Gå direkte til innhold
 

Inntil 50 millioner for innovasjon i helse- og velferdstjenestene

Enheter i offentlig sektor som driver forvaltning og/eller tjenesteyting innenfor helse- og velferdstjenestene kan søke om støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Vi lyser ut inntil 50 millioner kroner totalt.

Dere kan søke om mellom 3 og 7 millioner kroner fra Forskningsrådet. For prosjekter fra kommunal sektor er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 75 % av de totale godkjente prosjektkostnadene. For prosjekter fra helseforetak eller andre statlige virksomheter, er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 50 % av de totale godkjente prosjektkostnadene.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Vi lyser ut midler til innovasjonsprosjekter som skal bidra til å nå målene i programplanen til HELSEVEL PDF - 6,8 MB .

Flere program lyser ut innovasjonsprosjekter i offentlig sektor til fristen 10. oktober og søknadsbehandlingen vil bli samordnet. Søknaden kan blir vurdert som aktuell for finansiering fra andre programmer. Dere må sende søknaden til det programmet søknaden er mest relevant for, og oppgi i søknadsskjemaet hvilke(t) eventuelle andre programmer søknaden i tillegg er relevant for. Det er ikke anledning til å sende inn samme søknad til flere programmer til denne fristen.

Programmene som vil samordne søknadsbehandlingen er FORKOMMUNE, HELSEVEL, FINNUT og TRANSPORT. Dere finner lenker til programnettsidene til høyre på siden.

Hvem kan søke?

Målgruppen for utlysningen er offentlige tjenester som vil bruke FoU i sitt arbeid med fornyelse og innovasjon. Enheter i offentlig sektor (se definisjon av offentlig sektor PDF - 62 KB ) som driver forvaltning og/eller tjenesteyting innenfor tjenesteområdene som er beskrevet i programplanen, kan søke.

Forskningsmiljøer, andre offentlige virksomheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet kan delta i prosjektet som samarbeidspartnere.

Innovasjonsprosjekter er prosjekter der tjenestene samarbeider med forskningsmiljøer, brukere/borgere, tjenester på tvers av sektorer, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre om behovsdrevet og kunnskapsbasert/strategisk innovasjon. Prosjektene skal ta utgangspunkt i erkjente behov og utfordringer i tjenestene, inngå i virksomhetenes planer for utvikling av tjenestene og bygge på et reelt samarbeid mellom tjenestene og FoU-miljøene.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte.

Slik vurderer vi søknadene

Vi vil spesielt prioritere prosjekter som skal:

  • bidra til mer effektive tjenester
  • skape innovasjoner i styring, ledelse og organisering av tjenestene
  • bidra til innovasjon i de kommunale tjenestene
  • bidra til innovasjoner i samhandlingen mellom arbeid og helsetjenester
  • bringe etiske, legale, og samfunnsmessige aspekter (ELSA) inn i innovasjonsprosessene

Vi vil også prioritere prosjektene som har:

  • stor overføringsverdi til andre enheter i sektoren, f.eks. andre kommuner
  • reelt prosjektsamarbeid med tilsvarende tjenester i andre nordiske land

Vi vurderer forankring av prosjektene i tjenestene som svært viktig. Det skal handle om et reelt og integrert samarbeid mellom tjenestene og forskningsmiljøene.

Det må begrunnes spesielt i prosjektbeskrivelsen, og det må komme klart frem hvordan innovasjonen vil bli forankret, nyttiggjort og implementert i tjenestene som har behovet for innovasjonen. Det bør begrunnes hvordan innovasjonen skal skaleres og/eller spres på nasjonalt nivå.

Viktig med brukermedvirkning

Brukermedvirkning og brukerkunnskap er viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. I søknaden ber vi dere derfor beskrive hvem brukerne er, og hvordan de er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet og i realisering av innovasjonen. Dere må redegjøre for betydningen av brukermedvirkning og brukerperspektivet for prosjektet. Med brukere mener vi i denne sammenhengen de som skal motta tjenesten (borgere/pasienter), profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte).

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Utenlandsstipend for stipendiater

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgradsstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND finner dere her.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig virksomhet oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Dokumenter

Kontaktpersoner