Gå direkte til innhold
 

Inntil 60 millioner til prosjekter om kvinnehelse.

Vi lyser ut midler til forskerprosjekter som bidrar til ny kunnskap om kvinnehelse, spesielt helsen til eldre kvinner og minoritetskvinner, og den psykiske helsen til unge kvinner.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
26.04.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Prosjektlederen i søknaden kan ikke ha rollen som prosjektleder i andre søknader om forskerprosjekt til programmene BEDREHELSE, BEHANDLING, HELSEVEL og KVINNEHELSE ved fristen 26.4.

Begrensningen gjelder ikke søknader til
- BEDREHELSEs utlysning om indisk-norsk forskningssamarbeid på antibiotikaresistens
- HELSEVELs utlysning av midler til praksisrettet FoU

NB: Det har vært en feil i utlysningsskjemaet. Dette er nå rettet. Tidligst oppstart er 01.01.2018. Seneste tillatte oppstart er 01.10.2018. Publisert dato 27.03.2017.

Utlysningen er også publisert på engelsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 60 millioner norske kroner for nye prosjekter for helse prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Denne utlysningen er en fellesutlysning mellom KVINNEHELSE og programmene BEHANDLING og BEDREHELSE, som bidrar med 10 millioner hver. Disse midlene er avsatt til  prosjekter som ligger innenfor disse programmenes tematiske prioriteringer.

Formålet med prosjektene skal være kvinners helse. Vi ønsker forskerprosjekter som bidrar til ny kunnskap om

  • helsen til eldre kvinner
  • helsen til minoritetskvinner
  • den psykiske helsen til unge kvinner.

Prosjektene skal primært gi økt kunnskap om forebygging, diagnostikk, behandling og mestring av sykdommer som fører til langvarige sykmeldinger og uførhet, men kan også omhandle andre temaer aktuelle for de tre gruppene.

Vi vil også støtte prosjekter som omhandler uønskede forskjeller i helse- og tjenestetilbudet mellom kvinner og menn.

Brukermedvirkning

Vi krever brukermedvirkning i prosjektet. I søknaden ber vi dere derfor beskrive hvem brukerne er og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene. Dere må redegjøre for betydningen av brukermedvirkning og hvordan brukerperspektivet ivaretas i prosjektet.

Forventet nytteverdi

I søknaden skal dere beskrive forventet nytteverdi av prosjektet. Nytteverdien er et uttrykk for hvilken betydning og nytte prosjektets resultater har for de aktuelle brukerne, forskningsfeltet og samfunnet forøvrig. Vi ber dere beskrive hva som er forutsetningene for at forskningsresultatene kan implementeres i praksis, hvorfor det er viktig å gjøre denne forskningen nå og hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap.

Brukermedvirkning og forventet nytteverdi skal beskrives i eget vedlegg til søknaden:

Andre viktige forhold som vurderes, er om prosjektet
 

  • utnytter og bygger videre på gjennomført forskning, pilotstudier eller systematiske kunnskapsoppsummeringer der slike finnes
  • bruker aktuelle person- og helsedata i registre og/eller andre tilgjengelige kilder, dersom slike finnes
  • inkluderer en datahåndteringsplan som beskriver hvilke data prosjektet forventer å generere, hvordan disse dataene vil bli generert og planer for sikker lagring og deling av dataene
  • ivaretar kjønns- og minoritetsperspektiver der det er relevant
  • har relevante samarbeidspartnere på tvers av fag, disipliner og sektorer som offentlig sektor, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre sentrale aktører
  • har relevante nasjonale, nordiske og andre internasjonale samarbeidspartnere, og posisjonere seg for internasjonale midler i prosjektperioden
  • skaffer kunnskap for sentrale beslutningstakere, forvaltning og allmenhet og gi grunnlag for politikkutformingen. Konkrete formidlingstiltak skal beskrives i kommunikasjonsplanen.

For å bygge kompetanse og sikre rekruttering kan prosjektene inkludere doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kontaktpersoner