Gå direkte til innhold
 

Aurora-stipend til forskerutveksling med Frankrike i 2011

Vitenskapelig ansatte/forskergrupper kan søke støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

Personlig mobilitetsstipend Velg
Søknadsfrist:
03.06.2010 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

800 000 kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søkerberettigede og satser
Vitenskapelig ansatte/forskergrupper (normalt 2-4 personer) kan søke om støtte til kortvarige opphold i Frankrike som går over ett eller to fortløpende kalenderår. Det er en forutsetning at prosjektet omfatter yngre forskere (inkl. ph.d.-studenter) og at disse deltar i reisevirksomheten.

Det kan søkes om støtte til dekning av mobilitetskostnader (reise og opphold). Andre utgifter, som lønnsutgifter og kjøp av utstyr, kan ikke dekkes under programmet.

Det tas utgangspunkt i følgende satser:

  • Tilskudd til opphold i Frankrike med opp til kr 1 500,- pr. døgn (nattillegg og kostgodtgjørelse)
  • Tilskudd til reiser

Det må forventes nedskjæring av satsen, særlig for lengre opphold/flere prosjektdeltakere.

Vurderingskriterier
- Søkernes kvalifikasjoner
- Forskningsmiljø
- Internasjonalt samarbeid
- Generell prosjektkvalitet

Det vil bli gitt prioritet til samarbeid som er nytt og har potensialet til å utvikle seg til et bærekraftig samarbeid i framtiden.

Søknad både i Frankrike og Norge
Programmet finansieres fra norsk og fransk side og søknadene må være mottatt i begge land for å bli behandlet. Det anbefales derfor at man forsikrer seg om at også den franske prosjektlederen har sendt inn søknad om opphold i Norge til den franske administrasjonen av programmet (EGIDE).

Trekantsamarbeid med Tyskland
For å oppmuntre til etablering europeiske nettverk og styrke det europeiske forskningsfellesskapet (ERA), er det mulig å inkludere en tysk partner i prosjektet ved å søke støtte, enten fra forskerutvekslingsprogrammet mellom Tyskland og Norge (DAADppp) eller det tysk-franske programmet Procope.

Prioriterte fagområder
Programmet er åpent for alle fagområder og disipliner. Vitenskapelig ansatte/forskergrupper innen humaniora og samfunnsvitenskapelige fag oppfordres særskilt til å søke.

Andre vilkår og betingelser
Programmet har én årlig søknadsfrist. Søknad sendes av prosjektleder på vegne av gruppen. Det gis normalt støtte til ca. 20 prosjekter pr. år. Prosjekter som allerede har mottatt støtte i 2 år, vil ikke kunne tildeles støtte til forlengelse under dette programmet.

Rapportering og utbetaling
Utbetaling av årlig støtte: Den årlige støtten vil bli tildelt etterskuddsvis pr. kalenderår på bakgrunn av innsendt sluttrapport samt faktura fra prosjektleders institutt/avdeling. Rapporten sendes inn elektronisk senest innen 1. februar året etter. I rapporten skal det redegjøres for det faglige utbyttet samt bruk av midlene.

Vurdering av støtte for 2. år: De som søker om støtte som går over to år, må, innen 15. september i første bevilgningsår, sende inn en forenklet rapport hvor det redegjøres for det faglige samarbeidet og bruk av midler så langt i prosjektperioden. Ved behandlingen av søknaden for 2. år vil det bli lagt vekt på god framdrift av prosjektet både på norsk og fransk side. Dersom det ikke sendes inn noen framdriftsrapport, vil søknaden for 2. år ikke bli behandlet.