Gå direkte til innhold
 

80 millioner til forskning om helse- og velferdstjenestene

Utlysningen er avgrenset til tjenesteområdene og de tverrgående temaene som er beskrevet i programplanen.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
26.04.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Prosjektlederen i søknaden kan ikke ha rollen som prosjektleder i andre søknader om forskerprosjekt til programmene BEDREHELSE, BEHANDLING, HELSEVEL og KVINNEHELSE. Søker må selv avgjøre hvilken av de fire utlysningene som er mest relevant.

Begrensningen gjelder ikke søknader til
- BEDREHELSEs utlysning "40 millioner kroner til indisk-norske forskningssamarbeid på antibiotikaresistens"
- HELSEVELs utlysning "55 millioner kroner til forskning ved helse- og velferdsutdanningene".

Utlysningen er også publisert på engelsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 80 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Vi lyser ut midler til forskerprosjekter som skal bidra til å nå målene i programplanen til HELSEVEL.

Utlysningen er avgrenset til tjenesteområdene og de seks tverrgående temaene som er beskrevet i programplanen. Tjenesteområdene inkluderer helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barnevernstjenestene. De tverrgående temaene er

 • styring, ledelse og organisering,
 • vertikalt og horisontalt samspill
 • tjenesteinnovasjon og implementering
 • teknologi og digitalisering
 • økonomi og ressursfordeling
 • etiske, legale, samfunnsmessige aspekter (ELSA).

Vi vil ikke behandle søknader som ligger utenfor disse områdene.

Prosjektet skal ta utgangspunkt i ett eller flere av tjenesteområdene som er beskrevet i programplanen, og gjerne gi resultater med overføringsverdi til andre tjenester. Vi vil spesielt prioritere prosjekter

 • i skjæringsfeltet mellom arbeids- og velferdstjenestene og helsetjenestene
 • om fastlegenes rolle i de samlede helse-, omsorgs- og/eller velferdstjenestene
 • om kommunale tjenester til personer med rusproblemer, inkludert  samhandlingstiltak og effekter av disse
 • med internasjonalt forskningssamarbeid, herunder komparative studier og samarbeid som kan styrke mulighetene for framtidig deltakelse i EU-finansierte prosjekter

Det vil telle positivt om prosjektet bidrar til å styrke samarbeid mellom institusjoner og forskningsmiljø.

Brukermedvirkning

Vi krever brukermedvirkning i prosjektet. I søknaden ber vi dere derfor beskrive hvem brukerne er og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene. Dere må redegjøre for betydningen av brukermedvirkning og hvordan brukerperspektivet ivaretas i prosjektet.

Forventet nytteverdi

I søknaden skal dere beskrive forventet nytteverdi av prosjektet. Nytteverdien er et uttrykk for hvilken betydning og nytte prosjektets resultater har for de aktuelle brukerne, forskningsfeltet og samfunnet forøvrig. Vi ber dere beskrive hva som er forutsetningene for at forskningsresultatene kan implementeres i praksis, hvorfor det er viktig å gjøre denne forskningen nå og hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap.

Brukermedvirkning og forventet nytteverdi skal beskrives i eget vedlegg til søknaden:

Andre viktige forhold som vurderes, er om prosjektet

 • utnytter og bygger videre på gjennomført forskning, pilotstudier eller systematiske kunnskapsoppsummeringer der slike finnes
 • bruker aktuelle person- og helsedata i registre og/eller andre tilgjengelige kilder, dersom slike finnes
 • inneholder en datahåndteringsplan som beskriver hvilke data prosjektet forventer å generere, hvordan disse dataene vil bli generert og planer for sikker lagring og deling av dataene
 • ivaretar kjønns- og minoritetsperspektiver der det er relevant
 • har samarbeidspartnere fra de aktuelle tjenestene der det er relevant

For å bygge kompetanse og sikre rekruttering kan prosjektene inkludere doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Kontaktpersoner