Gå direkte til innhold
 

Arrangementsstøtte til forskningsformidling 2019

Bedrifter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan nå søke om støtte til arrangementer for å presentere resultater fra forskningsprosjekter støttet av MAROFF.

Arrangementsstøtte Velg

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning for Arrangementsstøtte for MAROFF vil være tilgjengelig i mai.

Arrangementsstøtten er som hovedregel begrenset til maks 150 000 kroner per arrangement. Forskningsrådets støtte kan maksimalt utgjøre 75 % av de samlede godkjente kostnadene.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

MAROFF har avsatt inntil 1 million kroner til denne ordningen i 2019. Utlysningen lukkes når beløpsgrensen nås, og senest 5. april 2019.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Søkeren kan være en bedrift, en organisasjon eller en forskningsorganisasjon.

For å nå målsetningen om økt innovasjon og verdiskaping i de maritime næringene, trenger vi bredt samspill mellom aktørene i sektoren. Dialog mellom aktører som utfører forskning og bedriftene er særlig viktig. Samspill med myndigheter/forvaltningsorganer har også stor betydning.

Kommunikasjonen omfatter både formidling av resultater fra forskningsprosjekter og diskusjon om hvordan forskningen bør organiseres og gjennomføres.

Arrangementer som det søkes støtte til, skal

  • ha formidling av resultater fra forskningsprosjekter som mål
  • rettes bredt inn mot målgruppen og være åpne for alle aktører i maritim sektor
  • legge til rette for dialog om hvordan resultatene kan anvendes, og om prioritering av videre utfordringer og forskningsoppgaver.

I MAROFFs portefølje er det ofte slik at prosjekter har en sammenheng ved at de har felles overordnet målsetning, tilhører samme fagfelt eller vil gi resultater som er til nytte for samme gruppe av brukere. I slike tilfeller kan det være rasjonelt å presentere disse prosjektene på et felles arrangement for en målgruppe med noenlunde like interesser.

Forutsetning for støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Mer informasjon om bagatellmessig støtte fra MAROFF finner du her PDF - 86 KB .

Andre nettsider

Kontaktpersoner