Gå direkte til innhold
 

Arrangementsstøtte til forskningsformidling 2018

Bedrifter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner inviteres til å søke om støtte til arrangementer for å presentere resultater fra forskningsprosjekter støttet av MAROFF.

Arrangementsstøtte Velg

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Arrangementsstøtten er som hovedregel begrenset til maks. 150 000 kroner per arrangement. Forskningsrådets støtte kan maksimalt utgjøre 75 % av de samlede godkjente kostnadene.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

MAROFF har avsatt inntil 1 million kroner til denne ordningen i 2018. Utlysningen lukkes når beløpsgrensen nås.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søkeren kan være en bedrift, en organisasjon eller en forskningsinstitusjon.

For å nå målsetingen om økt innovasjon og verdiskaping i de maritime næringene, trenger vi bredt samspill mellom aktørene i sektoren. Dialog mellom aktører som utfører forskning og bedriftene er særlig viktig. Samspill med myndigheter/forvaltningsorganer har også stor betydning.

Kommunikasjonen omfatter både formidling av resultater fra forskningsprosjekter og diskusjon om hvordan forskningen bør organiseres og gjennomføres.

Arrangementer som det søkes støtte til skal

  • ha formidling av resultater fra forskningsprosjekter som mål,
  • rettes bredt inn mot målgruppen og være åpne for alle aktører i maritim sektor, og
  • legge til rette for dialog om hvordan resultatene kan anvendes, og om prioritering av videre utfordringer og forskningsoppgaver.

I MAROFFs portefølje er det ofte slik at prosjekter har en sammenheng ved at de har felles overordnet målsetning, tilhører samme fagfelt eller vil gi resultater som er til nytte for samme gruppe av brukere. I slike tilfeller kan det være rasjonelt å presentere disse prosjektene på et felles arrangement for en målgruppe med noenlunde like interesser.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Arkivering av forskningsdata

FoU-utførende institusjon eller foretak avgjør hvilken arkivløsning som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Dette skrives inn i søknad og prosjektets kontrakt.

Særskilt for foretak – statsstøtte

Foretak vil få utbetalt støtte som "bagatellmessig støtte" i henhold til statsstøtteregulativet. Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt EUR 200 000 i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte PDF - 836 KB (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Arrangementsstøtte fra MAROFF vil bli gitt i henhold til reglene for bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). Mer informasjon om bagatellmessig støtte fra MAROFF finner du her.

Andre nettsider

Kontaktpersoner