Gå direkte til innhold
 

Arrangementsstøtte til forskningsformidling 2017

For å stimulere til formidling av resultater fra forskningsprosjekter, inviterer MAROFF til søknader om støtte til arrangementer for forskningsformidling.

Arrangementsstøtte Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Arrangementsstøtte er som hovedregel begrenset til maks. 150 000 kroner pr. arrangement. Forskningsrådets støtte kan maksimalt utgjøre 75 % av godkjente kostnader.
Det er avsatt opp til 1 mill. kroner i 2017 for denne ordningen. Utlysningen lukkes når beløpsgrensen nås.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

MAROFF er en viktig aktør i Regjeringens og Forskningsrådets brede satsing for å skape økt innovasjon og verdiskaping i de maritime næringene i Norge.

En viktig faktor for å lykkes med den overordnede målsetningen, er å ha et bredt samspill mellom aktørene i den maritime sektor. Det er ikke minst viktig at det er en god kommunikasjon begge veier mellom flest mulig bedrifter og de som utfører forskning. Samspill med myndigheter / forvaltningsorganer er også viktig i denne sammenheng.

En slik kommunikasjon omfatter både formidling av resultater fra forskningsprosjekter og diskusjon om hvordan forskningen bør organiseres og gjennomføres.

For å stimulere til formidling av resultater fra forskningsprosjekter, inviterer MAROFF til søknader om økonomisk støtte til arrangementer for forskningsformidling.

Arrangementet skal ha som målsetting å nå flest mulig innenfor den relevante målgruppen, og skal våre åpen for alle aktører i maritim sektor. I tillegg til presentasjon av resultater fra FoU-prosjekter, oppfordres det til at arrangementet også brukes til å ha en dialog med deltagerne om hvordan resultatene kan anvendes og hvilke nye utfordringer og forskningsoppgaver som er viktige.

I MAROFF's portefølje av prosjekter er det i mange tilfeller slik at noen prosjekter henger sammen i den forstand at de kan ha felles overordnet målsetning, de kan ha felles fagfelt eller resultatene er til nytte for en felles gruppe av brukere. I slike tilfeller kan det være rasjonelt å presentere disse prosjektene på et felles arrangement for en målgruppe med noenlunde like interesser.

Kontaktpersoner