Gå direkte til innhold
 

Atlantisk laks – påvirkningsfaktorer i marint miljø

For å etablere en kunnskapsplattform som skal gi mer kunnskap om livsbetingelsene for vill atlantisk laks i sjøfasen, lyser programmene MILJØFORSK, MARINFORSK og HAVBRUK i fellesskap ut 21 millioner kroner.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
06.09.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Søknaden kan lagres og sendes inn på «Mitt nettsted» flere ganger. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som vil bli behandlet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 21 millioner kroner er satt av til ett forskerprosjekt med varighet på 3–4 år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Målet med utlysningen

 • Etablere en kunnskapsplattform for økt kunnskap om sjøfasen til atlantisk laks.
 • Identifisere viktige påvirkningsfaktorer for overlevelse, inkludert hvordan disse endres over tid og varierer mellom år.
 • Økt kunnskap om hvordan ulike faktorer medfører samlet påvirkning på laksens marine overlevelse.
 • Prosjektet bør utnytte eksisterende materiale, data, aktiviteter og andre ressurser.

Bakgrunn for utlysningen

Det har vært forsket mye på villaks de siste tiårene. Til tross for dette har vi begrenset kunnskap om laksens liv i havet.  Forskningen som foreligger, blant annet oppsummert i en rapport publisert av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) i mars 2016, tyder på at dødeligheten i havet er stor (95 prosent eller mer), og at en tilsynelatende økt marin dødelighet de senere årene antageligvis delvis skyldes storskala oseanografiske endringer. Som et av flere kunnskapshull er følgende behov nevnt i rapporten: "Factors influencing marine mortality of Atlantic salmon need to be identified and quantified". Les mer om bakgrunnen for utlysningen her PDF - 318 KB .

På bakgrunn av rapporten inviterte Forskningsrådet i august 2016 på initiativ fra programmene MILJØFORSK, HAVBRUK og MARINFORSK, relevante forskningsmiljøer i Norge til et møte for å avklare status og kunnskapsbehov om villaksens dødelighet i sjøen.  Les referatet fra dette møtet PDF - 507 KB .

Tema som kunnskapsplattformen bør dekke

Det er behov for kunnskap blant annet om følgende:

 • Hvor befinner laksen seg i de ulike livsstadiene på kysten og i havet?
 • Hvilke fysiske og biologiske forhold utsettes laksen for i løpet av sjøfasen, og hvordan påvirkes disse av andre arter og økosystemendringer, inkludert klimaendringer?
 • Hvordan er fødetilgangen der laksen tilbringer sin marine fase? Hvordan endrer denne seg gjennom døgnet, gjennom året og mellom år?
 • Hvordan påvirkes laksen av predasjon i fjorder, på kysten og i havet?
 • Hvordan varierer ulike dødelighetsfaktorer mellom år, og i et lengre tidsperspektiv?
 • Tas laks i signifikante mengder som bifangst i pelagiske fiskerier?

For å oppnå en økt forståelse for faktorene som har innvirkning på laksens overlevelse i sjøen, er det behov for økt kunnskap på en rekke områder. Først og fremst er det viktig å kartlegge laksens vandringsmønster for å få bedre oversikt over hvilke miljøforhold den utsettes for. I tillegg til de biologiske faktorene, som fødetilgang og tilstedeværelse av predatorer, gjenstår det å øke kunnskapen om hvordan oseanografiske endringer virker inn på laksens overlevelse og vandringsmønster. Mekanismene for variasjon i marin dødelighet mellom år og mellom områder er ikke kjent.

De ulike marine påvirkningsfaktorene på villaks er ikke uavhengige av hverandre. Faktorer kan være direkte korrelerte med hverandre, slik at en endring i en faktor resulterer i endring i en annen. I slike tilfeller vil det ofte være vanskelig å avgrense hvilke faktorer som påvirker laksen. Videre vil ulike påvirkningsfaktorer ofte kunne virke additive eller forsterkende på hverandre. Det anses derfor som vesentlig at den etterspurte kunnskapsplattformen inkluderer flere relevante norske forskningsinstitusjoner med tilgang på ulike ressurser.

Ulike miljøpåvirkninger på ulike stadier i laksens livshistorie kan også være samvirkende. Det kan derfor være vanskelig å skille påvirkningsfaktorene i laksens tidlige stadier, fra befruktet egg i elvebunnen fram til smolt som kommer til fødeområdene i havet, fra de rent marine stadiene. Der påvirkningsfaktorer fra laksens tidligere stadier antas å samvirke med marine påvirkningsfaktorer, er også disse relevante for denne utlysningen, men faktorer i det marine miljø skal utgjøre hovedtyngden av prosjektet.

Generelle føringer

 • God utnyttelse av eksisterende materiale, data og pågående aktiviteter vil bli vurdert positivt.
 • Rekruttering er viktig, og det oppfordres til at doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater inngår i prosjektsøknadene. 
 • I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kontaktpersoner