Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling (MILJØFORSK)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
70 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning på rent miljø, bærekraftig produksjon og forbruk Velg
10.04.2019
13:00 CEST
30 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning på bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser Velg
Løpende 0,5 mill. kroner til utenlandsopphold Velg

Mål for programmet:

MILJØFORSK - Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling har som hovedmål å styrke kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig utvikling og en grønn omstilling av samfunnet.

MILJØFORSK er Forskningsrådets hovedsatsing på miljøforskning og dekker landbasert miljø, ferskvann og luft. Programmet skal bl.a. gi ny kunnskap om naturmangfold, kulturmiljøer, økosystemtjenester, miljøgifter og forurensninger. MILJØFORSK skal fremme studier av påvirkninger på miljøet og sammenhenger mellom samfunnsmessige og naturlige drivkrefter og tiltak. Programmet skal fremskaffe økt kunnskap om sentrale miljøutfordringer, og gi forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig et bedre grunnlag for å treffe beslutninger for en grønn omstilling.

Miljøforskningen griper inn i alle samfunnsområder, og retter seg mot store, sammensatte spørsmål som krever tverrfaglige tilnærminger. MILJØFORSK skal utvide mulighetsrommet for forskning på miljø og samfunn. Programmet ser derfor miljø som både utfordring, ressursgrunnlag og konkurransemulighet, hvor økologiske og samfunnsmessige prosesser spiller sammen. Begrepet bærekraft omfatter både økologiske, økonomiske, sosiale, teknologiske og kulturelle dimensjoner.

MILJØFORSK vil tilrettelegge for mer dialog mellom kunnskapsprodusenter og ulike bruker- og interessegrupper. MILJØFORSK ønsker å styrke en kunnskapsutvikling som er relevant for forvaltningen og næringslivet og vil fremme et bredere samarbeid og integrering mellom miljøsektoren og ulike brukere innenfor offentlig og privat sektor.

MILJØFORSK bygger på og prioriterer med utgangspunkt i et bredt forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. Programmet tar opp de viktigste nasjonale og globale miljøutfordringene gjennom tre overordnede faglige prioriteringer:

1. Ressurser, påvirkninger og miljøgoder

2. Endringer og bruk

3. Løsninger for omstilling

Kunnskapsutfordringene er videre konkretisert i 11 forskningsområder i programplanen. Disse kapitlene bygger på hverandre og det er klare gjennomgående tematiske sammenhenger.  Det er et mål at programmet skal knytte sammen elementer fra de tre hovedtemaene for å kunne besvare sammensatte kunnskapsbehov.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra MILJØFORSK -programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, Forskningsinstitutter, Forvaltning og næringsliv

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

75 mill. kroner

Programplan for MILJØFORSK

Kontaktpersoner