Gå direkte til innhold
 

40 millioner kroner til fri klimaforskning

KLIMAFORSK lyser ut inntil 40 mill. kroner til fri klimaforskning. Utlysningen gjelder forskning innenfor alle tema som dekkes av KLIMAFORSKs programplan.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
07.09.2016 13:00 CEST

Meldinger:

Vi oppfordrer alle til å lese utlysningsteksten nøye og følge kravene som er oppgitt for søknadstypen og i utlysningen. Søknader som ikke følger disse kravene vil bli avvist.

Utlysningen vil bli aktiv seks uker før søknadsfrist. Det vil ikke være mulig å opprette en søknad før denne tid.

Søknaden kan lagres og sendes inn på «Mitt nettsted» flere ganger. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vil bli behandlet.
Utlysningen foreligger på norsk og engelsk.
Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er tilgjengelig inntil 40 mill. kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

KLIMAFORSK lyser ut inntil 40 millioner kroner til fri klimaforskning. Utlysningen gjelder forskning innenfor alle tema som dekkes av KLIMAFORSKs programplan og tilgrensende temaområder.

Utlysning av frie klimaforskningsmidler skal fremme nyskapende klimaforskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Strategiske føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det vil bli lagt vekt på å få en balansert og bred portefølje innenfor KLIMAFORSKs programplan og tilgrensende temaområder.

KLIMAFORSK ønsker å redusere klimafotavtrykk i prosjekter. Dersom det er relevant ønsker vi at du forklarer hvordan du planlegger å redusere klimafotavtrykket i ditt forskningsprosjekt sammenliknet med ordinær prosjektgjennomføring.

 • Du kan bare være prosjektleder på én søknad til denne utlysningen.
 • Dersom en søknad er sendt inn til KLIMAFORSKs andre utlysning med samme søknadsfrist, kan samme eller tilsvarende søknad ikke sendes inn til denne utlysningen.
 • Det kan søkes om prosjekter på inntil 8 millioner kroner i søkt beløp, med varighet opp til 4 år.
 • Budsjett og ressursbruk skal spesifiseres. Det skal redegjøres for antall månedsverk per arbeidspakke/delprosjekt/milepæl og hvilken institusjon/person som skal utføre arbeidet, samt behov for øvrige ressurser. I tillegg skal lønnsutgifter oppgis og summeres. Disse spesifikasjonene skal legges inn i kommentarfeltet i søknadsskjemaet eller i eget vedlegg (Budsjett og ressursbruk eksempel). Legg merke til at det stilles krav til konkretisering av prosjektplan og personalressurser i kriteriet «gjennomføringsplan og ressursbehov».
 • For institusjoner som har innført TDI-modellen, skal denne modellen benyttes for budsjetteringen i søknader til Forskningsrådet. Økonomiansvarlig ved institusjonen må kontaktes når budsjettet skal skrives.
 • Prosjektene som får bevilgning, vil bli bedt om å beskrive hvilke data som skal brukes og/eller genereres i prosjektet, og hvordan prosjektet planlegger å forvalte disse dataene. Videre skal planer for langtidslagring/arkivering, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av dataene beskrives. Dette blir en del av kontrakten.
 • Det oppfordres til rekruttering i prosjektene.

Se også generelle krav for søknadstypen forskerprosjekter.

Føringer som gir grunnlag for avvisning av søknaden:

• Søknad og prosjektbeskrivelse skal skrives på engelsk.

• Søknader som ikke overholder de generelle krav til søknaden eller krav gitt

   for søknadstypen vil bli avvist.

• Søknader som ikke er relevante for utlysningen vil bli avvist.

Vurderingskriterier

Prosjektet vil bli vurdert etter gjeldende kriterier for forskerprosjekter(se lenke "generelle føringer for forskjerprosjekter"), i tillegg til kriteriet Vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse. Vitenskapelig kvalitet og Vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse vil være avgjørende kriterier for bevilgning.     

Vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse er et uttrykk for i hvilken grad forskningsprosjektet med stor sannsynlighet vil føre til betydelig framskritt når det gjelder teori, metode eller fagkunnskap, heller enn å bidra til gradvise framskritt. Eksempler på kjennetegn ved vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse er: Dristig hypotese, stort potensial for betydelige teoretiske fremskritt, original metode, kreativ tilnærming til å utvide nåværende kunnskap på feltet.

Under ellers like forhold vil følgende kriterier gjelde:

 • Prosjekter innenfor tema som ellers er dårlig dekket av forskning vil bli prioritert.
 • Søknader som inneholder Ph.d.- og postdoktorstipend vil bli vurdert positivt.
 • Kvinnelige prosjektledere vil bli vurdert positivt.
 • Unge prosjektledere vil bli vurdert positivt. Ved søknadsfristen må prosjektleder være 39 år eller yngre for å bli ansett som ung, og det må ha gått mindre enn åtte år siden godkjent disputas. Både for alder og tid siden disputas er det tillegg for lovbestemte permisjoner og langvarig sykefravær i perioden etter at doktorgraden ble avlagt.

 

Andre nettsider

Kontaktpersoner