioriteringer gitt i programplanen for NANO2021:

 • Tema 1 - for anvendelser innen energi
 • Tema 2 - for redusert miljø- og klimapåvirkning
 • Tema 3 - for bedre helse og medisinsk teknologi
 • Tema 4 - for økt verdiskapning basert på naturressurser
 • Tema 5 - Kunnskap om ulike effekter av nanomaterialer på helse og økosystemer

Ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) er en strategisk prioritering i NANO2021 og representerer et perspektiv der forskning, teknologiutvikling og innovasjon sees på som samfunnsmessig innvevde prosesser. Utfordringen ligger i å tilstrebe maksimalt positive bidrag fra teknologiene til beste for samfunnet, og samtidig ha fokus på mulige negative og utilsiktede effekter og risiko fra de samme teknologiene.

Søknaden skal beskrive aktuelle problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS)- og/eller etiske, legale og sosiale aspekter (ELSA) eller andre RRI-perspektiver for prosjektet, og gjerne involvere aktører der dette er relevant. Hvis søker mener slike problemstillinger ikke er relevante for det omsøkte prosjektet, skal det gis en begrunnelse. Utdypende forklaring på begrepet RRI med eksempler er tilgjengelig under "Dokumenter" i høyre kolonne.

Forutsetninger for finansiering
For å komme i betraktning for finansiering, må følgende føringer være innfridd:

 • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerinstitusjonen.
 • Kompetanseprosjekter for næringslivet skal ha minst 20 % av det totale budsjettet dekket fra industripartnere, i form av direkte økonomisk bidrag, ikke egeninnsats. Det vil være et viktig, positivt element i vurderingen av søknadene at industribidraget er dokumentert når søknaden sendes inn.
 • Det må beskrives tydelig hvilke roller og oppgaver prosjektets samarbeidspartnere har.
 • Prosjektets varighet er maksimalt fire år.
 • Det kan søkes om inntil 10 mill. kroner pr prosjekt.
 • Kompetansen som utvikles må ikke ha for smalt nedslagsfelt i bransjen/næringslivet. Dette innebærer at prosjektet ikke kan innrettes mot en enkelt bedrifts behov, men må være etterspurt av flere bedrifter.

Prioriteringer

 • I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Forskningsrådet har i de senere år bidratt til oppbygging av forskningsinfrastruktur (NORFAB, NORTEM og andre). Søkere oppfordres til å anvende slik forskningsinfrastruktur, der dette er relevant. Kostnader knyttet til bruk av forskningsinfrastruktur er godkjente kostnader i søkt budsjett.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner