Gå direkte til innhold
 

Omlag 91 millioner kroner til internasjonale partnerskap

82 millioner til partnerskap med institusjoner i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA og 9 millioner til partnerskap med institusjoner i Tyskland og Frankrike.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
24.05.2017 18:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Omlag 82 mill. kroner til 3-årige partnerskap med de åtte prioriterte landene utenfor Europa
Omlag 9 millioner kroner til 3-årige partnerskap med Tyskland og Frankrike.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen foreligger på norsk og engelsk.

Ordningen skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de åtte prioriterte landene utenfor EU - Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika eller USA. Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge. Ordningen skal tilrettelegge for økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes ha potensial for bli verdensledende i fremtiden.

Som en pilot i 2017 utlyses i tillegg et avgrenset beløp øremerket EU-stimulering for prosjekter med partnerinstitusjoner kun i Tyskland og/eller Frankrike. For disse søknadene gjelder de samme formelle krav og retningslinjer, og de vurderes etter samme kriterier som de øvrige INTPART søknadene, slik det er beskrevet i denne utlysningen.

Hvem kan søke

Søkere til INTPART skal være et norsk universitet, en høgskole eller annen norsk forskningsinstitusjon med navngitt administrativt ansvarlig. ( Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon PDF - 282 KB ).

Søkerinstitusjonen må pr 24. mai 2017 være vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med løpende finansiering gjennom en av følgende ordninger:

 • Senter for fremragende forskning (SFF)
 • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
 • Senter for fremragende utdanning (SFU)
 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
 • Norwegian Innovation Clusters (NIC)
 • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsrådet
 • Forskerprosjekter finansiert av Forskningsrådet
 • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
 • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram

INTPART-prosjektet må ha tematisk relevans for den kvalifiserende løpende finansieringen, dvs. til senterets, klyngens eller forskerprosjektets tematiske innhold.

Søkerinstitusjonen må ha gradsgivende programmer på master- og/eller Ph.D.-nivå, eller ha en norsk partnerinstitusjon med slike programmer. For søkere som har norsk partnerinstitusjon med slike programmer, må samarbeidet dokumenteres.

Maksimalt antall søknader pr. forskningsinstitusjon

Prosjektansvarlig institusjon kan sende inn et maksimalt  antall søknader basert på størrelsen til institusjonen:

 • Flere enn 1500 FoU-ansatte: 15 søknader
 • 500-1500 FoU-ansatte: 8 søknader
 • 100-500 FoU-ansatte: 4 søknader
 • Færre enn 100 FoU-ansatte: 2 søknader

Prosjektansvarlig institusjon (søkerinstitusjonen) må sende oss en liste over hvilke søknader som er godkjent av søkerinstitusjonen. Vi vil ikke behandle søknader som ikke er oppgitt i en slik liste.

Send listen på e-post til intpart@forskningsradet.no  innen onsdag 31. mai 2017 kl 15:00 (CEST)

Hva kan dere søke støtte til?

Vi gir støtte til 3-årige samarbeidsprosjekter med institusjoner i ett eller flere av de åtte prioriterte landene utenfor Europa, og som en pilot støtte til noen få prosjekter med kun to europeiske land (se nedenfor).

Dere kan søke om støtte både til å etablere nye internasjonale partnerskap og å styrke eksisterende samarbeid. Aktivitetene skal i størst mulig grad omfatte både forskere og studenter.

Søknader innen samfunnsfag og humaniora er spesielt ønsket i 2017 for å bedre faglig bredde i den totale INTPART porteføljen.

INTPART finansiering og øremerkinger:

A) Inntil 82 millioner kr skal brukes til partnerskap med ett eller flere av de åtte landene utenfor Europa. Av dette er 41 millioner kr uten føringer på tema eller enkeltland. De øvrige 41 millioner kr har følgende føringer:

 • 10 millioner kr til partnerskap med USA og Canada.
 • 10 millioner til partnerskap med India
 • 6 millioner til partnerskap innenfor IKT
 • 3 millioner til partnerskap innen bioøkonomi
 • 12 millioner til næringsrettede partnerskap (som for eksempel SFI, FME og klynger (NIC))

Søknadene under A) kan kombinere alle fagområder, temaer og prioriterte land utenfor Europa. Vi etterstreber en faglig bred portefølje som dekker alle åtte land under A)-finansieringen.

B) Inntil 9 millioner skal i 2017, som en pilot, brukes til 3-årige samarbeidsprosjekter kun med institusjoner i Tyskland og/eller Frankrike (ikke i kombinasjon med andre land) slik:

 • 9 millioner til næringsrettede partnerskap kun med institusjoner i Tyskland og/eller Frankrike.

Søknadene under B) kan således kun inkludere partnerinstitusjoner i Tyskland og/eller Frankrike. De må vise relevans for næringsliv, ved at prosjektene inkluderer Norwegian Innovation Clusters (NCI) eller relevante sentre slik som SFI, FME eller tilsvarende og også næringslivspartner hvis mulig. EU stimulering mot Tyskland og Frankrike etterstrebes under B)-finansieringen.

For alle søknadene i 2017-utlysningen gjelder de samme formelle krav og retningslinjer, og de vurderes etter de samme kriterier, slik det er beskrevet i utlysningen.

Eksempler på aktiviteter det kan søkes støtte til:

 • Ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold av studenter, forskere, ledere og administrativt personale dekkes etter Forskningsrådets satser for gjesteforsker- og utenlandsstipend (kortere opphold enn 3 måneder kan også dekkes)
 • Utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer og konferanser
 • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l.
 • Samarbeid om pensumutvikling og utvikling av felles kurs, studieprogrammer og/eller grader
 • Planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
 • Gjesteforelesninger og felles undervisning og veiledning av studenter og kandidater
 • Samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Lønn og indirekte kostnader til administrative oppgaver og frikjøp av ressurser til aktivitetene ovenfor kan dekkes med inntil 20% av søkt beløp. Disse kostnadene må gjøres rede for i søknaden og må stå i forhold til søkers egeninnsats og det totale budsjettet for prosjektet.

Utgifter til forskningsaktivitetene som samarbeidet omfatter, eller investeringer i forskningsinfrastruktur, dekkes ikke av ordningen.

Krav til prosjektet

 • Søkerinstitusjon skal være et norsk universitet, en høgskole eller annen norsk forskningsinstitusjon.
 • Hovedpartnerinstitusjon skal være en tilsvarende institusjon i samarbeidslandet, med en navngitt lokal prosjektleder. 
 • Prosjektleder må være formell partner eller prosjektleder i en kvalifiserende bevilgning under ordningene listet over.
 • Prosjektledere for prosjektet i begge land skal ha erfaring med samarbeidsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt.
 • Søknader relatert til Norwegian Innovation Clusters må være godkjent av klyngens styre.
 • Total søknadssum kan være mellom 0,5 og 1,5 mill. kroner per år.
 • Vi forutsetter en egenfinansiering på minimum 20 % av prosjektets totale kostnader.
 • Prosjekts varighet skal være 3 år.

Søknadene blir vurdert ut fra kriteriene i programbeskrivelsen for INTPART 2017 PDF - 266 KB . Forskningsrådet og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) vil i den endelige vurderingen legge vekt på at den innvilgede prosjektporteføljen som helhet ivaretar målene med de utlyste midlene.

Kontaktpersoner