Gå direkte til innhold
 

Midler til nasjonalt samarbeid om helseforskning i EU

6 mill. kroner årlig til samarbeid innenfor strategiske tema.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
12.10.2016 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen vil bli aktiv i slutten av august 2016.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 6,0 mill. kroner årlig. Hvert samarbeidsprosjekt kan tildeles inntil 1,0 mill. kroner i året i inntil to år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Den norske utlysningsteksten er den juridisk bindende.

Deltagere i samarbeidet:

Samarbeidet skal være mellom ledende forskningsaktører, på tvers av institusjoner, miljøer, disipliner, fagområder og/eller sektorer. Søkere kan være fra næringsliv, forskningsinstitutter, universitetets- og høgskolesektoren, helseforetak, virksomheter i offentlig sektor og brukerorganisasjoner. Det er ønskelig at søker har en kontaktflate mot Europa.

Føringer:

 • Midlene skal brukes til å forsterke, bygge videre på eller etablere nytt samarbeid mellom ledende nasjonale aktører innenfor de tema som lyses ut.
 • Samarbeid innenfor ett av de særlig strategisk viktige områdene, som er angitt i utlysningen, skal munne ut i en/flere søknader til EU.
 • Forprosjekter, pilotprosjekter eller demonstrasjoner hvor resultatene danner grunnlaget for et større Horisont 2020 finansiert prosjekt kan utgjøre (en del av) samarbeidet.
 • I samarbeidet kan deling av god praksis, utveksling av kunnskap eller andre aktiviteter som bidrar til å løfte frem deltagerne, og ruste hverandre for konkurransen i Horisont 2020, inngå.
 • Samarbeidet skal innrettes slik at deltakernes mulighet for å inkluderes i gode internasjonale konsortier øker.
 • Budsjettet skal være forankret i handlingsplanen og kan inneholde utgifter til stillinger, prosjektkostnader, frikjøp fra kliniske stillinger, reiser, møter og annet som bygger opp under samarbeidet.

 

Støtte fra HELSE-EU er ikke til hinder for å motta støtte fra PES2020 til utvikling av Horisont 2020-søknader.

Det understrekes at HELSE-EU og PES2020 ikke kan dekke samme kostnad knyttet til samme Horisont 2020-søknad.

Disse temaene defineres av Forskningsrådet som særlig strategisk viktige. Søknaden skal omhandle samarbeid innenfor ett av temaene.

 • Forskning/utvikling som tar i bruk helse-registerdata (og/eller data fra biobanker)
 • Forskning/utvikling av persontilpasset medisin
 • Forskning/utvikling av IKT-teknologi for bedre helse, (eHelse, mHelse, velferdsteknologi, telemedisin mv)
 • Forskning på migrasjon og helse
 • Klinisk behandlingsforskning
 • Forskning på nevrodegenerative sykdommer
 • Helsetjenesteforskning

For bedrifter

Bedrifter vil få utbetalt midler fra HELSE-EU som "bagatellmessig støtte". Det betyr at søker maksimalt kan motta 200.000 Euro i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på tre regnskapsår.
Les mer om reglene i dokumentet "Bagatellmessig støtte til bedrifter" her PDF - 54 KB .

Kontaktpersoner