Gå direkte til innhold
 

270 millioner kroner til forskningsprosjekter innenfor Data og tjenester overalt

IKTPLUSS lyser ut midler til forskningsprosjekter innenfor IKT som på kortere og lengre sikt skal bidra til innovasjon og løse utfordringer innenfor temaet "Data og tjenester overalt".

Annen støtte Velg

Meldinger:

Pause for innsending av søknader er fra 5. april 2019 til nye nettsider er oppe i mai. I denne perioden kan du ikke sende inn eller opprette nye søknader, men du kan fortsette å skrive på søknader som ikke er sendt inn.

Når nye nettsider er oppe igjen oppretter du et nytt søknadsskjema til utlysningen der du samtidig kopierer innholdet fra gammelt skjema.

Prosjekter må starte opp innen 6 måneder etter innsending av søknad.

Det er obligatorisk å benytte mal for prosjektbeskrivelse som kan lastes ned fra denne siden.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

270 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hva er målet med utlysningen?

Målet med utlysningen er å styrke forskningsinnsatsen innenfor temaet "Data og tjenester overalt". Forskningsinnsatsen skal flytte forskningsfronten, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt.
Produksjon, forvaltning og bruk av stadig økende mengder av elektroniske data og digitalt innhold spiller en hovedrolle innenfor flere samfunnsutfordringer. Det er også stor etterspørsel etter ny kunnskap og kompetanse både i næringslivet og i det offentlige.

Forskningsområdene innenfor "Data og tjenester overalt", kan grupperes på denne måten:

  • tingenes internett, mobilitet og trådløse infrastrukturer 
  • kunstig intelligens, autonome og kognitive systemer
  • digitale grensesnitt, robotikk og virtuelle omgivelser

Det er også viktig at de gjennomgripende og transformerende effektene av IKT blir forstått og at samfunnsmessige behov, bærekraft og ansvarlighet ivaretas. Forskningsområdene åpner for tverrfaglige problemstillinger og innsats fra flere fagområder og aktører.

Hvem kan søke?

Norske forskningsorganisasjoner: universiteter, høyskoler og institutter kan søke. (Se definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 282 KB .)

Vi oppfordrer dere til å utnytte nye og tettere former for samarbeid både mellom aktørene (eks. næringsliv, offentlige virksomheter, brukere) og på tvers av fagområder og fagdisipliner, der det er relevant for å oppnå målene. Dette inkluderer også samarbeid med ledende internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Hva slags type prosjekter ser vi etter?

I denne utlysningen ønsker vi å finansiere prosjekter som hver for seg besvarer utfordringer innenfor en av disse tre tidshorisontene:

  • Nær tidshorisont: Vi ønsker prosjekter som kan føre til innovasjoner i næringslivet, offentlig sektor og andre samfunnsnyttige virksomheter. Et eksempel kan være løsninger der digitalisering kan omforme eksisterende, eller skape nye bransjer gjennom avanserte produksjonsprosesser.
  • Mellomlang tidshorisont: Vi ønsker prosjekter som skal flytte forskningsfronten og bygge fag og miljøer innenfor ett eller flere av forskningsområdene gitt i utlysningen. Det er åpent for nye områder som kommer i forlengelsen av disse. 
  • Lang tidshorisont: Vi ønsker dristige prosjekter det kan være knyttet stor usikkerhet til, men som kan bære i seg potensiale for store gevinster og radikale gjennombrudd. Her etterspør vi nye forskningsområder som følger opp tema for utlysningen; "Data og tjenester overalt".

Figuren illustrerer hva som er hovedmålsettingen med de forskjellige tidshorisontene.

Det må gå tydelig fram av søknaden hvilken av de tre tidshorisontene prosjektet retter seg inn mot.

Kostnader vi kan dekke

Relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og avskrivning av utstyrsenheter som benyttes i prosjektet.

Det gis ikke støtte til doktorgradsstipendiater som har doktorgrad/PhD fra før.

Støtten skal gå til forskningsinstitusjonens ikke-økonomiske aktivitet. Når et foretak som er samarbeidspartner i prosjektet får dekket deler av sine prosjektkostnader, må dette skje i henhold til Gruppeunntakenes art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). 

Andre nettsider

Kontaktpersoner