Gå direkte til innhold
 

Inntil 120 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet for maritim sektor

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2018 og varer i inntil fire år. Utlysningen omfatter alle temaer i programplanen bortsett fra HAVTEKNOLOGI der det er en egen utlysning.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
11.10.2017 13:00 CEST

Meldinger:

- Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet kan også være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN , men den samlede støtten må være i samsvar med statsstøtteregelverket.
- Det kan bli utlyst ulike former for støtte eksklusivt for bedrifter som har fått bevilget støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet gjennom denne utlysningen. Eksempler på dette kan være kurstilbud og tilleggsstøtte for videreutvikling av prosjektresultatene.
- For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på 170 millioner kroner til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet, nye Forskerprosjekter og nye Kompetanseprosjekter for næringslivet (søknadsfrist: 06.09.2017) med oppstart i 2018. Rammen skal dekke en prosjektperiode på inntil 4 år. Innovasjonsprosjektene i MAROFF mottar normalt 1–3 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet og støtten utgjør vanligvis 25–50 % av godkjente prosjektkostnader. Støtte gitt av Forskningsrådet må være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk. Den norske versjonen er juridisk bindende.

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Om programmet

MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer er målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

Gjennom forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:
 
  • muligheter i havnæringene
  • autonome og fjernstyrte fartøy
  • digitalisering av maritim næring
  • klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
  • sikkerhet til havs
  • nordområdene
Dette er nærmere beskrevet i revidert programplan for MAROFF
 

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet omfatter forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Målet er å utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet. Støtten fra Forskningsrådet skal føre til prosjekter med innsats, handlinger og/eller ringvirkninger som det ellers ikke er mulig å få til.

Målgruppe og type prosjekter

Målgruppene for MAROFF er rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer (herunder havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning og offshore fornybar energi). Målgruppene inkluderer også forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring.

Utlysningen retter seg mot bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer. Fortrinnsvis ønskes søknader fra grupper av bedrifter i samspill med en eller flere forskningsinstitusjoner. Det oppfordres til internasjonalt samarbeid og til å integrere forskerutdanning i prosjektet.

I forbindelse med Maritim21 er det identifisert et behov for å gjennomføre fullskala testing av forsøksteknologi på skip/anlegg i kommersiell drift. Maritim21 foreslår at dette kan realiseres ved å opprette demonstrasjonsprosjekter der flere industriaktører samarbeider om å utstyre slike skip med nye teknologikonsepter for testing og videreutvikling. MAROFF viderefører i denne utlysningen muligheten for at det innenfor rammen av Innovasjonsprosjekter i næringslivet, kan søkes om slike demonstratorprosjekter. Med dette menes fullskala testing av teknologi som fortsatt er på forskningsstadiet og som ikke egner seg for skalatesting i lab.

Prosjektene i MAROFF har (vanligvis) en varighet på 2-4 år.

Tematiske føringer

I programplanen til MAROFF vil prioriteringene til programmet beskrives. Utlysningen inkluderer alle temaer og målgrupper i programplanen med unntak av prosjekter som passer i fellesutlysningen om Havteknologi. Disse skal ikke søke denne utlysningen, men benytte fellesutlysningen HAVTEKNOLOGI

Søknader som passer i fellesutlysningen HAVTEKNOLOGI, vil kunne bli flyttet til fellesutlysningen HAVTEKNOLOGI uten innhenting av godkjennelse hos søker.
Søknader som faller inn under Forskningsrådets øvrige programmer, vil bli henvist til disse eller avvist, og vil ikke bli behandlet i MAROFF.

Prioriteringer

I denne utlysningen prioriteres søknader der forskningsoppgavene krever en samlet innsats fra flere ulike aktører for å nå målene, og der resultatene kommer til nytte for flere bedrifter i næringen. Den offentlige støtten skal bidra til at det blir gjennomført prosjekter der den samlede nytten er større enn nytten for de enkelte deltagerne.

Alternativt vil det også gis støtte til prosjekter med få deltakende bedrifter. Disse kan gjerne være nære samarbeidspartnere, for eksempel kunder eller underleverandør til søkerbedriften. For slike prosjekter stilles det krav om betydelig forskningsinnhold, høy innovasjonsgrad og/eller stor risiko samt vesentlig samfunnsnytte i tillegg til den rent bedriftsøkonomiske avkastningen som begrunnelse for at prosjektet trenger offentlig støtte.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt hovedvekt på faglig kvalitet, relevans i forhold til utlysning og programmets mål og prioriteringer, i tillegg til nytte for samfunn og næring. For å få en balanse i prosjektporteføljen, vil man også ta hensyn til hvordan innkomne søknader og igangværende prosjekter fordeler seg på programmets prioriterte områder og aktører.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Til dere som har levert inn prosjektskisse

Bedrifter som benyttet seg av skissetilbudet med frist 30. august, må huske å oppgi skissenummeret i pkt. 19 i malen for prosjektbeskrivelse når dere sender inn IPN-søknaden.

Dokumenter

Kontaktpersoner