Gå direkte til innhold
 

Stimuleringsmidler til EUs delprogram " Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer"

Utlysningen skal støtte norske institusjoner som har påtatt seg ledende roller i EU-finansierte prosjekter i "Climate action, environment, resource efficiency and raw materials" eller innenfor ett av disse prioriterte fokusområdene: avfall, vann, energieffektivisering, naturkatastrofer og blå vekst.

Prosjektetableringsstøtte Velg
Søknadsfrist:
15.04.2015 13:00 CEST

Meldinger:

• NB! Det er tillatt å søke om støtte utover 12 måneder
• Søknadsfristen er utsatt til april på grunn av senere behandling i EU.
• Denne utlysningen gjelder kun for utlyste tema i EU som er merket 2014, som ble publisert i desember 2013.
• Denne utlysningen gjelder ikke for utlyste tema i EU som er merket 2015.
• Utlysningen legges ut tidlig for å gjøre forskermiljøene oppmerksom på ordningen og på den måten stimulere til norsk deltakelse i EU-prosjekter.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Dette er en fellesutlysning for tre programmer på til sammen 12 millioner kroner (MILJØ2015: 3 mill., KLIMAFORSK: 5 mill. og Polarprogrammet: 4 mill.)

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Formålet med utlysningen er å styrke den norske deltakelsen i et EU-prosjekt og få norske deltakere til å ta større roller i prosjektene. Dette kan blant annet gjøres ved å:

 • Styrke koordineringen fra norsk side
 • Utvide prosjektets norske bidrag
 • Etablere nasjonale nettverk i forbindelse med EU-prosjektet
 • Delta på spesifikke konferanser med relevans for EU-prosjektet
 • Arrangere workshops i Norge
 • Evt. andre aktiviteter

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • en kort beskrivelse av søkers rolle og arbeidsoppgaver i EU-prosjektet 
 • en kort beskrivelse av hva det søkes om støtte til
 • en spesifisering av hvordan stimuleringsmidlene vil styrke det norske bidraget i EU-prosjektet
 • gjennomføringsplan, mål og forventede resultater

Det kan ikke søkes om tilleggsfinansiering av selve EU-prosjektet, kun midler til et nasjonalt forskningsrådsprosjekt.

Koordinatorer for et EU-prosjekt kan søke inntil 1 million kroner, arbeidspakkeleder kan søke inntil 0,5 millioner kroner og task leder kan søke inntil 0,2 millioner kroner.

Strategiske føringer og viktige forhold

Krav til søknaden:

 • Kun norske institusjoner kan søke
 • Institusjonen må ha en ledende rolle i prosjektet. Det vil si enten som 1)koordinator og/eller 2) arbeidspakkeleder (work package leader) og/eller 3) task leder (task leader).
 • Institusjonen skal ha fått støtte gjennom utlysningene for 2014 som ble publisert i desember 2013 i EUs delprogram "Climate action, environment, resource efficiency and raw materials" eller innenfor EUs utlysninger fra de fem "focus areas" som er knyttet opp til dette delprogrammet: "Waste", "Water innovation", "Energy-efficiency", "Disaster-resilience" og "Blue growth".
 • EU-prosjektet må være innenfor et tema som er relevant for programplanene til MILJØ 2015 og/eller KLIMAFORSK og/eller Polarforskningsprogrammet. Det skal i søknadsskjemaet opplyses om hvilket av disse programmene som EU-prosjektet er mest relevant for (se lenke til programplaner på høyre side).

Søknadene evalueres etter rollen som søker har i EU-prosjektet, og prioriteres som følger:

 1. koordinator
 2. arbeidspakkeleder 
 3. task leder

Kvaliteten på søknaden til det nasjonale forskningsrådsprosjektet vil bli vurdert og kan eventuelt overstyre prioriteringen nevnt ovenfor. Med kvalitet menes her:

 • hvor konkrete og klare problemstillinger og målformuleringer er
 • hvor realistisk gjennomføringsplanen er, inklusive milepæler og forventede resultater

Under ellers like forhold vil følgende strategiske føringer bli vektlagt i sluttbehandlingen:

 • relevans for programplan og/eller policydokument for programmene nevnt ovenfor 
 • størrelsen på EU-prosjektet 
 • størrelsen på den norske institusjonens bidrag inn i EU-prosjektet

Dersom det er flere norske institusjoner i samme EU-prosjekt, må hver institusjon sende egen søknad. Dersom en institusjon deltar i flere EU-prosjekter, må det sendes søknad for hvert EU-prosjekt.

Dersom søknaden innvilges støtte, vil det ikke bli utbetalt midler før kontrakten med EU er godkjent.

Se også generelle krav til søknaden og til krav gitt i søknadstypen.

Andre nettsider

Kontaktpersoner