Gå direkte til innhold
 

Skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Utlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet om en skisse til prosjekt i forkant av planlagte utlysninger av Innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 11.10.2017. Skisser kan sendes inn i perioden 08.05.2017–30.08.2017. Kun bedrifter kan sende inn skisse.

Skisse Velg

Meldinger:

Skissefristen er løpende frem til og med 30.08.2017 kl. 13.00. Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilbudet om å sende inn skisse er frivillig. Skissetilbudet er knyttet til planlagte utlysninger av Innovasjonsprosjekter i næringslivet i Forskningsrådets programmer høsten 2017, med et totalt utlyst beløp på ca. 1100 mill. kroner. Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Innsending av skisser er et åpent tilbud til bedrifter om råd og veiledning i forkant av søknadsfristen. Forskningsrådet oppfordrer bedrifter som planlegger å søke Innovasjonsprosjekt i næringslivet, og særlig bedrifter som ikke har søkt tidligere, til å benytte denne muligheten. Målet med skisseordningen er å

  • gi råd om hvilken programutlysning som vil kunne være relevant for prosjektet, eventuelt andre finansieringsordninger
  • veilede bedriftene i hva som kreves av et Innovasjonsprosjekt i næringslivet
  • unngå at bedrifter legger mye arbeid i å utforme fullstendige søknader når prosjektet åpenbart ikke vil være konkurransedyktig

Skisseordningen er frivillig og innebærer ingen form for prekvalifisering. En eventuell søknad om Innovasjonsprosjekt i næringslivet må sendes inn på ordinær måte innen søknadsfristen 11.10.2017, og den endelige søknaden blir vurdert helt uavhengig av tilbakemeldingen på en eventuell skisse.

Bedrifter som vurderer å søke om Innovasjonsprosjekt i næringslivet bør sette seg inn i utlysningen til det antatt mest aktuelle programmet, før bedriften går i gang med å skrive en skisse. Samlet sett vil de planlagte utlysningene dekke bredden av norsk næringsliv:

Petroleum, energi, klima og miljø:

ENERGIX – Stort program energi
PETROMAKS2 – Stort program for petroleumsforskning
CLIMIT – Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Landbruk, fiskeri og havbruk:

HAVBRUK  – en næring i vekst
BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer
MARINFORSK – Marine ressurser og miljø
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Maritim:

MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nano- og mikroteknologi:

NANO2021 – Nanoteknologi og avanserte materialer
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Øvrige bransjer og forskningsområder:

BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Skisseprosess

Forskningsrådet mottar skisser for vurdering i perioden 08.05.2017–30.08.2017. Bedrifter oppfordres til å sende inn skisse så tidlig som mulig.

Skissen må opprettes i og sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem innen 30.08.2017 kl. 13.00. Skissene må følge oppgitt skissemal DOCX - 23 KB .

Innkomne skisser vil bli vurdert administrativt av rådgivere i Forskningsrådet, og i noen tilfeller i samarbeid med rådgivere i Innovasjon Norge. Skissene vurderes fortløpende og tilbakemelding vil bli gitt så raskt som mulig. På grunn av ferieavvikling i juli vil tilbakemeldingstiden variere i dette tidsrommet, men alle skisser skal ha fått tilbakemelding senest 13.09.2017.

Tilbakemeldingen vil ha fokus på hvordan prosjektet svarer på sentrale krav og føringer for søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet og programutlysningen som prosjektet antas å være mest relevant for.  Tilbakemeldingen vil ikke være en faglig vurdering av forskningen i det skisserte prosjektet.

Dokumenter

Kontaktpersoner