Gå direkte til innhold
 

140 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor maritim sektor

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2019 og som varer i inntil fire år. Utlysningen omfatter alle temaer i MAROFFs programplan.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

MAROFF har også en utlysning av kompetanseprosjekter for næringslivet/Forskerprosjekter med søknadsfrist 12.9.2018.

Legg merke til at et innovasjonsprosjekt i næringslivet også kan være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN.no. Gå til nettsidene for mer informasjon om dette.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen inngår i en større utlysning. Se mer informasjon i lenken til høyre på siden. Denne delutlysningen har en antatt ramme på 150 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet og nye kompetanseprosjekter for næringslivet (søknadsfrist: 12.9.2018) med oppstart i 2019. Midlene skal dekke en prosjektperiode på inntil 48 måneder. Om lag 40 millioner kroner er øremerket til prosjekter som tar opp problemstillinger innenfor Havteknologi. Dersom det ikke er tilstrekkelig mange søknader med høy nok kvalitet innenfor dette temaet, vil midlene bli bevilget til andre søknader. Innovasjonsprosjektene i MAROFF mottar normalt 1-4 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet og støtten utgjør normalt 25–50 % av godkjente prosjektkostnader. For prosjekter hvor søker er en stor bedrift og/eller prosjekter med lite innkjøpt FoU, vil støtten begrenses til maksimalt 40 % av godkjente prosjektkostnader.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Om programmet

MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer er målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøene og næringen.

Gjennom forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  • muligheter i havnæringene
  • autonome og fjernstyrte fartøy
  • digitalisering av maritim næring
  • klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
  • sikkerhet til havs
  • nordområdene

Dette er nærmere beskrevet i revidert programplan for MAROFF PDF - 1,2 MB

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et virkemiddel for å støtte norsk næringsliv. Prosjektene vi støtter skal bestå av forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Det dere kan søke om støtte til, er å utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet.

Støtten fra Forskningsrådet skal få fram innsats og handlinger i prosjektet og hos partnerne i målgruppen som ikke ville skjedd dersom støtten ikke var blitt gitt.

Hvem kan søke?

Målgruppene for MAROFF er rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer (herunder havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning og offshore fornybar energi). Målgruppene inkluderer også forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige temaer av betydning for norsk maritim næring.

Søker kan være: Bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer i Norge. Fortrinnsvis ønskes søknader fra grupper av bedrifter i samspill med en eller flere forskningsinstitusjoner.

Forskningsmiljø, nasjonale og internajonale, kan delta i prosjektet  som samarbeidspartner med en utførende rolle, men de kan ikke bidra med egeninnsats

Øvrige internasjonale partnere kan delta i prosjektet, men deres egenfinansierte kostnader vil ikke utløse støtte fra Forskningsrådet.

Prosjektene i MAROFF har vanligvis en varighet på 24–48 måneder.

Tematiske føringer

I programplanen til MAROFF vil prioriteringene til programmet beskrives. Utlysningen inkluderer alle temaer og målgrupper i programplanen.

I strategien Maritim21, ble det identifisert et behov for å gjennomføre fullskala testing av forsøksteknologi på skip/anlegg i kommersiell drift. Maritim21 foreslår at dette kan realiseres ved å opprette demonstrasjonsprosjekter der flere industriaktører samarbeider om å utstyre slike skip med nye teknologikonsepter for testing og videreutvikling. MAROFF viderefører i denne utlysningen muligheten for at dere innenfor rammen av Innovasjonsprosjekter i næringslivet, kan søke om slike demonstratorprosjekter. Med dette menes fullskala testing av teknologi som fortsatt er på forskningsstadiet og som ikke egner seg for skalatesting i lab.

Utlysningen inkluderer alle temaer i programplanen, men er likevel inndelt i to delområder som beskrevet nedenfor. I punkt 17 i malen for prosjektbeskrivelse skal søker oppgi hvilket delområde søknaden er rettet mot.

Delområde a) MAROFF

Alle områder i MAROFFs programplan med unntak delområdet b-HAVTEK som er beskrevet i punkt b nedenfor.

Delområde b) HAVTEK 

Stort fellesløft for havteknologi mellom MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2 og MARINFORSK.

Forskningsrådet oppfordrer til tverrsektorielt samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter i de havbaserte næringene: oljeselskap, rederier, verft, kraftselskaper, oppdrettsselskaper, fiskeriselskaper, foredlingsindustri og leverandørindustri. Vi oppfordrer dere spesielt til å inkludere sluttbrukere i samarbeidet.

Hensikten er å fremme grønn vekst, teknologiutvikling, og kunnskapsoverføring på tvers av havbaserte næringer. Mer om satsingen og mål og prioriteringer for de enkelte programmene finnes på deres hjemmesider, se lenker til høyre.

Forskningsrådet har øremerket til sammen 92 millioner kroner for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av næringene i høstens IPN-utlysning. MAROFF har satt av 40 millioner til dette temaet som har som formål å:

  • mobilisere teknologisk leverandørindustri til å utvikle løsninger og teknologi, inkludert digitale løsninger, for utvikling innenfor fiskeri og havbruk inkludert foredlingsindustrien, fornybarsektoren og andre nye havbaserte næringer
  • mobilisere leverandørindustrien i alle sektorer til å finne nye løsninger for de havbaserte næringene som bidrar til energieffektivisering og reduserte CO2-utslipp

Samarbeid mellom aktører på tvers av de havbaserte næringene, vil telle positivt i vurderingen av søknadene.

Forskningsrådets havteknologisatsing er et samarbeid mellom programmene MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2 og MARINFORSK. Bedrifter skal sende søknaden til det programmet som anvendelsen av løsningene nærmest faller inn under, bortsett fra prosjekter som går ut på å utvikle fartøyer og/eller bruke maritim teknologi. Disse skal uansett sende søknad til delområde b-HAVTEK i MAROFF selv om anvendelsen er i andre havnæringer. Bedrifter som har prosjekter som kan falle inn under flere programmer, og som dermed er usikre på hvor de skal sende søknaden, kan sende søknaden til delområdet b-HAVTEK i MAROFF.

Søknader som passer i delområde havteknologi, vil automatisk kunne bli flyttet til øvrige programmer som også lyser ut midler til havteknologi.

Søknader på andre temaer som faller inn under Forskningsrådets øvrige programmer, vil bli overført til disse eller avvist, og vil ikke bli behandlet i MAROFF.

For at prosjekt skal kunne få støtte fra MAROFF, må følgende være innfridd:

  • Bedrifter som deltar som samarbeidspartnere i prosjektet, kan ikke være underleverandør eller FoU-tjenesteleverandør i det samme prosjektet – og omvendt.
  • All innsats og alle finansieringsbidrag i prosjektet skal være avklart med de aktuelle prosjektpartnere.

Slik prioriterer vi søknader

I denne utlysningen prioriterer vi søknader der forskningsoppgavene krever en samlet innsats fra flere ulike aktører for å nå målene, og der resultatene kommer til nytte for flere bedrifter i næringen. Den offentlige støtten skal bidra til at det blir gjennomført prosjekter der den samlede nytten er større enn nytten for de enkelte deltakerne.

Alternativt vil det også gis støtte til prosjekter med få deltakende bedrifter. Disse kan gjerne være nære samarbeidspartnere, for eksempel kunder eller underleverandør til søkerbedriften. For slike prosjekter stilles det krav om betydelig forskningsinnhold, høy innovasjonsgrad og/eller stor risiko samt vesentlig samfunnsnytte i tillegg til den rent bedriftsøkonomiske avkastningen som begrunnelse for at prosjektet trenger offentlig støtte.

Ved prioritering av søknadene blir det lagt hovedvekt på faglig kvalitet, relevans i forhold til utlysningen og programmets mål og prioriteringer, i tillegg til nytte for samfunn og næring. For å få en balanse i prosjektporteføljen, vil vi også ta hensyn til hvordan innkomne søknader og igangværende prosjekter fordeler seg på programmets prioriterte områder og aktører.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Forutsetning for støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

All støtte som gis i Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gå til foretak til delvis dekning av deres prosjektkostnader, herunderkostnader til kjøp av FoU-tjenester. Forskningsorganisasjoner kan delta i Innovasjonsprosjekter i næringslivet som leverandører av oppdragsforskning, og skal ikke bidra i prosjektet med egenfinansiert innsats.

Legg merke til at bedrifter som deltar som samarbeidspartnere i et prosjekt ikke kan være underleverandør i det samme prosjektet – og omvendt. 

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Prosjektskisser og -dialog

Bedrifter som har benyttet seg av skissetilbudet, skal oppgi skissenummeret i pkt. 17 i malen for prosjektbeskrivelse.

Dokumenter

Kontaktpersoner