Gå direkte til innhold
 

134 millioner kroner til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor marin forskning

Vi lyser ut midler til forskning på marine økosystemer og konsekvensene av ulike menneskelige påvirkninger. Bærekraftig høsting og verdiskaping, forvaltning og samfunnsperspektiver er også prioriterte områder. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Unge forskertalenter Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

12.02.2019: Vi har justert reglene for fratrekk på alder og erfaring for Unge forskertalenter.

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 134 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter. Beløpet kan bli justert på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Budsjettet er fordelt på ulike temaområder som angitt under:
• Temaområde 1: Marine økosystemer (ØKOSYSTEM) – inntil 24 millioner kroner
• Temaområde 2: Forurensning og annen økosystempåvirkning (PÅVIRKNING)
- Forurensning og annen økosystempåvirkning (PÅVIRKNING), basert på MARINFORSK sin programplan – inntil 50 millioner kroner
- Forskning på marin forurensning og marin forsøpling med fokus på Asia – inntil 20 millioner kroner
• Temaområde 3: Bærekraftig høsting og verdiskaping (VERDISKAPING) – inntil 20 millioner kroner
• Temaområde 4: Forvaltning og samfunnsperspektiver (SAMFUNN) – inntil 20 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Legg merke til at søknadstypene i denne utlysningen er begrenset til spesifikke temaområder.

Du må angi hvilket av de fire temaområdene fra programplanen som søknaden retter seg mot: (ØKOSYSTEM) (PÅVIRKNING) (VERDISKAPING) (SAMFUNN), og angi dette i feltet "Andre relevante programmer/aktiviteter/prosjekter" i søknadsskjemaet.

For søknader som er relevant på tvers av utlyste temaområder, skal det opplyses om dette. Det første temaområde vil i så tilfelle være hovedprioritet, og søknaden må være innenfor tema, føringer og økonomiske rammen som er tilgjengelig for valgte temaområde.

Formål med utlysningen

Temaområde 1: Marine økosystemer (ØKOSYSTEM)

Kun for søknadstypen Unge forskertalenter. 

Temaområdet Marine økosystemer er rettet mot økt kunnskap om økosystemenes struktur, funksjon, variasjon og endring for å kunne forvalte norske kyst- og havområder på en langsiktig og bærekraftig måte. Området er delt inn i tre forskningstemaer: 

 • Struktur
 • Funksjon
 • Variasjon og endring

I denne utlysningen åpner vi for søknader knyttet til forskningsbehov innenfor alle de tre forskningstemaene slik de er beskrevet i programplanen, men søknaden skal ha søkelys på problemstillinger tilknyttet kysten.

Temaområde 2: Forurensning og annen økosystempåvirkning (PÅVIRKNING)

Kun for søknadstypen Forskerprosjekt.

Temaområdet Forurensning og annen økosystempåvirkning skal bidra til økt kunnskap om forekomst og effekter av menneskelig påvirkning, som er viktig for forståelse og forvaltning av hav- og kystområdene. Området er delt inn i seks forskningstemaer: 

 • Miljøgifter og forsøpling
 • Petroleumsvirksomhet
 • Mineralnæringen
 • Akvakultur
 • Andre påvirkninger
 • Samlet påvirkning

I denne utlysningen åpner vi for søknader knyttet til forskningsbehov innenfor alle de seks forskningstemaene slik de er beskrevet i programplanen.

Samarbeid med programmet NORGLOBAL

I tillegg er det i samarbeid med programmet NORGLOBAL øremerket 20 mill. kroner til forskning på marin forurensning og marin forsøpling med fokus på Asia. Dette er midler til internasjonal utviklingsforskning. Norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med internasjonale forskningsorganisasjoner kan søke. Hvis søknaden din er relevant for disse midlene, må du skrive ordet "NORGLOBAL" i feltet "Andre relevante programmer/aktiviteter/prosjekter" i søknadsskjemaet.

Vi gjør oppmerksom på en ny finansieringsmulighet knyttet til miljøkonsekvensene av langvarig tilførsel av fragmentert plast, mikro- og nanoplast. Midlene lyses ut av MILJØFORSK programmet i samarbeid med Handelens Miljøfond. Alle søknader og spørsmål knyttet til disse midlene rettes til MILJØFORSK-programmet

Temaområde 3: Bærekraftig høsting og verdiskaping (VERDISKAPING)

Kun for søknadstypen Forskerprosjekt.

Temaområdet Bærekraftig høsting og verdiskaping tar utgangspunkt i at det er viktig å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert fiskeriforvaltning og bærekraftig verdiskaping basert på høsting av marine ressurser. Vi åpner for søknader knyttet til følgende forskningsbehov:

 • Etisk fangst og avlivning:
  • Øke kunnskapen om forholdet mellom høsting og fiskevelferd, både ut fra et etisk perspektiv og med hensyn til kvalitet og verdiskaping.
  • Utvikle bedre kunnskap, teknologi og metoder for å forebygge tap av redskap, og for å redusere utilsiktet fangstdødelighet (spøkelsesfiske).
 • Forbruker og marked:
  • Kunnskap om markedene for marint råstoff med fokus på hvordan sosiale strukturer påvirker de marine næringsaktørene, og samspillet mellom sosiale strukturer og aktører.
  • Kunnskap om forbrukernes valg ved kjøp og konsum av produkter basert på marine ressurser.
  • Kunnskap om samspillet mellom forbrukere, detaljhandel og sjømatprodusenter.

Temaområde 4: Forvaltning og samfunnsperspektiver (SAMFUNN)

Kun for søknadstypen Forskerprosjekt.

Ønsket om bærekraftig utnyttelse av marine ressurser krever en kunnskaps- og økosystembasert forvaltning med helhetlig tilnærming. Forskning innenfor temaområdet skal bidra til økt kunnskap om hvilke faktorer som sikrer eller hindrer slik forvaltning av de marine ressursene. Vi åpner for søknader knyttet til følgende forskningsbehov:

 • Hav- og kystarealforvaltning:
  • Øke kunnskapen om mekanismer og barrierer for helhetlig disponering av arealer og andre ressurser i dagens forvaltning.
  • Øke kunnskapen om samhandling mellom og gjennomslagskraft for ulike interessegrupper.
  • Utvikle modeller for å løse arealkonflikter i kystsonen.
 • Økosystembasert forvaltning:
  • Utvikle robuste, bærekraftige, og produktive strategier for marin økosystemforvaltning, inkludert strategier som tar hensyn til at marine økosystemer er i fluktuasjon og endring.
  • Videreutvikle indikatorer med tilhørende grenseverdier og referanseverdier.
  • Utvikle metodikk for å uttrykke samlet påvirkning i kyst- og havområdene.
  • Utvikle ny og kostnadseffektiv kartleggings- og overvåkingsmetodikk for marint biologisk mangfold.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt og Unge forskertalenter må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hvilke søknadstyper lyser MARINFORSK ut midler til?

MARINFORSK lyser nå ut midler til disse søknadstypene:

Søknadstype Krav til prosjektleder Prosjekt-
­periode
Støtte­beløp
Forskerprosjekt Godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse. 3-6 år 4-12 mill. kroner
Unge
forskertalenter
2-7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Kan ikke ha fylt 40 år.  3-4 år 4-8 mill. kroner

 

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen for den søknadstypen som er aktuell for deg). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

Forutsatt at søknadene som er aktuelle for finansiering, er sammenliknbare med hensyn til faglig kvalitet, vil MARINFORSK prioritere søknader til finansiering som

 • vil utvikle kunnskap som trengs for å bidra til bærekraftig forvaltning og bruk av marine ressurser. Dette er i tråd med Forskningsrådets bærekraftsstrategi PDF - 4,4 MB  der Rene, trygge og produktive hav er ett av ti prioriterte kunnskapsområder med basis i FNs bærekraftsmål for å møte bærekraftsutfordringene i Norge og globalt.
 • til sammen gir en tematisk og faglig balansert og bred portefølje innenfor utlysningens formål
 • inkluderer doktorgrads- og/eller postdoktorstipend.

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kontaktpersoner