Gå direkte til innhold
 

2 millioner kroner til reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Singapore, Sør-Afrika og USA.

Søkerne vil være norske bedrifter eller FoU-institusjoner med pågående eller nylig avsluttede prosjekter i Forskningsrådets næringsrettede portefølje. Reisestøtten skal gå til direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med bilaterale møter, der hensikten er å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige bilaterale, næringsrettede prosjekter.

Prosjektetableringsstøtte Velg

Meldinger:

Forskningsrådet støtter reiser og deltakelse på arrangementer for økt næringsrettet FoU-samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Singapore, Sør-Afrika og USA. Det forutsetter at søker allerede har eller har hatt et næringsrettet prosjekt i Forskningsrådet.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

2 millioner kroner. Utlysningen er åpen til alle midler er brukt opp.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist. Bare kostnader påløpt etter at reisestøttesøknad er sendt Forskningsrådet kan inngå i støttegrunnlaget.

Hvem kan søke om støtte?

Søkerne vil være norske bedrifter eller FoU-institusjoner med pågående eller nylig avsluttede prosjekter (maks to år siden) i Forskningsrådets næringsrettede portefølje. Enkeltpersoner kan ikke søke. Ordningen vil gjelde for innovasjonsprosjekter og kompetanseprosjekter i næringslivet, prosjekter i Eurostars og FORNY2020, Nærings-ph.d., klynger / klyngepartnere i Norwegian Innovation Clusters-programmet, Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), Forskningssentre for petroleum (Petrosenter) og Demo2000 (forprosjekter kvalifiserer ikke for støtte).

Aktiviteter som kan støttes

Støtten kan dekke følgende kostnader:
Reisestøtten skal gå til direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med bilaterale møter, der hensikten er å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige bilaterale, næringsrettede prosjekter. Påmeldingsavgifter til seminarer, konferanser o.l. vil også omfattes av ordningen. Reiseutgifter vil dekkes etter Statens reiseregulativ. Time- eller lønnskostnader dekkes ikke.

Støttebeløp

Maksimalt støttebeløp per person vil være 20 000 per kalenderår. Maksimum støttebeløp vil være 100 000 kroner per søknad. For klynger/klyngepartnere gjelder maksimum 100 000 kroner for samme formål/reise det søkes støtte om. Forskningsrådet kan dekke inntil 50 % av godkjente kostnader. Det kan søkes om reisestøtte til ett eller flere arrangementer samlet, over en 12 mnd. periode, men innenfor en maksimal ramme på 100 000 kroner per år. Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter. Søknaden må være strategisk forankret i søkerens fremtidige planer for næringsrettet FoU-samarbeid med det aktuelle landet. Søknader fra klynger/klyngepartnere må bekreftes av klyngeadministrasjonen. Dette er en selvstendig utlysning og kostnadene knyttet til reisestøtten kan ikke føres i prosjektregnskapet for gjeldende prosjekt søker har/har hatt i Forskningsrådet.

Støttenivå

Innenfor rammen, på maksimalt 100 000 kroner, vil relevante aktører kunne få dekket 50% av godkjente kostnader.

Bagatellmessig støtte

Bedrifter vil få utbetalt reisestøtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at en virksomhet maksimalt kan få utbetalt 200.000 € i løpet av en tre-årsperiode.
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_en.pdf

Vedlegg til søknaden

Vedlegg til søknad om reisestøtte bilateralt DOCX - 25 KB (Maks. 5 sider) 

Vurderingskriterier

  • Har søker et pågående eller gjennomført næringsrettet Forskningsrådsprosjekt  (maks.2 år siden)?
  • Har søker sendt inn nødvendige opplysninger?
  • Er søknaden strategisk forankret i søkers bedrift eller FoU-institusjon?

Kontaktpersoner