Gå direkte til innhold
 

Inntil 60 millioner til forskning i maritim sektor – Kompetanseprosjekt for næringslivet

Forskningsmiljøer kan her søke om Kompetanseprosjekt for næringslivet som starter opp i 2019 og varer i inntil fem år. Utlysningen omfatter alle temaene i MAROFFs programplan.

Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

MAROFF har også en utlysning av Innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 10.10.2018. Se under "Om programmet".

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningene til nye kompetanseprosjekter for næringslivet (søknadsfrist: 12.9.2018) og nye innovasjonsprosjekter i næringslivet (søknadsfrist: 10.10.2018) med oppstart i 2019 har en antatt ramme på 150 millioner kroner. Rammen skal dekke en prosjektperiode på inntil 5 år. Kompetanseprosjektene i MAROFF mottar normalt 1–4 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet og støtten utgjør opptil 80 % av godkjente prosjektkostnader. Næringslivet (norsk) må bidra med kontantfinansiering som dekker minst 20 % av totalkostnaden for prosjektet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Vi forutsetter at utenlandske samarbeidspartnere finansierer kostnadene sine selv og at deres kostander ikke kan inngå som grunnlag for støtte fra Forskningsrådet.

Om programmet

MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer er målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøene og næringen.

Gjennom forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  • muligheter i havnæringene
  • autonome og fjernstyrte fartøy
  • digitalisering av maritim næring
  • klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
  • sikkerhet til havs
  • nordområdene

Dette er nærmere beskrevet i programplanen for MAROFF PDF - 1,2 MB .

Legg merke til at denne utlysningen inkluderer alle temaene og målgruppene i programplanen. Se mer om hvem som kan søke under.

Generelt om Kompetanseprosjekt for næringslivet

Et kompetanseprosjekt for næringslivet bidrar til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, og er begrunnet ut fra identifiserte behov for ny kunnskap hos norske bedrifter.
Resultatene fra kompetanseprosjekter for næringslivet skal være åpne for alle norske bedrifter på like vilkår.

Hvem kan søke?

Målgruppene for MAROFF er rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer (herunder havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning og offshore fornybar energi). Målgruppene inkluderer også forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige temaer av betydning for norsk maritim næring.

Forskningsorganisasjoner (se definisjon av forskningsorganisasjoner PDF - 282 KB ) i forpliktende samarbeid med aktuelle brukere i norsk næringsliv, kan søke.

Prosjektet omfatter normalt doktorgradsutdanning, se også informasjon under "Dette vil vi legge vekt på". Vi gir ikke støtte til doktorgradsstipendiater som har doktorgrad/PhD fra før. I tillegg til de formelle finansieringskrav fra bedriftspartnere, er det særlig viktig å ha med relevante maritime bedrifter som aktive partnere i prosjektet. Vi oppfordrer til et nært samarbeid mellom forskningsinstitusjon og deltagende bedrifter, f.eks. ved at tilknyttede doktorgradsstudenter og forskere er utplassert ved bedriftene i deler av studietiden. Vi oppfordrer også til internasjonalt samarbeid.

Prosjektene i MAROFF har (vanligvis) en varighet på 4–5 år.

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Dette vil vi legge vekt på

Ved vurdering av søknadene blir det lagt hovedvekt på faglig kvalitet, relevans i forhold til utlysning og programmets mål og prioriteringer, i tillegg til nytte for samfunn og næring.

Prosjekter uten doktorgradsutdanning vil ikke oppnå høy score på kriteriet "nasjonal kompetansebygging", noe som igjen vil ha betydning for prosjektets hovedkarakter.

For å få en balanse i prosjektporteføljen, vil vi også ta hensyn til hvordan innkomne søknader og prosjekter som er i gang fordeler seg på programmets prioriterte områder og aktører.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/ FoU organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/ FoU organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Dokumenter

Kontaktpersoner