Gå direkte til innhold
 

Arrangements- og nettverksstøtte fra NANO2021

NANO2021 ønsker å stimulere kontaktskapende virksomhet internasjonalt og nasjonalt innen programmets fagområder gjennom å delfinansiere vitenskapelige arrangementer og nettverk.

Annen støtte Velg
Arrangementsstøtte Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det gis inntil 100 000 kroner i støtte pr arrangement og inntil 200 000 kroner per nettverk over en to-års periode.

Samlet ramme for utlysningen er på inntil 1,3 mill. kroner pr år. Avhengig av søknadsmottak, ønsker programmet å bevilge midler noenlunde jevnt fordelt på året.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målet med utlysningen er å støtte opp om tiltak for å fremme møteplasser og nettverksbygging.

Nedslagsfeltet for arrangementet eller nettverket skal være innenfor NANO2021s ansvarsområder.

Det vurderes positivt om arrangementet eller nettverket stimulerer til mobilisering og tettere kobling mellom nasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer, herunder gjerne også deltakere fra brukerside og/eller forvaltning. Det vurderes videre som positivt at de fungerer som møteplasser for spredning av forskningsresultater, kunnskapsgrunnlag, metodeutvikling og/eller generering av nye prosjekter.

I arrangementer og nettverk som omfattes av denne utlysningen, skal Forskningsrådets ha mulighet til å profilere seg med for eksempel bruk av logo i invitasjonsmateriell eller presentasjon av programmet NANO2021 i ulike sammenhenger.

Vennligst redegjør for følgende i søknaden:
• Hvordan passer arrangementet eller nettverket med NANO2021s prioriteringer?
• Hvem er målgruppen for arrangementet eller nettverket?
• Hvor godt bidrar arrangementet eller nettverket til å fremme tettere kopling mellom ulike FoU- aktører i U&H sektoren, instituttsektoren, næringslivet og andre interessenter
• I hvilken grad har arrangementet eller nettverket en internasjonal profil?
• I hvilken grad skal arrangementet eller nettverket bidra til deltakelse i internasjonal policy og forskningssamarbeid innenfor programmets ansvarsområder?
• I hvilken grad skal arrangementet eller nettverk bidrar til å formidle forskningsresultater til forskjellige målgrupper på et koordinert nivå?


 

Kontaktpersoner