Gå direkte til innhold
 

Støtte til referansenettverk og medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA)

Støtte til deltakelse i europeiske fora som opererer som innspillsarena for IKT-satsinger på den europeiske forskningsarenaen (ERA). Etterspør spesielt referansenettverk på fire områder: kunstig intelligens, høyhastighets beregning, digital sikkerhet og neste generasjons internett.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Søknader om Referansenettverk må sendes så snart som mulig.

Pause for innsending av søknader er fra 5. april 2019 til nye nettsider er oppe i mai. I denne perioden kan du ikke sende inn eller opprette nye søknader, men du kan fortsette å skrive på søknader som ikke er sendt inn.

Når nye nettsider er oppe igjen oppretter du et nytt søknadsskjema til utlysningen der du samtidig kopierer innholdet fra gammelt skjema.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt 5 mill. kr er satt av til denne utlysningen. Støtten er begrenset oppad til totalt 1 mill. kroner pr prosjekt. Det kan gis tilsagn om inntil to års aktivitet. Utlysningen løper til midlene er brukt opp.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Formålet med utlysningen er å støtte norske aktører i å delta faglige fora, interesseorganisasjoner o.l. som opererer som innspills-arena for forskjellige initiativer innenfor den europeiske forskningsarenaen (ERA). Dette kan f. eks være rammeprogrammet (Horisont 2020), teknologiplattformer, fellesprogrammer (JPIer), Offentlig-privat samarbeid (PPP, herunder JTIer) og liknende initiativer. For perioden 2019 – 2020 etterspør vi spesielt at det opprettes referansenettverk innenfor fire prioriterte områder: Kunstig intelligens, Høyhastighets beregning, Digital sikkerhet og Neste generasjons internett.

Målet er å fremme norske prioriteringer og interesser i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen og at dette skal føre til økt norsk deltakelse i Horisont 2020 og andre europeiske satsinger innenfor IKT-relaterte satsinger. 

Støtten forutsetter et aktivt nasjonalt koordineringsarbeid som kan omfatte etablering og drift av en nasjonal «EU-skyggegruppe» eller lignende for fagområdet. Dersom det allerede finnes en nasjonal gruppe for informasjons- og koordineringsarbeid på fagområdet, kan midlene benyttes til å orientere denne gruppen inn på EU-arenaen. Prosjektene som støttes må ivareta det nasjonale helhetsperspektivet.

Referansenettverk på prioriterte områder i 2019 - 2020:

For perioden 2019 – 2020 etterspør vi spesielt at det opprettes referansenettverk innenfor fire prioriterte områder: Kunstig intelligens, Høyhastighets beregning, Digital sikkerhet og Neste generasjons internett. Referansenettverkene skal koordinere innspill fra norske miljøer og gi strategiske råd til Forskningsrådets satsinger og nasjonale kontaktpersoner (NCP) på områdene. Sentrale personer i nettverkene kan også bli bedt om å stille som ekspert i ulike Horisont2020 fora.

Søkere må være en person eller organisasjon som er etablert innen en av de respektive områdene og kjenner miljøet. Det vil være en fordel at kontaktpersonen kjenner det relevante virkemiddelapparatet nasjonalt og i Horisont 2020.

Typiske nettverksaktiviteter vil være:

  • Spredning av informasjon og tilrettelegging av høringsrunder
  • Organisering av møteplasser for å fremme kontakt, samarbeid og kunnskapsspredning
  • Utarbeidelse av faktagrunnlag gjennom mulighetsstudier
  • Stimulere til eller koordinere ide- og prosjektutvikling mot nasjonale utlysninger og Horisont 2020

Typiske deltakere i nettverket vil være forsknings- og kunnskapsorganisasjoner, oppstartfirmaer, små og mellomstore firmaer, nonprofitt-organisasjoner eller andre aktører som arbeider innen de respektive områdene.

Hvem kan søke?

Bedrifter, offentlige virksomheter, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner med nasjonal gjennomslagskraft og grupperinger av disse, som på vegne av nasjonale aktører kan koordinere og fremme norske IKT-interesser internasjonalt.

Dette kan du få støtte til:

  • Prosjektrelevante personal- og indirekte kostnader budsjettert i henhold til Forskningsrådets standard retningslinjer. Les mer om retningslinjer for personal- og indirekte kostnader her
  • Frikjøp av personale eller vikarutgifter
  • Direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med relevante møter
  • Deltagelse i møter, og begrenset for- og etterarbeid i forbindelse med deltagelse på EU-fora-møter/workshops (typisk 3-4 dager) og noe begrenset oppfølgingsarbeid ved lederroller
  • Begrenset for- og etterarbeid i forbindelse med arrangering av nasjonal «skyggegruppe»/info-møter/workshops
  • Arrangementskostnader ifm nasjonal "skyggegruppe"/referansenettverk, informasjons- og koordineringsarbeid

Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved offentlige universiteter, - høyskoler, - institusjoner, -myndighetsorganer dekkes ikke.

Det kan ikke søkes om støtte til aktiviteter som støttes gjennom PES-ordningen

Hvor mye kan du få?

Totalt støttebeløp vil kunne varierer mellom 30 000 til 500 000 kroner per år, avhengig av omfanget på prosjektet.

For søknader fra næringslivsaktører vil det kunne gis støtte på inntil 50 % av støtteberettigede kostnader. For forskningsinstitusjoner kan det være aktuelt å gi støtte på inntil 75 %. Støttenivået vil bli vurdert individuelt i hver enkelt søknad.

Forskningsrådet dekker kun kostnader som er påbeløpt etter at søknaden har blitt sendt inn, og støtten utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Dokumenter

Kontaktpersoner