Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Inntil 50 millioner til Forskerprosjekter for utvikling av autonome og fjernstyrte fartøy

Universiteter og FoU-institutter kan her søke om midler til forskerprosjekter som starter opp i 2018 og varer i inntil fem år.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
06.09.2017 13:00 CEST

Meldinger:

• MAROFF planlegger også en utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet med søknadsfrist 11.10.2017 og en utlysning av Kompetanseprosjekter for næringslivet med søknadsfrist 06.09.2017.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på 170 millioner kroner til nye Forskerprosjekter, nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet (søknadsfrist 11.10.2017) og nye Kompetanseprosjekter for næringslivet (søknadsfrist: 06.09.2017) med oppstart i 2018. Rammen skal dekke en prosjektperiode på inntil 5 år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Forskerprosjekt.

Om programmet

MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer er målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

Gjennom forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

 • muligheter i havnæringene
 • autonome og fjernstyrte fartøy
 • digitalisering av maritim næring
 • klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
 • sikkerhet til havs
 • nordområdene

Dette er nærmere beskrevet i revidert programplan for MAROFF

Hvem kan søke?

Målgruppene for MAROFF er rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer (herunder havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning og offshore fornybar energi). Målgruppene inkluderer også forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige temaer av betydning for norsk maritim næring.

Forskningsinstitusjoner kan søke (se definisjon av forskningsinstitusjon PDF - 732 KB ). Fortrinnsvis ønsker vi  søknader fra forskningsinstitusjoner som samarbeider med én eller flere bedrifter eller offentlige etater. Vi oppfordrer til nasjonalt og internasjonalt samarbeid i prosjektet.

Prosjektene i MAROFF har (vanligvis) en varighet på 35 år.

Tematiske føringer for denne utlysningen

For å bidra til styrket omstilling og økt konkurranseevne i maritim næring, lyser vi nå ut midler til forskerprosjekter innenfor temaet autonome (helt eller delvis) og fjernstyrte fartøy.

Fjernstyring, automatisering og autonomi gir stort potensial for å redusere kostnader og å oppnå sikrere operasjoner, og vil kunne gjøre sjøtransporten konkurransedyktig i helt nye segmenter. Løsninger for automatiserte skip og automatisert lasthåndtering vil kunne medføre fall i kostnader, økt kundeservice og mulighet for å tilby høyere frekvens til lavere kostnader.

Automatiserte og autonome skip vil også kunne bidra til flytte gods fra vei til sjø. I tillegg vil autonome fartøy også utfordre normer f.eks. innen sikkerhet, jus og etikk. Regelverk vil måtte tilpasses og kravene til digital sikkerhet ("Cyber Security") vil måtte økes. Autonome og fjernstyrte fartøy gir også store muligheter og behov for å etablere nye forretningsmodeller.

Denne utlysning av Forskerprosjekt retter seg mot følgende delområder innenfor autonome og fjernstyrte fartøy:

 • Økonomisk analyse og nye forretningsmodeller
 • Teknologi for autonomi og fjernstyring
 • Sikkerhet og pålitelighet, testing og validering
 • Rammebetingelser, regelverk, jus og forsikring
 • Logistikk og transportkjeder (vei til sjø)
 • Cyber Security innenfor kommunikasjon, navigasjon og overvåking

Dette vil vil legge vekt på

Vi oppfordrer til samarbeid mellom ulike aktører (f.eks. næringsliv, offentlige virksomheter og brukere) og på tvers av fagområder og fagdisipliner. Dette inkluderer også samarbeid med ledende internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt hovedvekt på faglig kvalitet, relevans i forhold til utlysningen og programmets mål og prioriteringer. For å få en balanse i prosjektporteføljen, vil vi også ta hensyn til hvordan innkomne søknader fordeler seg på de ulike delområdene. Alle prosjekter må ha en klar relevans for maritim næring.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner