Gå direkte til innhold
 

45 mill. kroner til forskning om kultur- og mediesektoren

Det lyses ut inntil 45 mill. kroner til forskerprosjekter for perioden 2015-2018. Forskningen skal bidra med kunnskap om sammenhengene mellom kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres endrede økonomiske og teknologiske betingelser.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
11.02.2015 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 45 mill. kroner totalt. Dette vil gi rom for 3 til 5 forskerprosjekter.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det lyses ut midler til forskningsprosjekter av høy vitenskapelig kvalitet som kan gi relevant kunnskap om utfordringer i kultur- og mediesektoren. KULMEDIA ønsker empirisk basert forskning om:

 • de endrede teknologiske og økonomiske vilkårene for produksjon, distribusjon og bruk av medieinnhold, kunst og kulturuttrykk av alle slag
 • de endrede teknologiske og økonomiske vilkårene for etablering, forvaltning, tilgjengeliggjøring og formidling av samlinger i institusjoner som museer, arkiv og bibliotek – landets kulturelle hukommelse
 • kultur- og mediepolitikkens påvirkning av områdenes vilkår og samfunnsrolle

For å forstå utfordringene og mulighetene i kultur- og mediesektoren og hvordan de kan håndteres, er det viktig at prosjektene ser teknologi, økonomi, politikk og medienes og kulturlivets samfunnsrolle i sammenheng. Innenfor dette overordnede perspektivet har programmet følgende tematiske prioriteringer:

 • Digitaliseringen og dens konsekvenser
 • Endringer i økonomiske rammevilkår for kultur- og mediesektoren
 • Endringer i kultur- og mediepolitikken
 • Brukerperspektivet og kulturelt medborgerskap
 • Historiske, nasjonale og internasjonale perspektiver

Det inviteres til ambisiøse prosjekter som ser de tematisk prioriterte områdene i sammenheng. Gjennom sine forskningsprosjekter ønsker KULMEDIA å styrke forskningsmiljøer som studerer kultur- og medieområdet med tanke på langsiktig styrking av både kvalitet og volum på forskningen.

Søknader må ta utgangspunkt i KULMEDIAs programplan, som gir nærmere beskrivelse av målsetting, forskningsperspektiver og tematiske prioriteringer i programmet (se programplanen).

Prioriteringer

 • Prosjekter må ha høy vitenskapelig kvalitet og være relevante for utfordringene og temaene som beskrives i programplanen.
 • Det vil bli gitt prioritet til prosjekter som er innrettet på å gripe sammenhenger mellom teknologi, økonomi, politikk og samfunnsrolle og som har høy grad av relevans og aktualitet for utfordringene i sektorene, jf. programplanen.
 • Det oppfordres til ambisiøse prosjekter, som gjerne ser kultur- og mediesektoren i sammenheng, har flere deltakere og gjerne fler- og/eller tverrfaglig samarbeid mellom relevante miljøer.
 • Det oppfordres til nasjonalt samarbeid og forpliktende institusjonelt samarbeid.
 • Det forventes at prosjektene inkluderer internasjonalt samarbeid.
 • Prosjekter skal bidra til kompetansebygging på programmets områder og må omfatte en eller flere rekrutteringsstillinger i form av doktorgrads- eller postdoktorstipend. Det vil bli lagt vekt på at stipendiat- og delprosjekter er godt integrert i prosjektets helhet og bygger opp om prosjektets overordnede tematikk og perspektiv. Det vil bli lagt vekt på at prosjektleder har en aktiv rolle i prosjektet.
 • Det oppfordres til internasjonale og komparative perspektiver.
 • Prosjekter bør involvere brukere og aktører i kultur- og mediesektoren i forskningsprosessen.
 • Det vil bli lagt vekt på ambisiøse og realistiske planer for kommunikasjon og formidling både under og etter ferdigstilling av prosjektet, rettet mot definerte målgrupper.
 • Kjønnsperspektiver, etniske og andre sosiokulturelle dimensjoner skal inkluderes dersom det er relevant for prosjektet. Det oppfordres til oppmerksomhet om etiske problemstillinger.

Prosjektsøknadenes totale søknadssum fra Forskningsrådet skal være mellom 9,0 og 15,0 mill. kroner for prosjektperioden. Den totale prosjektperioden skal være 3-4 år.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres. Det oppfordres til kjønnsbalanse i forskergruppene.

Utlysningen foreligger på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Søknader skal skrives på engelsk.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner