Gå direkte til innhold
 

Omlag 80 mill kroner til internasjonale partnerskap

Ca 80 mill kroner til internasjonale partnerskap for utdanning og forskning med institusjoner i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika eller USA.
Ordningen skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljøer i prioriterte land utenfor EU.
Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge. Ordningen skal tilrettelegge for økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes ha potensial for bli verdensledende i fremtiden.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
25.05.2016 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Omlag 80 mill kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen foreligger på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

Målgrupper:

Søkere til INTPART skal være norsk universitet, høgskole eller annen norsk forskningsinstitusjon. (Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon under Søk om midler/Generelle krav til søknaden).

Utlysningen i 2016 er rettet mot universitet, høgskoler eller annen norsk forskningsinstitusjon som er vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med aktiv støtte pr 25. mai 2016 gjennom ordningene:

 • Senter for fremragende forskning (SFF)
 • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
 • Senter for fremragende utdanning (SFU)
 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
 • Klynger på NCE og GCE-nivå (Norwegian- and Global Centres of Expertise)
 • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsrådet
 • Forskerprosjekter finansiert av Forskningrådet
 • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
 • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram

Søker må ha relevante studieprogrammer på master- og/eller ph.d.-nivå, eller ha en norsk partnerinstitusjon med slike programmer.

For å fremme prioritering av ledende fagmiljøer kan hver søkerinstitusjon maksimalt sende inn et forhåndsdefinert antall søknader, som definert i utlysningsteksten. Prosjektansvarlig (søkerinstitusjonen) må sende en liste over de innsendte søknadene som er godkjent av søkerinstitusjonen. Listen må sendes til Forskningsrådet på e-post til intpart@forskningsradet.no  innen mandag 30. mai kl 15:00 (CET) Innsendte søknader som ikke fremkommer på søkerinstitusjonens liste vil ikke bli vurdert. Manglende brev fra søkerinstitusjon vil medføre at ingen av søknadene fra institusjonen blir vurdert.

Maksimalt antall søknader som kan sendes inn pr institusjon:

 • Mer enn 1500 FoU-ansatte: 15 søknader
 • 500-1500 FoU-ansatte: 8 søknader
 • 100-500 FoU-ansatte: 4 søknader
 • Under 100 FoU-ansatte: 2 søknader

Aktiviteter som kan støttes er:

 • Ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold av studenter, forskere, ledere og administrativt personale dekkes etter Forskningsrådets satser for gjesteforsker- og utenlandsstipend (kortere opphold enn 3 måneder kan også dekkes)
 • Utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer og konferanser
 • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l.
 • Samarbeid om pensumutvikling og utvikling av felles kurs, studieprogrammer og/eller grader
 • Planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
 • Gjesteforelesninger og felles undervisning og veiledning av studenter og kandidater
 • Andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid, og samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Lønn og indirekte kostnader til administrative oppgaver og frikjøp av ressurser til aktivitetene ovenfor kan dekkes med inntil 20% av søkt beløp. Disse kostnadene må gjøres rede for i søknaden og må stå i forhold til søkers egeninnsats og det totale budsjettet for prosjektet.

Støtte kan gis både til å etablere nye internasjonale partnerskap og å styrke eksisterende samarbeid. Aktivitetene skal i størst mulig grad omfatte både forskere og studenter.

Det kan søkes om støtte til internasjonale partnerskap innen alle fagområder. Søknadene til INTPART kan kombinere alle land og relevante temaer, og blir vurdert ut fra kriteriene i programbeskrivelsen. Forskningsrådet og SIU vil i den endelige vurderingen legge vekt på at den innvilgede prosjektporteføljen som helhet ivaretar målene med de utlyste midlene. Programmet etterstreber en portefølje som dekker alle åtte land.

Hele rammen på inntil 80 mill kr skal brukes til partnerskap med ett eller flere av de åtte landene.

Av dette er 30 mill kr uten føringer på tema eller enkeltland. 13 mill kr er øremerket partnerskap med Brasil, Russland, India, Japan, Kina og Sør-Afrika. 10 mill kr er satt til side for å finansiere partnerskap med USA og Canada.

De øvrige midlene kommer fra ulike programmer og skal brukes til å finansiere:

- partnerskap innenfor

Bioøkonomi (alle åtte land)

Energi (USA, Canada, Japan, Kina og India prioriteres)

IKT (alle åtte land) 

- næringsrettede partnerskap (som for eksempel SFI, klynger) (alle åtte land)

Midler fra programmer er ikke endelig avklart og det kan komme endringer i totalrammen samt for øremerking på land og tema frem til utlysningen blir endelig 13. april 2016.

I denne aktuelle utlysningen kan det søkes om 3 - årige samarbeidsprosjekter med institusjoner i ett eller flere av de åtte prioriterte landene, med budsjettramme på 0,5 - 1,5 mill. kroner årlig.

Det forutsettes en egenfinansiering på minimum 20% av prosjektets totale kostnader.

Aktiviteter knyttet til internasjonale partneres deltagelse i partnerskap kan finansieres av INTPART-midler.

Forskningsaktivitetene som samarbeidet omfatter, må finansieres på annen måte. Investeringer knyttet til forskningsinfrastruktur dekkes ikke av ordningen.

Krav til søknaden og til søker

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være et norsk universitet, høyskole eller annen norsk forskningsinstitusjon, med en navngitt administrativt ansvarlig.
   
 • Utlysningen i 2016 er rettet mot universitet, høgskole eller annen norsk forskningsinstitusjon som er vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med aktiv støtte gjennom ordningene:
  • Senter for fremragende forskning (SFF)
  • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
  • Senter for fremragende utdanning (SFU)
  • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
  • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
  • Klynger på NCE og GCE-nivå (Norwegian- and Global Centres of Expertise)
  • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsrådet
  • Forskerprosjekter finansiert av Forskningrådet
  • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
  • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram
 • Prosjektleder må være formell partner eller prosjektleder i en aktiv bevilgning under ordningene listet over.
   
 • INTPART-prosjektet må ha tematisk relevans for den kvalifiserende aktive bevilgningen,dvs. til senterets, klyngens eller forskerprosjektets tematiske innhold.
   
 • Søker må ha relevante studieprogrammer på master- og/eller ph.d.-nivå, eller ha en norsk partnerinstitusjon med slike programmer.
   
 • Hovedpartnerinstitusjon skal være en tilsvarende institusjon i samarbeidslandet, med en navngitt lokal prosjektansvarlig.
   
 • Prosjektledere for prosjektet i begge land skal ha erfaring med samarbeidsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt.
   
 • Klyngerelaterte søknader må være godkjent av klyngens styre.

Kontaktpersoner