Gå direkte til innhold
 

100 millioner til havteknologi - Innovasjonsprosjekter i næringslivet

For å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havbaserte næringer kan bedrifter søke om midler til prosjekter med oppstart i 2018.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
11.10.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Programmene MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2, MARINFORSK og BIA samarbeider om denne fellesutlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet.
- Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet kan også være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN , men den samlede støtten må være i samsvar med statsstøtteregelverket.
- Det kan bli utlyst ulike former for støtte eksklusivt for bedrifter som har fått bevilget støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet gjennom denne utlysningen. Eksempler på dette kan være kurstilbud og tilleggsstøtte for videreutvikling av prosjektresultatene.
- For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på 100 millioner kroner til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2018. Rammen skal dekke en prosjektperiode på inntil 2–4 år. Prosjektene mottar normalt 1–3 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet, og støtten utgjør vanligvis 25–50 % av godkjente prosjektkostnader. Støtte gitt av Forskningsrådet må være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Havteknologisatsingen

Denne fellesutlysningen inngår i Forskningsrådet havteknologisatsing og er et samarbeid mellom programmene MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2, MARINFORSK og BIA.

Hensikten er å fremme grønn vekst, teknologiutvikling, og kunnskapsoverføring på tvers av havbaserte næringer. Mer om satsingen og mål og prioriteringer for de enkelte programmene finnes på deres hjemmesider, se lenker til høyre.

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Målet er å utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Målgruppe og type prosjekter

Forskningsrådet oppfordrer til tverrsektorielt samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter i de havbaserte næringene; Oljeselskap, rederier, verft, kraftselskaper, oppdrettsselskaper, fiskeriselskaper, foredlingsindustri og leverandørindustri. Det oppfordres spesielt til å inkludere sluttbrukere i samarbeidet.

Utlysningen retter seg mot og kan søkes av bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

Tematiske føringer

Norges forskningsråd har satt av ca. 100 millioner kroner til utlysningen som har som formål å:

  • mobilisere teknologisk leverandørindustri til å utvikle løsninger og teknologi, inkludert digitale løsninger, for utvikling innenfor fiskeri og havbruk inkludert foredlingsindustrien, fornybarsektoren og andre nye havbaserte næringer.
  • mobilisere leverandørindustrien i alle sektorer til å finne nye løsninger for de havbaserte næringene som bidrar til energieffektivisering og reduserte CO2-utslipp.

Prioriteringer

Samarbeid mellom aktører på tvers av de havbaserte næringene vil telle positivt i vurderingen av prosjektets relevans til utlysningen.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Til dere som har levert inn prosjektskisse

Bedrifter som benyttet seg av skissetilbudet med frist 30. august, må huske å oppgi skissenummeret i pkt. 19 i malen for prosjektbeskrivelse når dere sender inn IPN-søknaden.
 

Kontaktpersoner