Gå direkte til innhold
 

115 millioner kroner til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor havbruk

Vi lyser ut midler til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor alle forskningsområdene i programplanen til HAVBRUK. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Unge forskertalenter Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

12.02.2019: Vi har justert reglene for fratrekk på alder og erfaring for Unge forskertalenter.

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 115 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter i hele bredden av HAVBRUK som beskrevet i programplanen. Søknader kan rettes mot følgende forskningsområder:
- Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked
- Fiskehelse og fiskevelferd
- Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk
- Havbruks- og foredlingsteknologi
- Lavtrofisk havbruk
- Fôrråstoff
- Sjømat og human helse

Beløpet kan bli justert på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Formålet med utlysningen er å bygge grunnleggende kunnskap for å legge til rette for en bærekraftig utvikling og vekst i havbruksnæringen. Utlysningen er tematisk åpen innenfor havbruksprogrammets rammer, og søker må relatere søknaden til forskningsområdene og prioriteringene beskrevet i Programplan for HAVBRUK PDF - 707 KB .

HAVBRUK er et næringsrettet program og vil kun finansiere prosjekter som er relevante for havbruksnæringen eller forvaltningen av denne. Denne utlysningen åpner ikke for at bedrifter kan være samarbeidspartnere, men involvering av brukere i både planlegging, gjennomføring og implementering av resultater, vil veie positivt.

Bærekraft er sentralt i programmet, og kun prosjekter som bidrar i retning av bærekraftig utvikling, vil bli finansiert. På samme måte er prinsippene for god fiskevelferd, etisk produksjon, sunn og trygg mat, grunnleggende for all aktivitet i programmet

Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI), kommunikasjon og implementering

Det er viktig å sikre at forskningen i størst mulig grad samspiller med samfunnsinteresser og er til gagn for samfunnet. Det betyr at et bredt sett av aktører og perspektiver må tas inn i planlegging og gjennomføring. Det er nødvendig å utvikle arbeidsformer og nettverk hvor det samhandles tettere mellom FoU-institusjoner, næringsliv, virkemiddelapparat, politikk og privat kapital. Der det er relevant, skal prosjekter involvere aktuelle aktører og/eller interessenter for å ivareta dette, og ha et aktivt forhold til samfunnsansvarlig forskning og innovasjon. En plan for dette skal beskrives i søknaden. Rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon som er utarbeidet av teknologiprogrammene i Forskningsrådet, er retningsgivende for innholdet i denne planen.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt og Unge forskertalenter må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hvilke søknadstyper lyser HAVBRUK ut midler til?

HAVBRUK lyser nå ut midler til disse søknadstypene:

Søknadstype Krav til prosjektleder Prosjekt-
­periode
Støtte­beløp
Forskerprosjekt Godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse. 3-6 år 4-12 mill. kroner
Unge
forskertalenter
2-7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Kan ikke ha fylt 40 år.  3-4 år 4-8 mill. kroner


Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen for den søknadstypen som er aktuell for deg). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

Vi vil prioritere prosjekter med best faglig kvalitet. I tillegg vil vi prioritere

  • søknader som til sammen gir en tematisk og faglig balansert og bred portefølje innenfor programmets forskningsområder
  • søknader som bidrar til bærekraftig vekst og utvikling i norsk havbruk. Dette er i tråd med Forskningsrådets bærekraftstrategi PDF - 4,5 MB  der "Rene, trygge og produktive hav" er ett av ti prioriterte kunnskapsområder med basis i FNs bærekraftsmål for å møte bærekraftsutfordringene i Norge og globalt
  • søknader som inkluderer doktorgradsstipendiater eller postdoktorstipendiater der det er relevant
  • søknader med internasjonalt samarbeid der det bidrar til å høyne kvalitet, relevans og nytte i forskningen. Samarbeid med forskningsmiljøer i EU, USA, Canada, Kina, Japan, India, Chile og Brasil prioriteres høyt

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Se også

Kontaktpersoner