Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

IKTPLUSS - IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

IKTPLUSS er Forskningsrådets strategiske satsing på IKT-forskning og -innovasjon.

IKTPLUSS skal bygge en portefølje av prosjekter og aktiviteter som gir størst mulig nytte for overordnede mål og investert beløp. Dagens og fremtidige utfordringer og muligheter danner utgangspunktet for en mest mulig komplett portefølje der modenhet og risiko skal balanseres på en måte som gir resultater som vil utgjøre en positiv forskjell for samfunnet.

IKTPLUSS er måldrevet, driver aktiv porteføljeutvikling og bruker instrumenter og samarbeidspartnere på tvers av Forskningsrådet og som matcher mål som skal nås og utfordringer som skal løses. F.eks. har IKTPLUSS støttet prosjektsøknader fra utlysninger i FRIPRO, SFI, INTPART og BIA og deltatt i fellesutlysning av Idélab for Smarte byer, med mere.  Vi baserer prinsipper og praksis på investorlogikk.

IKTPLUSS skal bidra til å bygge robuste fagmiljøer på prioriterte områder, få frem en betydelig andel dristige prosjekter og koble porteføljen mot nasjonale behov for IKT-forskning og innovasjon på utvalgte samfunnsområder.

Overordnede og langsiktige mål for IKTPLUSS:

 • Innen 2025 skal vi ha utviklet noen sterke, robuste og internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer som opererer i forskningsfronten og innenfor satsingens prioriterte forskningstemaer.
 • Innen 2025 skal vi ha fått frem radikale og grensesprengende prosjekter som tilfører dristighet og nye muligheter.
 • Innen 2025 skal vi ha bidratt til økt rekruttering til IKT-faget, styrket forskerutdanningen og tilgangen til etterspurt arbeidskraft.
 • Innen 2025 skal vi ha bidratt til å løse samfunnsutfordringer gjennom nye IKT-baserte løsninger og produkter.
 • Innen 2025 skal vi ha bidratt til at innovative produktivitets- eller effektivitetsforbedrende IKT-løsninger blir tatt i bruk i næringslivet og i offentlig sektor.

Tematiske prioriteringer

Følgende tematiske områder har prioritet fra 2018:

 • Data og tjenester overalt med følgende konkretiseringer: Stordata, kunstig intelligens, robotikk og tingenes internett er områder som vil medføre store samfunnsmessige effekter, åpne for nye muligheter og utløse krevende dilemmaer og problemstillinger av global og nasjonal betydning.
 • Et trygt informasjonssamfunn med følgende konkretiseringer: Innsatsen skal styres mot konkrete samfunnsområder og sektorer som har infrastrukturer med sårbarhet og stor samfunnsmessig betydning. Den eksisterende porteføljen på sikkerhet skal brukes til dette formålet der det er hensiktsmessig. 
 • Grensesprengende prosjekter med følgende konkretiseringer: Vi skal fortsatt investere i grensesprengende og radikale prosjekter med høyt potensiale for gjennombrudd og fremtidig verdiskaping som kan være i form av ny forsking og kommersiell eller samfunnsmessige verdiskaping. 

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra IKTPLUSS-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Forskningsinstitutter, Universitets- og høgskolesektoren, Næringslivet, Enheter i offentlig sektor, Interesseorganisasjoner. Søkerinstitusjonen skal holde til i Norge. Vi oppfordrer til å inngå det partnerskapet internasjonalt som gir prosjektet høyest mulig kvalitet.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Programmet har for tiden et årlig budsjett på ca. 200 millioner kroner.

Andre nettsider

Kontaktpersoner